Stand van zaken wetsvoorstel planmatige en doelmatige aanpak onderwijshuisvesting

Het ministerie van OCW werkt aan een wetswijziging op het gebied van onderwijshuisvesting. Dewijziging heeft als doel om gemeenten en schoolbesturen meer planmatig te laten samenwerken bij de bouw en het onderhoud van schoolgebouwen. De beoogde inwerkingtredingsdatum van dit wetsvoorstel is 1 augustus 2025.

Gezamenlijke besluitvorming

De huidige wetgeving voor onderwijshuisvesting bevat te weinig prikkels voor gezamenlijke besluitvorming door het schoolbestuur en de gemeente over onder andere de kwaliteit en duurzaamheid van schoolgebouwen op langere termijn. Het wetsvoorstel heeft als doel dat te verbeteren. Hiervoor wordt het verplicht voor scholen om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen en voor gemeenten om een integraal huisvestingsplan op te stellen en hierover met elkaar te overleggen. Ook wordt de verantwoordelijkheid voor renovatie van het schoolgebouw verduidelijkt en mogen schoolbesturen in het primair onderwijs straks, net als in het voortgezet onderwijs, investeren in schoolgebouwen

Verslag internetconsultatie

In april 2023 was de internetconsultatie over het wetsvoorstel, waarin iedereen op het voorstel kon reageren. We hebben 53 reacties ontvangen. De wijzigingen die naar aanleiding van de reacties zijn aangebracht in het wetsvoorstel en de toelichting staan beschreven in het verslag naar aanleiding van de internetconsultatie. Dit verslag is nu beschikbaar op internetconsultatie.nl/onderwijshuisvesting.