Vervolgaanpak curriculumvernieuwing po/vo van start

Voorstellen voor vernieuwd curriculum ontwikkeld door leraren

In de afgelopen twee jaren hebben teams van leraren en schoolleiders onder de naam curriculum.nu voorstellen ontwikkeld voor de vernieuwing van het curriculum. Het curriculum is al sinds 2006 niet meer in zijn geheel tegen het licht gehouden. Met de verbetering van de kerndoelen en de eindtermen willen we het curriculum bij de tijd brengen, kansengelijkheid voor leerlingen bevorderen, doorlopende leerlijnen van po naar vo versterken, de overladenheid in het curriculum terugdringen, meer samenhang aanbrengen tussen vakken en leergebieden, en meer vrije ruimte bieden voor schooleigen invulling. Deze voorstellen zijn in oktober aan de minister en de Tweede Kamer aangeboden, en er is dit jaar op verschillende momenten over gesproken en gedebatteerd.

Bijgestelde aanpak goedgekeurd door meerderheid Tweede Kamer

Met het oog op de aandachtspunten die er nog waren, evenals de coronamaatregelen en de bijzondere situatie die dit opleverde en nog oplevert, is een bijgestelde aanpak vormgegeven, waarbij van belang is dat het onderwijsveld er niet onnodig mee belast wordt. De Tweede Kamer is met deze aanpak akkoord gegaan. Deze zomer wordt met het technische werk gestart om vernieuwde kerndoelen te formuleren, en urgente vakvernieuwingen voor de bovenbouw van het vo krijgen voorrang, zoals Nederlands, wiskunde en de moderne vreemde talen. Er wordt een onafhankelijke wetenschappelijke commissie ingesteld die zich zal buigen over de voorstellen en ook gedurende het vervolgproces advies geeft. In schooljaar 2021/22 wordt met pilotscholen gestart om de vernieuwde kerndoelen gedurende twee schooljaren uit te testen. Als de vernieuwde kerndoelen in voldoende mate aan de doelstellingen voldoen en goed uitvoerbaar zijn, dan worden ze wettelijk verankerd, waarna ze voor het gehele onderwijs gaan gelden.

Wat is er nodig om een vernieuwd curriculum te vertalen naar betekenisvol onderwijs?

Een vernieuwd curriculum is nuttig en nodig. Voor de vertaling naar de lespraktijk zijn schoolteams en leraren aan zet. Parallel aan het ontwerpproces wordt onderzocht wat er nodig is aan tijd, ruimte en ondersteuning om leraren in staat te stellen om met een vernieuwd curriculum aan de slag te gaan. OCW luistert hierbij naar zorg- en aandachtspunten die er zijn, en hoe die het best een plek kunnen krijgen. Ook in de komende periode zoekt OCW het contact op om te luisteren naar leraren, schoolleiders en bestuurders, direct en via vertegenwoordigende organisaties zoals de PO-Raad of de vakbonden CNV Onderwijs en FvOv. Na de zomer worden scholen en leraren hier nader over geïnformeerd.