Verruiming bijzondere bekostiging asielzoekers en overige vreemdelingen

De regeling Verruiming voorwaarden bijzondere bekostiging voor onderwijs aan asielzoekers en overige vreemdelingen PO door het Nationaal Programma Onderwijs wordt binnenkort gepubliceerd.

Impact coronacrisis op nieuwkomers

De ministers Van Engelshoven en Slob presenteerden op 17 februari 2021 de hoofdlijnen van het Nationaal Programma Onderwijs. Het doel van dit Nationaal Programma Onderwijs is om leerlingen en studenten te helpen hun gaven en talenten tot bloei te brengen, ondanks de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. Asielzoekers en overige vreemdelingen kunnen door de coronacrisis éxtra leervertraging hebben opgelopen. Afstandsonderwijs is voor asielzoekers en overige vreemdelingen extra lastig, omdat zij de Nederlandse taal nog niet of nauwelijks beheersen. Het aanleren van de Nederlandse taal aan deze groep leerlingen komt het beste tot stand in de interactie tussen leerkracht en leerling in een fysieke leeromgeving op school. Tevens mist deze groep vaak de begeleiding door hun ouders, aangezien de ouders in veel gevallen zelf de Nederlandse taal niet spreken. Daarom worden de voorwaarden voor bijzondere bekostiging voor asielzoekers en overige vreemdelingen aangepast. Op deze manier kunnen scholen extra ondersteuning bieden aan asielzoekers en overige vreemdelingen die door de coronacrisis vertraging hebben opgelopen.

Aanpassingen voorwaarden bijzondere bekostiging

Basisscholen kunnen voor peildatum 1 mei 2021 bekostiging aanvragen voor zowel asielzoekers als overige vreemdelingen die maximaal vier jaar in Nederland wonen. Dit is een langere periode dan de huidige twee jaar en drie maanden voor asielzoekers en een jaar en drie maanden voor overige vreemdelingen. Tevens zijn (tijdelijk) in de eerstejaarsbekostiging de bedragen per leerling gelijkgetrokken voor asielzoekers en overige vreemdelingen. Daarmee ontvangen basisscholen voor de eerste opvang van overige vreemdelingen hetzelfde bedrag als voor asielzoekers. Ook voor speciale scholen voor basisonderwijs geldt een verruiming naar maximaal vier jaar.

Het gaat om een tijdelijke verruiming die geldt voor peildatum 1 mei in schooljaar 2020-2021. De verwachting is dat deze verruiming ook zal gelden voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.

Bewijsstukken goed bewaren

Scholen moeten bij het indienen van de aanvraag in het bezit zijn van één of meerdere bewijsstukken waaruit blijkt dat de school in aanmerking komt voor bijzondere bekostiging voor asielzoekers en overige vreemdelingen en deze in de leerlingenadministratie bewaren. De voorwaarden zijn te vinden in artikel 32, 33 en 34 van de regeling.

Aanvragen en informatie

U kunt vanaf 1 mei een aanvraag indienen via de website van DUO. De aanvraag dient uiterlijk op 31 mei 2021 door DUO te zijn ontvangen. Volg ook de informatie op LOWAN bekostiging overheid.