Verbeteren basisvaardigheden, Experiment Teambevoegdheid verlengd en ander nieuws primair onderwijs

Subsidie Verbetering basisvaardigheden 2024 beschikbaar

Tot en met 26 april kunnen scholen subsidie aanvragen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren. Het gaat om taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Wilt u direct subsidie aanvragen? Dat kan via deze website van DUS-I. Wilt u eerst meer weten over de subsidie en hoe andere subsidiescholen al werken aan de basisvaardigheden? Kijk dan op de nieuwe website Masterplan basisvaardigheden voor informatie en inspiratie.

Subsidie Verbetering basisvaardigheden 2024 beschikbaar

Kamerbrief Herijking sturing funderend onderwijs verstuurd

Structureel geld voor structurele taken, ingrijpen als schoolbesturen niet samenwerken als dit wel nodig is, vaker een helpende hand in de school en meer zeggenschap voor schoolleiders en leraren over wat er gebeurt in de klas. Dit zijn enkele maatregelen waarmee het kabinet de regie op het funderend onderwijs wil terugpakken om zo de kwaliteit ervan te verbeteren. Minister Paul heeft hierover een brief met drie scenario’s aan de Tweede Kamer gestuurd.

Brief herijking sturing funderend onderwijs

Wijzigingen in bekostiging nieuwkomersonderwijs

Er komt een wijziging in de startdatum van de nieuwkomersbekostiging. Door deze wijziging krijgen scholen bekostiging vanaf de dag dat een leerling staat ingeschreven op een school. Voor het primair onderwijs gaat de wijziging in op 1 juli 2024. Daarnaast wordt de bekostiging aangepast voor kleine scholen die nieuwkomers opvangen. De ministers Dijkgraaf en Paul hebben dit aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

Wijzigingen in bekostiging nieuwkomersonderwijs

Lesgeven aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte: vult u de vragenlijst in?

Lesgeven aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte kan zwaar of uitdagend zijn. De minister van OCW laat daarom onderzoeken aan welke ondersteuning en professionalisering leraren behoefte hebben, om passend en meer inclusief onderwijs te kunnen verzorgen.  Bent u leraar in het reguliere of in het gespecialiseerd onderwijs? Draag dan bij aan dit onderzoek door deze vragenlijst in te vullen.

Lesgeven aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte: vult u de vragenlijst in?

Lerarenbeurs verlengd

De Lerarenbeurs is verlengd. Leraren die een opleiding aan een hogeschool of universiteit gaan volgen, kunnen tot en met 15 mei 2024 bij DUO een vergoeding aanvragen voor collegegeld, studiekosten en reiskosten.

Lerarenbeurs verlengd

Monitoronderzoek wachtlijsten in het gespecialiseerd onderwijs gestart

Hoeveel scholen die gespecialiseerd verzorgen moeten leerlingen op een wachtlijst plaatsen? Hoeveel leerlingen staan er op de wachtlijst? En hoe lang staan leerlingen op een wachtlijst?  Hiernaar doen Oberon en Kohnstamm Instituut  komende jaren onderzoek. We vragen alle scholen die gespecialiseerd onderwijs verzorgen om de vragenlijst, die zij in april hebben ontvangen, in te vullen.

Monitoronderzoek wachtlijsten in het gespecialiseerd onderwijs gestart

Dashboard Onderwijsarbeidsmarkt gelanceerd

Het dashboard Onderwijsarbeidsmarkt is gelanceerd. Het dashboard stelt op een toegankelijke manier alle beschikbare data over de onderwijsarbeidsmarkt in het funderend onderwijs ter beschikking. Schoolbesturen en regionale samenwerkingsverbanden kunnen de informatie gebruiken om een arbeidsmarktanalyse te maken, als basis voor effectief personeelsbeleid.

Dashboard Onderwijsarbeidsmarkt gelanceerd

Stand van zaken wetsvoorstel doelmatige aanpak onderwijshuisvesting

Het ministerie van OCW werkt aan een wetswijziging op het gebied van onderwijshuisvesting. De wetswijziging heeft als doel om gemeenten en schoolbesturen meer planmatig te laten samenwerken bij de bouw en het onderhoud van schoolgebouwen. De beoogde inwerkingtredingsdatum van dit wetsvoorstel is 1 augustus 2025. Het verslag van de internetconsultatie is nu beschikbaar.

Stand van zaken wetsvoorstel planmatige en doelmatige aanpak onderwijshuisvesting