Nieuwsbrief MBO

In deze nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houden wij je – door een selectie van het nieuws van de afgelopen periode – op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over de onlangs gelanceerde pilot rondom de MBO Card, de Maatschappelijke Diensttijd, maatwerkopleidingen voor zij-instromers en diverse subsidieregelingen.

Het volgende nummer van deze nieuwsbrief verschijnt vlak voor de kerstvakantie.

CJP MBO Card met budget: een verrijking voor het cultuur- en burgerschapsonderwijs!

Dit najaar krijgen mbo-scholen een CJP MBO Card met budget. De staatssecretaris van Cultuur en Media en de minister van OCW stellen gedurende twee jaar een bedrag beschikbaar voor deze pilot. Scholen hebben de mogelijkheid mee te investeren door het beschikbaar gestelde budget per student te verdubbelen.

CJP MBO Card met budget: een verrijking voor het cultuur- en burgerschapsonderwijs!

Acht RIF-aanvragen gehonoreerd; nieuwe aanvraagronde start op 1 januari 2023

Minister Dijkgraaf heeft vanuit het Regionaal Investeringsfond mbo (RIF) een bedrag van ruim €10,5 miljoen subsidie toegekend aan 8 samenwerkingsverbanden van scholen, werkgevers en regionale overheden. Het RIF heeft als doel de aansluiting van het mbo-onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Acht RIF-aanvragen gehonoreerd; nieuwe aanvraagronde start op 1 januari 2023

Verlenging Subsidieregeling nazorg mbo

De Subsidieregeling nazorg mbo 2022/2023 wordt met een jaar verlengd. Scholen kunnen vanaf 30 november subsidie voor nazorg in 2023/2024 aanvragen. Het doel van deze subsidie is mbo-instellingen in staat te stellen nazorg te bieden na diplomering. Zij kunnen dan gediplomeerden met een moeilijke start op de arbeidsmarkt helpen bij de overstap naar werk of een vervolgopleiding. Voor deze aanvraagronde is er weer 10,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Verlenging Subsidieregeling nazorg mbo

Een jaar Nationaal Programma Onderwijs: waar staan we?

Het Nationaal Programma Onderwijs helpt onderwijsinstellingen ook na corona om studievertragingen weg te werken en het welzijn van hun studenten te verbeteren. In het mbo en hoger onderwijs is hiervoor 2,7 miljard beschikbaar gesteld. Hoe zijn onderwijsinstellingen het afgelopen studiejaar met het programma aan de slag gegaan? En hoe gaat het met de studenten? Dit en meer lees je in de derde voortgangsrapportage van het programma en de bijbehorende Kamerbrief.

Een jaar Nationaal Programma Onderwijs: waar staan we?

Checklist ‘Ook naar school bij opleving van corona’

Op basis van het ‘Sectorplan middellange termijnaanpak corona mbo/ho’ heeft SOM (Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO) als hulpmiddel voor scholen een checklist ontwikkeld. In het sectorplan staan – op basis van het aantal besmettingen – vier scenario’s met bijbehorende maatregelen. Het is de bedoeling dat je school deze globale maatregelen vertaald naar de eigen specifieke situatie en deze beschrijft in een draaiboek.

Checklist ‘Ook naar school bij opleving van corona’

Sterke afname van het aantal MBO studenten

Op basis van voorlopige DUO-cijfers blijkt een sterke daling van het aantal mbo-studenten in het lopende studiejaar. Het totaal aantal studenten is ten opzichte van vorig jaar gedaald met 20 duizend studenten, van 503 duizend tot 483 duizend studenten. Vooral het aantal studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) is verminderd, en wel met 26 duizend studenten. Dit wordt deels gecompenseerd door een stijging met 6 duizend studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Sterke afname van het aantal MBO studenten

Verlenging Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren wordt verlengd in 2023. Werkgevers die bbl-studenten begeleiden in het studiejaar 2022-2023 kunnen tussen juni en september 2023 een subsidieaanvraag doen. De subsidieregeling komt hen tegemoet in de kosten die zij maken voor de begeleiding van een student. Bedrijven in de sectoren landbouw, horeca of recreatie kunnen daar bovenop ook aanspraak maken op een aanvullende subsidie. Heb jij leerbedrijven in jouw netwerk? Wijs hen dan op deze mogelijkheid!

Verlenging Subsidieregeling Praktijkleren

Maatwerkopleidingen voor zij-instromers

Bij scholing van volwassen zij-instromers is het bieden van maatwerk belangrijk. Zij hoeven dan immers niet opnieuw te leren wat zij al kennen en kunnen. Voor onderwijsinstellingen is het soms lastig om de door zij-instromers meegebrachte werkervaring, kennis en kunde te kunnen waarderen en erkennen. Het Kennispunt MBO voert daarom, op verzoek van OCW, twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Maatwerkopleidingen voor zij-instromers

Verrijk jouw onderwijsprogramma en maak kennis met de maatschappelijke diensttijd (MDT)

Tot en met 28 februari 2023 kunnen scholen subsidie aanvragen voor het organiseren van een MDT-traject. Dit is een vrijwillig traject voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar om hun talenten te ontdekken, anderen te ontmoeten en tegelijkertijd iets te doen voor een ander. Zo maken ze de samenleving een stukje sterker. De jongeren organiseren bijvoorbeeld activiteiten voor eenzame ouderen, zetten een sportproject op voor kwetsbare leeftijdsgenoten of bedenken creatieve oplossingen voor een probleem in hun wijk.

Verrijk jouw onderwijsprogramma en maak kennis met de maatschappelijke diensttijd (MDT)

Herdenkingsjaar Slavernijverleden: sta met je school stil bij deze pijnlijke geschiedenis

Het slavernijverleden is een pijnlijk, belangrijk en tot voor kort onderbelicht onderdeel van onze gedeelde geschiedenis. Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 wordt hier in het hele koninkrijk extra aandacht aan besteed tijdens het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. We staan stil bij deze pijnlijke geschiedenis. En bij hoe deze geschiedenis vandaag de dag nog een negatieve rol speelt in het leven van mensen.

Herdenkingsjaar Slavernijverleden: sta met je school stil bij deze pijnlijke geschiedenis

Voorlichting DUO over kabinetsplannen studiefinanciering

Het kabinet wil vanaf studiejaar 2023-2024 de basisbeurs weer invoeren in het hoger onderwijs en heeft ook enkele plannen voor het mbo (zoals het vervallen van de bijverdiengrens). Deze plannen zijn nog niet definitief: zowel de Tweede als de Eerste Kamer moeten er nog over stemmen. Dat de plannen nu nog niet definitief zijn, heeft wel gevolgen voor de voorlichting van DUO aan (aankomende) mbo- en ho-studenten. Op de website van DUO kun je lezen wat dit voor jouw onderwijsinstelling betekent.

Voorlichting DUO over kabinetsplannen studiefinanciering

DUO start campagne ‘Bijna 18’ voor mbo-studenten

Studenten die een voltijd mbo-opleiding doen, hebben vanaf hun 18de recht op studiefinanciering. Een aantal van hen kent DUO al, bijvoorbeeld vanwege het studentenreisproduct voor mbo’ers jonger dan 18. Anderen zijn nog relatief onbekend met DUO en weten vaak niet waar ze recht hebben. Daarom start DUO de campagne ‘Bijna 18’.

DUO start campagne ‘Bijna 18’ voor mbo-studenten

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag