Voorbereiden op zelftesten, stappenplan schoolanalyse en ander nieuws primair onderwijs

Voorbereiden op zelftesten onderwijs

Vanaf 19 april worden bij uw school zelftesten afgeleverd. Om de zelftesten direct te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat scholen en besturen alvast enkele voorbereidingen treffen. Het is niet nodig om gebruik te maken van andere partijen die sneltesten aanbieden.

Voorbereiden op zelftesten onderwijs

Stappenplan voor schoolanalyse, webinar 20 april

Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen en compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft door corona. Maar waar zitten nu de vertragingen? Hoe groot zijn ze? En wat gaan we als eerste aanpakken? De situatie is op elke school anders. Om scholen te helpen met de analyse, heeft OCW een stappenplan gemaakt. Het stappenplan is een handreiking aan scholen en sluit zoveel mogelijk aan op wat scholen al doen om zicht te houden op hun leerlingen. Op 20 april kunt u een webinar volgen over het maken van een schoolanalyse.

Stappenplan voor schoolanalyse, webinar 20 april

Verlenging regeling Extra Hulp voor de Klas

In het Nationaal Programma Onderwijs is voor de verlenging van de subsidieregeling Extra hulp voor de klas tot en met eind 2021 nogmaals 210 miljoen beschikbaar gemaakt voor het po, vo en mbo. Dit extra geld is bedoeld om de continuïteit van het onderwijs te bevorderen en de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen door middel van inzet van (extra) personeel. Binnenkort wordt de regeling gepubliceerd en kunt u opnieuw een aanvraag indienen.

Verlenging regeling Extra Hulp voor de Klas

Nieuwe regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, webinar op 23 april

De subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs wordt verlengd tot en met het eind van dit jaar. Scholen en instellingen kunnen vanaf 15 april 2021 (opnieuw) subsidie aanvragen voor dergelijke programma’s. De eerste aanvraagperiode duurt tot en met 2 mei 2021. Als hierna nog middelen resteren, wordt dit jaar een tweede aanvraagtijdvak opengesteld van 1 tot en met 13 juni. Om scholen op weg te helpen bij de keuze voor een programma wordt op 23 april een webinar georganiseerd door deskundigen van onderzoeksinstituut LEARN!

Nieuwe regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, webinar 23 april

Eindtoetsafname 2021 tussen 15 april en 15 mei

Tussen 15 april en 15 mei nemen alle scholen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs bij hun leerlingen in het laatste leerjaar een eindtoets af.

Eindtoetsafname 2021 tussen 15 april en 15 mei

Het nieuwe tijdvak voor de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's voorschoolse educatie

Aanbieders van voorschoolse educatie kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor voorschoolse educatie, als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Het kabinet heeft hiervoor €10,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode van de zomervakantie tot en met de kerstvakantie van 2021, als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Houders van kindercentra kunnen van 1 april tot en met 15 mei een subsidieaanvraag indienen.

Het nieuwe tijdvak voor de subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie

Werkdrukmiddelen schooljaar 2021-2022

Voor schooljaar 2021-2022 krijgen scholen opnieuw werkdrukmiddelen om werkdruk op school tegen te gaan. Schoolteams gaan zelf over de besteding van de werkdrukmiddelen.

Werkdrukmiddelen schooljaar 2021-2022

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) gaat twee keer per jaar terugkoppeling geven aan scholen over leergroei

NCO brengt voortaan twee keer per jaar een extra rapport uit aan reguliere basisscholen over de leergroei van hun leerlingen. U kunt met deze gegevens gemakkelijk de leergroei van uw leerlingen vergelijken met het landelijk gemiddelde en de voorspelde score op basis van kenmerken van uw leerlingpopulatie of school. Meld u uiterlijk 21 mei aan als u dit najaar de vertrouwelijke rapportages wilt ontvangen over de midden- en eindtoetsen van schooljaar 2020-2021 van uw school. 

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) gaat twee keer per jaar terugkoppeling geven aan scholen over leergroei

Online uitwisselingsbijeenkomst Digitaliseren in de praktijk

Op 20 april organiseert de PO-Raad een online uitwisselingsbijeenkomst waarmee het programma Samen Slimmer Leren wordt afgesloten. De PO-Raad deelt hierin de tools, kennis en ervaringen uit het programma met het veld. U bent van harte welkom! Meer informatie vindt u hier.

Online uitwisselingsbijeenkomst digitaliseren in de praktijk

Aanvragen pilot Doorlopende begeleiding startende leraren

Leraren in het primair onderwijs die een goede begeleiding willen in de eerste drie jaar na hun opleiding, kunnen vanaf 1 september 2021 deelnemen aan de pilot Doorlopende begeleiding startende leraren. Het doel van de pilot is om een vloeiende overgang te creëren van de begeleiding tijdens de opleiding naar de startfase. De pilot is bestemd voor startende leraren in het primair onderwijs. Aanvragen is vanaf 1 mei mogelijk door partnerschappen van Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P) via DUS-i.

Aanvragen pilot Doorlopende begeleiding startende leraren

Ontwikkeling Telt Festival 20, 21 en 22 april

Het Ontwikkeling Telt Festival is een driedaags online festival op 20, 21 en 22 april. Het festival is een vervolg op de eerdere congressen van Tel mee met Taal en Leven Lang Ontwikkelen, en wordt georganiseerd door de Rijksoverheid en de SER. Tijdens dit festival gaan deelnemers met elkaar in gesprek over initiatieven die bijdragen aan voldoende basisvaardigheden voor iedereen en die een leven lang leren stimuleren. Deelname is gratis. U kunt zich hier aanmelden.

Ontwikkeling Telt Festival

Webinars over coronabeleid langer terug te zien

Welke rol spelen kinderen en jongeren in de verspreiding van het coronavirus? Hoe werkt het bron- en contactonderzoek op school en in de kinderopvang? Wanneer moet een klas in quarantaine? En wat is het testbeleid? U kunt de webinars die hierover in maart werden georganiseerd de komende tijd nog terugkijken.

Webinars over coronabeleid langer terug te zien

Brochure fluctuaties in achterstandsscores scholen

Veel scholen hebben te maken met leerlingen met kans op niet-coronagerelateerde onderwijsachterstanden. Het ministerie van OCW geeft besturen van basisscholen ieder jaar geld om achterstanden te voorkomen en tegen te gaan. Deze verdeling gebeurt op basis van de onderwijsachterstandenindicator van het CBS. De bedragen die scholen ontvangen, worden op bestuursniveau uitgekeerd en kunnen van jaar tot jaar fluctueren. In de brochure Fluctuaties in achterstandsscores van scholen leest u hoe die bedragen worden vastgesteld en waardoor de bedragen kunnen fluctueren.

Brochure fluctuaties in achterstandsscores scholen

Handreiking Informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs

Een goede informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs is belangrijk. Deze draagt namelijk bij aan de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Uit onderzoek kwam naar voren dat er bij scholen en kinderopvangorganisaties nog veel onduidelijkheid bestaat over hoe men informatie overdraagt conform de AVG. Kennisnet heeft daarom in opdracht van het ministerie van OCW en het ministerie van SZW een handreiking gemaakt, die inzichtelijk maakt welke informatie scholen en kinderopvangorganisaties onderling mogen delen op grond van de AVG.

Handreiking informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs

Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Onderwijshuisvesting 'Een vak apart'

Het IBO Onderwijshuisvesting is uitgevoerd. Daarin is onderzocht of het onderwijshuisvestingstelsel en de betrokken partijen voldoende toegerust zijn om maatschappelijke opgaven, zoals verduurzaming, binnenklimaat, inclusie en kansengelijkheid, effectief op te pakken. Voor de kwaliteit en de klimaatdoelstellingen is actie nodig.

IBO Onderwijshuisvesting

Tweede rapportage Monitor hybride onderwijs

Tijdens de periode van onderwijs op afstand is de samenwerking tussen leraren, leerlingen en ouders veranderd. Een goed samenspel tussen leraar, leerling en ouder, waarbij de school of het bestuur ondersteuning biedt, is cruciaal voor zo goed mogelijk onderwijs op afstand. Dat is één van de conclusies uit de verdiepende rapportage over de Monitor hybride onderwijs PO van Kennisnet en de PO-Raad. De rapportage geeft een unieke inkijk in hoe onderwijs op afstand is ingericht en ervaren en draagt bij aan het benutten van de geleerde lessen. 

Tweede rapportage Monitor hybride onderwijs

Meer ruimte voor maatwerk in onderwijszorgarrangementen

Over de combinatie van onderwijs en zorg bestaan veel vragen. Wat mag wel en wat niet, welke ruimte bieden de onderwijs- en zorgwetten en hoe zit het met financiering van onderwijszorgarrangementen? Ondertussen ontstaan in de praktijk steeds meer onderwijszorgarrangementen in veel verschillende varianten. De ministeries van OCW en VWS brengen samen de huidige maatwerkmogelijkheden onder de aandacht én stimuleren verbetering van het ontwikkelingsaanbod aan kinderen en jongeren op het gebied van onderwijs en zorg.

Meer ruimte voor maatwerk in onderwijszorgarrangementen

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag