Curriculumvernieuwing

Curriculumvernieuwing

Hoe kunnen we onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst? Over deze vraag en andere vragen hebben leraren en schoolleiders uit het funderend onderwijs de afgelopen tijd nagedacht. Op 10 oktober 2019 hebben zij hun voorstellen voor de vernieuwing van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs aangeboden aan minister Slob. Informatie over de voorstellen en de werkwijze van de ontwikkelgroepen en de ontwikkelscholen vindt u op de website Curriculum.nu. De minister kondigt in zijn begeleidende brief aan de Tweede Kamer aan dat het kabinet binnenkort inhoudelijk op deze voorstellen zal reageren en voorstellen zal doen over het tijdpad en de randvoorwaarden voor de verdere uitwerking. 

Modernisering van de onderwijsdoelen
De huidige kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn al bijna vijftien jaar nagenoeg ongewijzigd. Ook zijn enkele examenprogramma’s al ruim twintig jaar van kracht, met name bij de avo-vakken in het vmbo. Digitale vaardigheden en burgerschap komen op vrijwel alle scholen aan bod, maar hebben geen vaste plek in het curriculum. Dit betekent dat niet alle leerlingen op deze domeinen voldoende bagage meekrijgen. Ook bieden de kerndoelen onvoldoende duidelijkheid over wat er wel en niet geleerd moet worden.

De voorstellen van leraren en schoolleiders gaan over negen leergebieden en vormen het vertrekpunt om te komen tot betere onderwijsdoelen. Het biedt de kans om het overvolle programma aan te pakken, de aansluiting tussen primair onderwijs, voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs te verbeteren en scholen en leraren meer richting en ruimte te bieden. Bij het maken van de voorstellen hebben de teams advies en feedback gekregen van duizenden leraren, scholen, curriculumexperts, wetenschappers, vakverenigingen en andere deskundigen uit het onderwijsveld. 

Vervolgstappen
Het is zeker niet de bedoeling dat het hele curriculum verandert. Veel van de huidige onderwijsinhoud blijft onverminderd relevant. De voorstellen die er nu liggen zijn nog geen nieuwe kerndoelen of eindtermen. In de volgende fase worden ze uitgewerkt en zullen de nieuwe (kern)doelen ook in de praktijk van het onderwijs worden beproefd. Voor de bovenbouw van het vo is nog een extra tussenstap nodig: daarvoor zijn nu nog geen bouwstenen ontwikkeld. 

Het Kabinet komt in november 2019 met een inhoudelijke reactie. Daarna gaat de Tweede Kamer in gesprek met de minister over de inhoud en de vervolgstappen. Wij blijven u hierover informeren in de digitale nieuwsbrieven van OCW.