Corona en privacy, vereenvoudiging bekostiging en ander nieuws primair onderwijs

Servicedocument funderend onderwijs inzake COVID-19 bijgewerkt

Er is een nieuwe versie van het servicedocument funderend onderwijs COVID-19 gepubliceerd. De eerste versie dateert van vóór de zomer, en nu is het document bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Het is een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen. In het document staat informatie over zaken als afstandsonderwijs en leerplicht. Er is in deze versie ook een nieuwe paragraaf opgenomen over de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen (school en schoolbestuur, GGD, Veiligheidsregio etc.). De begeleidende Kamerbrief kijkt terug op de voorbereidingen voor het schooljaar en blikt vooruit naar de komende maanden.

Servicedocument funderend onderwijs inzake COVID-19 bijgewerkt

Aandacht voor privacy leerlingen

Veel scholen hebben voor de zomervakantie het onderwijs op afstand vormgegeven met behulp van digitale leermiddelen en platforms om online samen te werken of te videobellen. Wanneer daarbij persoonsgegevens van leerlingen worden verwerkt is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Betrek daarom altijd degene die verantwoordelijk is voor privacy of de functionaris gegevensbescherming wanneer u op school gebruik maakt van digitale toepassingen.

Aandacht voor privacy leerlingen

Let op: verantwoording reserves verandert

De Inspectie van het Onderwijs heeft een formule ontwikkeld om te berekenen wat een bestuur gemiddeld genomen aan eigen vermogen nodig heeft. De waarde uit deze formule is de ‘signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatige eigen vermogen’. Zodra het eigen vermogen van een bestuur boven de signaleringswaarde uitkomt, betekent dit dat dit bestuur mogelijk te veel eigen vermogen ongebruikt laat. Om te bepalen of dit geld (alsnog) goed kan worden ingezet voor het onderwijs, moeten schoolbesturen zich vanaf verslagjaar 2020 beter verantwoorden over hun reserves.

Let op: verantwoording reserves verandert

Zorgarrangeurs en regionale pilots

Alle kinderen moeten naar school kunnen gaan, ook als zij extra zorg nodig hebben. Om dit beter te regelen, werken de ministeries van OCW en van VWS toe naar een collectieve financiering voor zorg in onderwijstijd. Vanaf schooljaar 2020/2021 gaan zorgarrangeurs maximaal 50 scholen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) ondersteunen. De onderzoeksbureaus DSP en Oberon monitoren deze 50 scholen om informatie te verzamelen voor het opzetten van de collectieve financiering.

Zorgarrangeurs en regionale pilots

Controle bijzondere bekostiging

De Inspectie van het Onderwijs voert in het tweede halfjaar van 2020 een controle uit om vast te stellen of scholen in het primair onderwijs de bijzondere bekostiging in 2020 voor bepaalde categorieën leerlingen terecht hebben ontvangen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen gevolgen hebben voor de bekostiging.

Controle bijzondere bekostiging

Sponsorconvenant voor het onderwijs vernieuwd

Het sponsorconvenant is na een uitgebreide evaluatie vernieuwd. Dit is gedaan in samenwerking met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, besturen, schoolleiders, leraren en leerlingen. In het sponsorconvenant zijn enkele spelregels geformuleerd die scholen helpen om sponsorovereenkomsten op een zo positief mogelijke manier in te zetten.

Sponsorconvenant voor het onderwijs vernieuwd

Gemiddelde groepsgrootte in het po in 2019 licht gedaald

In 2019 is de gemiddelde groepsgrootte licht gedaald van 23,0 naar 22,6 leerlingen. De leerling-leraarratio, oftewel het aantal leerlingen per bevoegde werkzame leraar, is stabiel gebleven. De gegevens laten verder zien dat naarmate scholen groter worden ook de gemiddelde groepsgrootte in de school groter wordt. Scholen met veel leerlingen die risico lopen op een leerachterstand hebben weer een kleinere gemiddelde groepsgrootte.

Gemiddelde groepsgrootte in het po in 2019 licht gedaald

Wetsvoorstel onderwijshuisvesting in voorbereiding

Het ministerie van OCW bereidt een wetswijziging voor op het gebied van onderwijshuisvesting. Met het voorstel wordt het voor gemeenten verplicht een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) te ontwikkelen in samenwerking met schoolbesturen. Daarnaast wordt renovatie een volwaardig alternatief voor nieuwbouw. Ook wordt het investeringsverbod voor besturen in het primair onderwijs genuanceerd. Naar verwachting zal het wetsvoorstel in het najaar van 2021 aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Wetsvoorstel onderwijshuisvesting in voorbereiding

Start ondersteuningsprogramma Burgerschap op de Basisschool

De PO-Raad en Stichting School & Veiligheid starten in september met het programma Burgerschap op de Basisschool. Het programma gaat scholen op verschillende manieren ondersteunen bij het vormgeven van hun burgerschapsonderwijs. Met vragen als: “hoe vertaal je als school of bestuur je eigen visie naar betekenisvol burgerschapsonderwijs?” kunnen scholen en bestuurders bij dit programma terecht.

Start ondersteuningsprogramma Burgerschap op de Basisschool

Internetconsultatie advieskader Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

De Inspectie van het Onderwijs gaat komend jaar een oordeel geven over de onderwijskwaliteit die te verwachten is op nieuwe scholen. Hiervoor is een conceptadvieskader opgesteld. Tot 17 september kunt u reageren op dit kader via een internetconsultatie.

Internetconsultatie advieskader Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

Plannen regionale aanpak personeelstekorten online

De plannen die regio’s hebben ingestuurd ten behoeve van de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten onderwijs 2020/2021 staan online. Per regio is aangegeven welke schoolbesturen in het primair of voortgezet/middelbaar beroepsonderwijs meedoen aan de regionale aanpak en via welke thema’s en activiteiten zij van plan zijn de personeelstekorten aan te pakken. Het overzicht van de plannen kan gebruikt worden om inspiratie op te doen voor uw eigen aanpak van het personeelstekort.

Plannen regionale aanpak personeelstekorten online

Leden gezocht voor Panel Onderwijskansen

De komende jaren maakt Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar onderwijsachterstandenbestrijding beter toegankelijk en praktisch toepasbaar. Het NRO werkt daarvoor samen met een ‘regieteam’, bestaande uit medewerkers van Oberon, Sardes, Kohnstamm Instituut en KBA Nijmegen. Het regieteam zoekt naar onderwijsprofessionals die bereid zijn om -gevraagd en ongevraagd- hen van feedback en advies te voorzien. Op die manier willen ze ervoor zorgen dat de kennis(deling) goed aansluit op de behoeften die leven bij onderwijsprofessionals.

Leden gezocht voor Panel Onderwijskansen

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag