Doorstroom vmbo/havo, havo/vwo wettelijk geregeld en ander nieuws voortgezet onderwijs

Doorstroom vmbo/havo en havo/vwo wettelijk geregeld

Per 1 augustus 2020 kunnen vmbo’ers en havisten doorstromen naar havo of vwo. Dit is geregeld in een nieuwe wet en een besluit doorstroomrecht. Vmbo’ers die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, moeten worden toegelaten tot de havo. Havisten kunnen zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo. De nieuwe regelgeving bepaalt ook dat havo- en vwo-scholen in hun doubleerbeleid geen onderscheid mogen maken tussen doorstromers en andere leerlingen.

Doorstroom vmbo/havo en havo/vwo wettelijk vastgelegd

Intensivering lerarentekort

Het kabinet maakt voor een periode van vier jaar €116 miljoen vrij voor de uitvoering van de noodplannen G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere), waar het lerarentekort het grootst is. Per jaar gaat er €21 miljoen extra naar de uitvoering van de noodplannen G5, bovenop de €9 miljoen die al eerder is vrijgemaakt voor het verbeteren van de opleiding en begeleiding van zij-instroom in de G5. Daarnaast komt €11 miljoen vrij voor de lerarenopleidingen. Hiermee wordt verder gewerkt aan het flexibiliseren van de lerarenopleidingen en het bieden van meer maatwerk. Voor meer informatie zie de Kamerbrief over de intensivering aanpak tekorten

Aanvraag voor experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Een dekkend aanbod aan scholen waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen in een geïntegreerde voorziening waarin leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte zo veel als mogelijk samen naar school gaan, in dezelfde klas zitten en op het zelfde schoolplein spelen. Dat is de ontwikkeling richting inclusiever onderwijs. De beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs, die 29 juni gepubliceerd is, maakt het mogelijk om intensieve samenwerking tussen speciale en reguliere scholen aan te gaan. 

Aanvraag voor Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs kan tot 1 augustus 2020

Extra kwartaalbekostiging nieuwkomers

Voor nieuwkomers in het vo wordt er eenmalig een extra kwartaal nieuwkomersbekostiging uitgekeerd, in verband met de mogelijke achterstanden die zijn opgelopen door de coronamaatregelen. Deze extra nieuwkomersbekostiging wordt uiterlijk in september 2020 uitgekeerd. De uitkering vindt automatisch plaats, u hoeft hiervoor dus geen aanvraag in te dienen.

Extra kwartaalbekostiging nieuwkomers

Quarantaine na vakantie naar oranje of rode landen geen geldige reden voor schoolverzuim

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie dit toch doet wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook voor kinderen boven de 12 jaar. Omdat kinderen t/m 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij coronabesmetting geldt voor hen de uitzondering dat zij wel naar school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen. Als ouders van kinderen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun verantwoordelijkheid om 14 dagen voor het begin van de school terug te zijn. Quarantaine na een vakantie naar oranje of rode landen is geen geldige reden voor verzuim. Scholen zullen in dat geval leerplicht moeten inschakelen. Scholen zijn in deze situatie niet verplicht om leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden. Ouders die in quarantaine zitten mogen uiteraard niet op school of op het schoolplein komen. Voor docenten en ander onderwijspersoneel die naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun verantwoordelijkheid om op tijd terug zijn om de volledige quarantaine af te maken voordat de school begint. Scholen doen er verstandig aan het personeel hier op te wijzen, zodat ze na de vakantie niet voor verrassingen komen te staan.

Ongeoorloofd verzuim doorgeven

Nu de leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs weer naar school gaan, is het verplicht om ongeoorloofd verzuim weer te melden bij DUO. Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan na de zomervakantie weer helemaal open. Ook dan is het verplicht om ongeoorloofd verzuim weer te melden bij DUO.

Ongeoorloofd verzuim doorgeven nu de scholen weer (gedeeltelijk) open zijn

Fusietoets in po en vo blijft bestaan

Het wetsvoorstel ‘Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs’ is dinsdag 16 juni verworpen door de Eerste Kamer. Daarmee blijft goedkeuring van de minister nodig om te mogen fuseren in het funderend onderwijs. Dat betekent dat er voor toetsplichtige fusies een aanvraag gedaan moet worden bij DUO.

Fusietoets in primair en voortgezet onderwijs blijft bestaan

Wetsvoorstel Versterken medezeggenschap medio juli in internetconsultatie

Het Ministerie van OCW werkt aan een wetsvoorstel waarmee de positie van de medezeggenschaporganen in het funderend onderwijs versterkt. Ook wordt met dit wetsvoorstel de informatievoorziening aan ouders, leerlingen en personeel verbeterd.

Wetsvoorstel medezeggenschap medio juli in internetconsultatie

Ondersteuning medezeggenschapsraden door CAOP

Medezeggenschapsraden in het funderend onderwijs konden tot 2020 ondersteuning krijgen via het project Versterking medezeggenschap. Vanaf het nieuwe schooljaar is de ondersteuning voor medezeggenschapsraden uitbesteed aan het CAOP.

Ondersteuning medezeggenschapsraden door CAOP

Vervolgtraject curriculum

De afgelopen twee jaren hebben teams van leraren en schoolleiders onder de naam curriculum.nu voorstellen ontwikkeld voor een aanpassing van het curriculum. De verbetering van kerndoelen en eindtermen is erop gericht het curriculum bij de tijd te brengen, kansengelijkheid te bevorderen, doorlopende leerlijnen te versterken, de overladenheid terug te dringen, meer samenhang aan te brengen tussen vakken en meer ruimte te bieden voor schooleigen invulling. Het vervolg van dit proces is bijgesteld en goedgekeurd door de Tweede Kamer, waarbij van belang is dat het onderwijsveld er niet onnodig mee belast wordt.

Vervolgaanpak curriculumvernieuwing po/vo van start

Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar

Na de zomer start een innovatietraject voor vo-scholen die het afstands- en hybride onderwijs verder willen versterken. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u - kosteloos - procesbegeleiding, advies, uitwisseling met andere scholen vanuit het programma Voortgezet Leren. Liever meedoen met een ander thema of een aparte groep vormen met scholen uit uw eigen bestuur? Dat kan ook! Klik op deze link voor meer info en aanmelding.

Inspiratiedocument doorstroom van ISK naar regulier onderwijs

Na de zomer stromen verschillende nieuwkomers door naar het reguliere onderwijs. Deze overgang kan in coronatijd nog uitdagender zijn dan normaal. Om scholen te ondersteunen bij deze overgang, hebben LOWAN en het ITTA een inspiratiedocument gemaakt met aanbevelingen voor zowel de ISK als het reguliere onderwijs. In dit document vindt u handreikingen m.b.t. wat u kunt doen om de overgang voor deze kwetsbare groep zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Schoolleidersconferentie 2020

Op 11 november 2020 vindt de Schoolleidersconferentie plaats. Tijdens deze editie, die in het teken staat van leiding geven aan leren, doet u nieuwe inzichten op en leert u van en met collega-schoolleiders uit het hele land. U kunt er dit jaar voor kiezen om de conferentie online óf op locatie bij te wonen. Aanmelden is mogelijk vanaf september. Voor meer informatie klikt u hier

Dyslexiescan voortgezet onderwijs

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie  heeft een Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs  ontwikkeld. De scan is een online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in de begeleiding van leerlingen met lees-, spellingproblemen en dyslexie. De resultaten van de scan bieden aanknopingspunten voor gesprekken, maken ontwikkelpunten zichtbaar en helpen om doelen voor een verbetertraject te formuleren en te evalueren.

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag