Experiment Teambevoegdheid 10-14-onderwijs verlengd

Het Experiment Teambevoegdheid 10-14-onderwijs is verlengd. Scholen kunnen tot en met 31 mei 2024 een aanvraag doen om te kunnen starten in schooljaar 2024-2025. Daarna is er jaarlijks een aanvraagperiode in februari. Meer informatie vindt u op 10-14-onderwijs | Voortgezet onderwijs | Rijksoverheid.nl en in de regeling.

10-14-onderwijs kan helpen om de overstap van de basisschool naar de middelbare school te versoepelen. Het Experiment Teambevoegdheid 10-14-onderwijs biedt de mogelijkheid om te werken met een teambevoegdheid aan scholen voor po en vo die sectoroverstijgend onderwijs aanbieden aan 10- tot 14-jarigen.

Experiment verlengd

Het experiment is gestart in schooljaar 2020-2021. Er zijn goede ervaringen opgedaan met het experiment, maar voordat de wet- en regelgeving kan worden aangepast is er eerst nog vervolgonderzoek nodig. Omdat er ook nu al behoefte is aan een teambevoegdheid voor verschillende sectoroverstijgende initiatieven, wordt het experiment verlengd.

Meer scholen kunnen meedoen

Anders dan in de eerdere ronde, is het in het vervolg van dit experiment niet noodzakelijk dat scholen die aan het experiment meedoen zich profileren als 10-14-initiatief: alle samenwerkende besturen van scholen die sectoroverstijgend onderwijs bieden aan leerlingen in de laatste leerjaren van het po en de eerste leerjaren van het vo, kunnen meedoen. Ook scholen die eerder een aanvraag hebben gedaan, kunnen weer een aanvraag indienen.  

Samenwerkingsovereenkomst

Nieuw is dat de samenwerkende scholen die willen deelnemen aan het experiment, een samenwerkingsovereenkomst moeten afsluiten. U kunt hiervoor gebruikmaken van dit format voor de samenwerkingsovereenkomst.

Meer informatie

Meer informatie over de voorwaarden om aan het experiment mee te doen en over de wijze van aanvragen is te vinden op 10-14-onderwijs | Voortgezet onderwijs | Rijksoverheid.nl en in de regeling.

Heeft u vragen? Mail dan naar dienstpostbus.10.14.onderwijs@minocw.nl.