Ongeoorloofd verzuim doorgeven nu de scholen weer (gedeeltelijk) open zijn

Nu de scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs weer volledig zijn gestart en leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs weer zoveel als mogelijk naar school gaan, is het belangrijk om ongeoorloofd verzuim weer te melden bij DUO.

Aan alle scholen wordt verzocht om ongeoorloofd verzuim door te geven. Voor het onderwijsprogramma dat op school plaatsvindt (dus ook als scholen maar deels open zijn) geldt de wettelijke verplichting om ongeoorloofd verzuim te melden. Hiernaast worden op veel scholen nog leerlingen gemist in de klas. Soms is dit verzuim geoorloofd, bijvoorbeeld als leerlingen of familieleden tot de risicogroep voor het coronavirus behoren, soms zijn er ook andere redenen voor verzuim. Het is belangrijk dat ieder kind in beeld is. Dit geldt zeker ook voor de kinderen die vóór de schoolsluiting al minder aanwezig waren of zelfs helemaal afwezig waren. Wanneer een leerling niet op school komt, is het belangrijk dat een leraar of schoolleider het gesprek aangaat met de ouders om te onderzoeken wat hiervoor de reden is. Een leerplichtambtenaar kan hier ook bij helpen.

16 uur in 4 weken

Scholen geven een melding door als een leerling meer dan 16 uur in 4 weken ongeoorloofd afwezig is. U kunt hiervoor de verzuimsoort ’16 uur in 4 weken’ gebruiken. Wanneer een leerling niet op school komt, is het belangrijk dat een leraar of schoolleider het gesprek aangaat met de ouders om te onderzoeken wat hiervoor de reden is. Een leerplichtambtenaar kan hier ook bij helpen.

Eerder melden mag ook

Als er nog geen sprake is van 16 uur afwezigheid, maar er wel zorgen zijn over een leerling, mag u ook al eerder een melding ‘overig verzuim’ doorgeven. Samen met de leerplichtambtenaar kunt u bepalen wat het beste is om het weer naar school gaan te stimuleren. U maakt dan alsnog een melding als er 16 uur in 4 weken is verzuimd.

Afwezigheid voor de schoolsluiting

Besteed aandacht aan de kinderen die voor de schoolsluiting al afwezig waren. Ga in gesprek met het samenwerkingsverband over deze kinderen. Als er zorgen zijn om een kind, weet als school de leerplichtambtenaar te vinden.

Aanwezigheid vergroten

Op de website weeraanwezigopschool.nl zijn tot slot tips voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren hoe je kunt stimuleren dat zoveel mogelijk leerlingen weer naar school gaan.

Handhaving door leerplicht

Nu scholen ook weer verplicht zijn om ongeoorloofd verzuim te melden, betekent dit ook dat leerplichtambtenaren een proces-verbaal kunnen opmaken wanneer duidelijk is dat kinderen aan de leerplicht worden onttrokken/zich aan de leerplicht onttrekken, wanneer er sprake is van luxeverzuim of wanneer er sprake is van absoluut verzuim. Ingrado, de landelijke brancheorganisatie voor leerplicht, heeft een stappenplan opgesteld voor leerplichtambtenaren waarin per schooljaar en per sector is aangegeven wanneer in welke situatie handhavend kan worden opgetreden. In een aantal gevallen kan er dit schooljaar nog geen proces-verbaal worden opgemaakt. Het gaat dan om kinderen/gezinsleden die in de risicogroep vallen of waarvan de behandelend arts van de leerling adviseert om (nog) niet naar school te gaan (ook als zij het voor hen aangepaste onderwijsprogramma alsnog niet volgen). Of een situatie waarna uit onderzoek van de leerplichtambtenaar blijkt dat er sprake is van gerechtvaardigde angst voor besmetting met het coronavirus, zoals aangetoond kan worden met een medische verklaring.