Evaluatie eindtoets

Evaluatie eindtoets

Op 21 juni 2019 stuurde minister Slob het eindrapport van de evaluatie van de Wet eindtoetsing po en zijn reactie daarop naar de Tweede Kamer. De minister gaf onder meer aan dat hij verheugd is over de positieve ontwikkeling in de schooladviezen. De mogelijkheid voor scholen om een keuze te maken uit de toegestane eindtoetsen blijft bestaan. De Centrale eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zal echter verdwijnen. Op termijn wil de minister ook af van de harde knip tussen het primair en het voortgezet onderwijs. 

Doorstroomtoets
Op 25 juni was er een Kamerdebat over de eindtoets en de schooladviezen. Belangrijkste uitkomst is dat de Kamer instemde met de visie voor de langere termijn, namelijk om de eindtoets om te vormen naar een doorstroomtoets. Daarbij wordt gedacht aan een toets die onderdeel is van een reeks van metingen die tezamen het instroomniveau in het voortgezet onderwijs bepalen. De toets wordt daardoor minder bepalend in de overgang. Bovendien moet het in het voortgezet onderwijs gemakkelijker worden om op basis van monitoring tussentijds van niveau te wisselen. Op deze manier wordt recht gedaan aan het feit dat kinderen zich blijven ontwikkelen en kan worden voorkomen dat kinderen te vroeg op een bepaald niveau in het voortgezet onderwijs belanden, waar ze vervolgens ook niet meer vandaan komen. 

Tijdpad
Inmiddels is een start gemaakt met wijziging van wet- en regelgeving. Dat kost behoorlijk wat tijd. De gewijzigde regelgeving wordt waarschijnlijk pas met ingang van schooljaar 2022-2023 van kracht. Ook het eerdere besluit, dat scholen voor het volgen van kleuters geen schoolse LVS-toetsen mogen gebruiken, wordt dan van kracht.