Subsidieregeling begaafde leerlingen

Subsidieregeling begaafde leerlingen

Bij de meerderheid van de aanvragen voor de subsidie Begaafde leerlingen po en vo heeft de beoordelingscommissie bij de eerste ronde om aanvullende informatie gevraagd en feedback ter verbetering meegegeven, ook met het oog op de monitoring. Na ontvangst van de aanvullingen en aangescherpte activiteitenplannen volgt binnenkort het definitieve beoordelingsbesluit. De commissie verwacht dat alle aangescherpte plannen in aanmerking komen voor subsidie. In november is hiervan een vollediger beeld te geven. 

Ingediende voorstellen
De subsidieregeling stimuleert expertiseontwikkeling, kennisdeling en samenwerking op regionaal niveau. Deze opzet biedt veel ruimte qua doelstellingen en reikwijdte. De ingediende plannen moeten aansluiten op de huidige stand van zaken, werkwijzen en ontwikkelingen in de regio. Indieners willen aan de slag met nieuwe activiteiten, het aantrekken of ontwikkelen van meer expertise, maar ook met het uitbouwen van bestaande arrangementen of voorzieningen. Uit de ingediende voorstellen blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de samenwerkingsverbanden. Veel samenwerkingsverbanden hebben nog onvoldoende zicht op hoe scholen omgaan met begaafdheid. Dit sluit aan op de bevindingen uit een eerder inventariserend onderzoek

Inzet op samenwerking
De beschikbare expertise en ervaringen van (voorloper)scholen in de regio worden vaak nog onvoldoende benut. Betrokkenen hebben oog voor dit gebrek aan afstemming en samenwerking. De plannen betreffen vaak het creëren en stimuleren van lerende netwerken, zoals professionele leergemeenschappen, kenniskringen en kennisdelingsactiviteiten, zoals bijeenkomsten voor en door scholen, experts en andere betrokkenen in de eigen regio. De beoordelingscommissie heeft er op gelet of samenwerking en draagvlak al in het voortraject zichtbaar zijn.

Expertise benutten 
De meeste samenwerkingsverbanden geven aan dat de basisondersteuning op hun scholen beter moet worden ingericht. Daarom wordt geïnvesteerd in het opleiden van specialisten binnen de school en op het niveau van besturen en samenwerkingsverbanden, dit ter ondersteuning van medewerkers binnen de school. Veel plannen zetten in op de doorontwikkeling en bestendiging van bestaand beleid en relatief nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld door succesvolle aanpakken uit te breiden voor meer leerlingen met een betere spreiding over het samenwerkingsverband. Te denken valt aan verschillende vormen van bovenschoolse verrijkingsklassen of arrangementen van het samenwerkingsverband. Er wordt geïnvesteerd in betere afstemming met ouders en leerlingen en het delen van expertise en ervaringen vanuit verschillende initiatieven. 

Nieuwe ontwikkelingen (pilots)
Ook zijn er plannen voor diverse verkennende pilots ingediend. De meeste pilots hebben betrekking op initiatieven in de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, waarvoor binnen samenwerkingsverbanden po en vo meer wordt samengewerkt. Met specifieke programma’s, een tussenjaar of extra aandacht in de onderbouw van het vo, kunnen leerlingen meer begeleiding krijgen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. 

Specifieke doelgroepen
Er is met name specifieke aandacht voor begaafde leerlingen met kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen (‘dubbel bijzonder’): leerlingen die zowel op onderwijsniveau als zorgniveau ondersteuning nodig hebben. De ingediende plannen willen de samenwerking tussen leerling, ouders, onderwijs- en zorgprofessionals stimuleren. Daarnaast zijn veel samenwerkingsverbanden zich ervan bewust dat begaafdheid ook een rol kan spelen bij schoolverzuim en thuiszitten. Hier is op casusniveau meer aandacht voor. Diverse samenwerkingsverbanden willen hun beleidsindicatoren aanscherpen om dit beter te kunnen monitoren. 

Inbedding in het reguliere onderwijs
Samenwerkingsverbanden streven zoveel als mogelijk naar regulier en thuisnabij passend onderwijs. Zo wordt vaak aangegeven dat men opgedane ervaringen en inzichten vanuit (tijdelijke) gespecialiseerde settings wil benutten door een betere transfer en samenwerking met leerlingen, ouders en leraren van de reguliere groep of school. Expertise wil men breder inzetten door deskundige professionals meer te faciliteren om de inbedding in het reguliere onderwijs te verbeteren.