Nieuws over het voortgezet onderwijs

LAKS monitor

Doet uw school dit jaar mee aan de LAKS monitor 2020? Het geeft u inzicht in de tevredenheid van uw leerlingen over allerlei aspecten van hun onderwijs.

LAKS monitor

Subsidie TTO en Internationalisering

Wilt u beginnen met tweetalig onderwijs? Gaat uw school samen met basisscholen werken aan een doorlopende leerlijn? Met de IPV-regeling kan uw school subsidie aanvragen voor internationalisering van het curriculum. Scholen in het vo kunnen per jaar maximaal € 10.000 ontvangen. U kunt de subsidie aanvragen voor drie onderdelen: Taal, Internationaliserende onderwijsconcepten of Doorlopende leerlijn. Twijfelt u of uw onderwijsconcept voldoet? Meer informatie vindt u hieronder.

Curriculumvernieuwing

De afgelopen anderhalf jaar heeft een grote groep leraren, schoolleiders en scholen veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van voorstellen voor de actualisatie van het curriculum in het primair en het voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams hebben hun voorstellen op 10 oktober gepresenteerd. Deze voorstellen vormen het vertrekpunt om te komen tot verbeterde onderwijsdoelen. In november reageert het kabinet op de voorstellen.

Curriculumvernieuwing

Aan de slag met krimp in het vo

Bent u benieuwd naar goede voorbeelden over de aanpak van leerlingendaling? Worstelt u met de krimp in uw regio en heeft u behoefte aan concrete tips? Op 21 november organiseren OCW en de VO-raad een bijeenkomst over leerlingendaling in Utrecht. 

Aan de slag met krimp

Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen

Op 1 oktober 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen aangenomen. Ook werd er gestemd over achttien amendementen en twee moties. Het wetsvoorstel beoogt het scholenaanbod beter te laten aansluiten bij de wensen van ouders en leerlingen. Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel worden nieuwe initiatieven vooraf getoetst op daadwerkelijke belangstelling en de te verwachten kwaliteit. Het wetsvoorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer.

Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen

Subsidieregeling begaafde leerlingen

Vrijwel alle samenwerkingsverbanden hebben in het voorjaar van 2019 een aanvraag gedaan voor de subsidie Begaafde leerlingen po en vo. Met deze subsidie kunnen samenwerkingsverbanden en scholen nog beter aan de slag met een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor begaafde leerlingen. Een commissie is nu bezig met de beoordeling van de aanvragen. Naar verwachting kunnen alle ingediende plannen in aanmerking komen voor subsidie.

Subsidieregeling begaafde leerlingen

Nieuwe website over aanpak lerarentekort

Sinds kort is er een nieuwe website over de aanpak lerarentekort. Het is een gezamenlijk initiatief van OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en VOION. Deze website biedt informatie voor schoolbesturen, scholen, lerarenopleidingen en andere relevante partijen die in de regio samenwerken aan de aanpak van het lerarentekort. U vindt bijvoorbeeld informatie over nieuwe ontwikkelingen, evenementen en interessante voorbeelden uit de praktijk.

Conferentie Formatief Toetsen

Op 13 november 2019 wordt in Nieuwegein voor de tweede keer de Conferentie Formatief Toetsen gehouden. Tijdens deze conferentie ervaren, leren en delen leraren en schoolleiders uit het vo hoe formatief toetsen kan worden ingezet in de klas, bij de verschillende vakken en hoe het op schoolniveau kan worden uitgerold. De conferentie wordt georganiseerd door SLO, Hogeschool Utrecht, de universiteiten Twente, Maastricht en Wageningen, ondersteund door het Ministerie van OCW. Aanmelden kunt u hier.

Pilot vo-besturen versterken hun kwaliteitszorg

In het voorjaar van 2020 start de pilot waarin vo besturen de gelegenheid krijgen hun kwaliteitszorg te versterken. Besturen die deelnemen, krijgen ondersteuning op maat. Aanmelden kan uiterlijk 14 november aanstaande.

Pilot vo-besturen versterken kwaliteitszorg

Kennisfestival regionale aanpak lerarentekort

Op dinsdagmiddag 12 november organiseren Arbeidsmarktplatform PO en Voion in samenwerking met het ministerie van OCW het Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort. Hier kunt u terecht voor meer informatie over de regionale aanpak lerarentekort en kunt u inspiratie op doen om ook in uw regio samen te werken om het lerarentekort terug te dringen. 

Kennisfestival regionale aanpak lerarentekort

Herinnering: onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid bekostiging

Is de bekostiging van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs doelmatig en toereikend? Naar deze vraag wordt op dit moment verkennend onderzoek gedaan. Graag roepen wij leraren, schoolleiders, (locatie)directeuren en schoolbestuurders op om de enquête in te vullen via de website www.onderzoekbekostigingpovo.nl. Uw medewerking aan dit onderzoek in opdracht van OCW is belangrijk. Aanleiding is een toezegging van minister Slob aan de Tweede Kamer. De resultaten worden in maart 2020 bekendgemaakt.

Onderzoek vernieuwd toezicht

Onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen nemen de effecten van het vernieuwde toezicht van de inspectie onder de loep. Het is belangrijk dat bestuurders, schoolleiders en leraren meedoen aan dit onderzoek, dat dient als basis voor de evaluatie van het vernieuwde toezicht. Het is de bedoeling dat uw ervaringen aan bod komen. Uw medewerking wordt dus op bijzonder op prijs gesteld. Wilt u meedoen, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen, stuur dan een berichtje aan effectstudie@fm.ru.nl.

Onderzoek vernieuwd onderwijstoezicht

Docentencongres voortgezet leren

Op maandag 25 november vindt het Docentencongres plaats in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Leraren gaan deze dag aan de slag met het thema eigentijds onderwijs. U volgt workshops, inspiratiesessies, rondetafelgesprekken en trainingen over o.a. coaching, leerdoelen, eigenaarschap en formatief evalueren. De praktische tips en de ervaringen die u opdoet kunt u direct de volgende dag toepassen in de les.

Voor meer informatie en aanmelden klikt u hier.

Informatiebijeenkomst Erasmus+

 Het Erasmus+ programma biedt mogelijkheden om buitenlandervaring op te doen en mee te werken aan innovatie en modernisering van het Europese onderwijs en jeugdactiviteiten. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training verleent subsidies voor job shadowing of een uitwisseling binnen en buiten Europa. Tijdens een informatiemiddag in Utrecht op 6 november kunt u zich oriënteren op het aanbod. Kijk voor meer informatie op de website van Erasmus+.

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag