Wetsvoorstel medezeggenschap medio juli in internetconsultatie

Het ministerie van OCW werkt aan een wetsvoorstel waarmee de checks and balances rond het bestuur en positie van de medezeggenschaporganen in het funderend onderwijs worden versterkt. Ook wordt met dit wetsvoorstel de informatievoorziening aan ouders, leerlingen en personeel verbeterd.

Het wetsvoorstel bestaat uit vier verschillende onderdelen. Met het wetsvoorstel:

  1.  krijgt de medezeggenschapsraad in het funderend onderwijs een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting;
  2. krijgt de ondersteuningsplanraad een instemmingsrecht op de meerjarenbegroting behorende bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs;
  3. wordt het schoolondersteuningsprofiel van de school in het funderend onderwijs jaarlijks vastgesteld en wordt dit onderdeel van de schoolgids;
  4. krijgt de medezeggenschapsraad in het primair onderwijs een adviesrecht bij de vaststelling van de groepsgrootte.

Het voornemen is om de internetconsultatie voor dit wetsvoorstel medio juli te starten. Iedere betrokkene kan dan zijn zienswijze delen via deze webpagina. De internetconsultatie eindigt op 11 september 2020.