Zorgarrangeurs en regionale pilots

Zorg in onderwijstijd
Alle kinderen moeten naar school kunnen gaan, ook als zij extra zorg nodig hebben. Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter regelen, onder andere door de financiering anders te organiseren.

Zorgarrangeurs ondersteunen scholen

Vanaf schooljaar 2020/2021 gaan daarom zorgarrangeurs maximaal 50 scholen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) ondersteunen. Zorgarrangeurs zijn deskundigen die alles weten van zorg op de school. Zij gaan scholen helpen om beter de weg te vinden naar de verschillende zorgwetten. Hierdoor krijgen leerlingen de juiste zorg en begeleiding tijdens de lessen of hulp bij het naar school gaan. De school krijgt door deze samenwerking met de zorgarrangeur beter zicht op de mogelijkheden. Het kost de school ook minder tijd. De taak van zorgarrangeur wordt uitgevoerd door organisatie Onderwijsconsulenten (SOSO).

Regionale pilots

Gelijktijdig met de start van de werkzaamheden van de zorgarrangeurs, starten ook twee regionale pilots. De regio’s Twente en Hart van Brabant zullen, onder de huidige regelgeving, al zoveel mogelijk met een collectieve financiering gaan werken. De betreffende gemeenten worden verantwoordelijk voor de inkoop van zorg in onderwijstijd vanuit collectieve financiering. Gemeenten hebben al direct contact met scholen over bijvoorbeeld leerplicht, huisvesting of jeugdhulp op school. Daarnaast zij zijn bekend met de inkoop van zorg. 

Deelnemende scholen in de regio Hart van Brabant zijn De Bodde en onderwijscentrum Leijpark. Naast de gemeente(n) is ook zorgkantoor VGZ betrokken. In de regio Twente zijn de kernpartners onderwijsbesturen Attendiz en Sotog, Zorgverzekeraar & zorgkantoor Menzis, Projectleiding Zorgintensief Regio Twente en de gemeenten Hengelo, Enschede en Almelo betrokken.

Monitoring zorg in onderwijstijd

Om tot een structurele oplossing voor financiering van zorg in onderwijstijd te komen, is informatie nodig. Daarom stellen scholen die gebruik maken van een zorgarrangeur anonieme informatie beschikbaar voor monitoring. Ook zal de informatie vanuit de pilots gemonitord worden, omdat deze leidt tot meer inzicht voor een structurele oplossing. De bureaus DSP en Oberon voeren de monitoring uit en begeleiden de twee pilotregio’s. Het onderzoek en de pilots lopen gedurende schooljaar 2020/2021 en 2021/2022. Meer informatie vindt u hier.