Wetsvoorstel onderwijshuisvesting in voorbereiding

Het ministerie van OCW bereidt een wetswijziging voor op het gebied van onderwijshuisvesting. Het doel van de wetswijziging is de verantwoordelijkheidsverhouding tussen de gemeenten en schoolbesturen te verhelderen en de samenwerking te verbeteren. Het voordeel is dat dan een meer planmatige, duurzame en toekomstgerichte aanpak van de onderwijshuisvesting mogelijk is. Dat kan leiden tot meer effectiviteit en dus betere onderwijshuisvesting.

Met het voorstel wordt het voor gemeenten verplicht een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) te ontwikkelen. Zij werken hierbij samen met schoolbesturen. Daarnaast wordt renovatie een volwaardig alternatief voor nieuwbouw. Ook wordt het investeringsverbod voor besturen in het primair onderwijs genuanceerd. Naar verwachting zal het wetsvoorstel in het najaar van 2021 aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Minister Slob kondigde in zijn Kamerbrief van 9 juli het wetsvoorstel aan. Met deze brief stuurde hij ook het rapport ‘Verkenning onderwijsvastgoed’ mee met een beleidsreactie. Daarnaast informeerde hij de Kamer over de voortgang van het voorgenomen verhuistraject voor de Europese School Bergen.