Header Nationaal Programma Onderwijs
© Ministerie van OCW

Handreiking samenwerking onderwijs en kinderopvang voor noodopvang, schooladvies en eindtoets 2021 en ander nieuws primair onderwijs

Handreiking samenwerking onderwijs en kinderopvang voor noodopvang

Tijdens de schoolsluiting verzorgen scholen naast het afstandsonderwijs ook de noodopvang voor leerlingen in een kwetsbare positie en voor kinderen waarvan minstens een ouder een cruciaal beroep heeft. Na signalen over dat de noodopvang organisatorisch een grote uitdaging kan zijn hebben kinderopvangorganisaties aangeboden om scholen waar nodig en waar mogelijk te ondersteunen bij de noodopvang. De PO-Raad heeft samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang de Handreiking samenwerking kinderopvang en onderwijs in noodopvang opgesteld.

Handreiking samenwerking onderwijs en kinderopvang voor noodopvang

Schooladvies en eindtoets 2021

Het ministerie van OCW onderschrijft de boodschap vanuit de sector om groep 8 leerlingen kansrijk te adviseren. Vanwege de lockdown krijgen scholen twee weken langer, tot 15 maart, de tijd om hun schooladvies vast te stellen. De bedoeling is dat de eindtoets in 2021 gewoon doorgaat.

Schooladvies en eindtoets 2021

Subsidie vrijroosteren leraren voor gelijke kansen achterstandsleerlingen 2021-2023

Twintig schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen binnenkort gebruikmaken van de derde subsidieronde 'Vrijroosteren leraren'. Hiermee kunnen schoolbesturen leraren in een periode van twee schooljaren gedeeltelijk vrijroosteren om deel te nemen aan coachingsactiviteiten en het intensief begeleiden van achterstandsleerlingen. De subsidie is bedoeld voor scholen die nieuwe of extra activiteiten willen starten om kansengelijkheid van achterstandsleerlingen te bevorderen. Aanvragen is mogelijk vanaf 15 februari via de site van DUS-I.

Subsidie Vrijroosteren leraren voor gelijke kansen achterstandsleerlingen 2021-2023

Inschrijven Experiment teambevoegdheid 10-14

Samenwerkingsinitiatieven voor het geven van onderwijs aan 10-14-jarigen lopen aan tegen de kaders van het bevoegdhedenstelsel. De betrokken scholen voelen zich beperkt in de inzetbaarheid van leraren vanwege het verschil in bevoegdheden. Het gaat om onderwijs dat wordt aangeboden in de laatste twee leerjaren van een school voor primair onderwijs en de eerste twee leerjaren van een school voor voortgezet onderwijs met een doorlopende leerlijn. Deze initiatieven kunnen nu meedoen aan het experiment teambevoegdheden. Aanmelding is mogelijk tussen 1 februari en 1 maart 2021.

Inschrijven Experiment teambevoegdheid 10-14

Internetconsultatie wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Minister Slob en minister Van Engelshoven stellen voor om met ingang van studiejaar 2022/2023 twee aanvullende nieuwe bevoegdheden voor leraren te introduceren. Het gaat om een bevoegdheid voor schoolonderwijs aan het jonge kind, en een bevoegdheid voor schoolonderwijs aan het oudere kind. Voor leraren die al een pabodiploma hebben en die nu de pabo volgen, verandert er niets. Daarnaast zal ook de brede pabo-opleiding blijven bestaan, naast 2 nieuwe opleidingen. Tot 1 februari kunt u op dit wetsvoorstel reageren via de internetconsultatie.

Internetconsultatie wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind

Veiligheidsmonitor po/vo 2021

Scholen staan opnieuw voor de opgave om zoveel mogelijk het onderwijs op afstand te verzorgen; iets dat veel impact heeft op het dagelijks leven van leerlingen, docenten en schoolleiders. Juist in deze ongewone tijd is het van belang dat scholen en het ministerie van OCW zicht hebben op sociale veiligheid en welzijn in het primair- en voortgezet onderwijs. Daarom willen we u vragen om de vragenlijsten van de Veiligheidsmonitor in te vullen. U kunt zich hiervoor nu al aanmelden.

Veiligheidsmonitor po/vo 2021

Dans- en muzieklicenties voor scholen in het primair onderwijs (DAMU)

Per 1 januari is het experiment in werking getreden dat het mogelijk maakt om voor dans- en muziektalenten die op een basisschool zitten en al deelnemen aan het vooropleidingstraject van een hbo-instelling voor dans of muziek (DAMU) een tegemoetkoming in de reiskosten aan te  vragen. Om hiervoor in aanmerking te komen worden dezelfde criteria gehanteerd als in het voortgezet onderwijs. De eerste stap is dat de betreffende basisschool een DAMU-licentie moet aanvragen.

Dans- en muzieklicenties voor scholen in het primair onderwijs (DAMU)

Uitwisselingsbijeenkomst Anders Organiseren 8 februari

Veel scholen in het primair onderwijs zijn bezig, of zoeken naar manieren, om hun onderwijs anders te organiseren. Om scholen hierbij te ondersteunen is in november 2019 het project Anders Organiseren van start gegaan. Met dit project wil de PO-Raad kennis over Anders Organiseren delen en inzicht geven in veranderprocessen. Daarom wordt op 8 februari een uitwisselingsbijeenkomst georganiseerd waar u gratis aan deel kan nemen.

Uitwisselingsbijeenkomst Anders Organiseren 8 februari

Ontwikkeling Telt Festival op 20, 21 en 22 april

Hoe stimuleren we leesplezier bij kinderen? Hoe vergroten we de ouderbetrokkenheid? Hoe vormen we sterke samenwerkingsverbanden met andere partijen in het veld? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het online Ontwikkeling Telt Festival op 20, 21 en 22 april. U kunt één van de sprekers zijn en uw kennis of best practice delen! U kunt tot en met 4 februari uw voorstel indienen.

Ontwikkeling Telt Festival op 20, 21 en 22 april

Meld u nu aan! Webinar over de invulling en organisatie van de onderwijstijd in het primair onderwijs

Welke mogelijkheden zijn er om flexibel om te gaan met de invulling en organisatie van de onderwijstijd? Welke vrijheid heeft een school in het verdelen van de onderwijstijd over de week? Wanneer mag een onderwijsassistent voor de klas? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het webinar over de invulling en de organisatie van de onderwijstijd primair onderwijs op woensdagmiddag 3 maart 2021 van 15.30 tot 17.00 uur.

Meld u nu aan! Webinar over de invulling en organisatie van de onderwijstijd in het primair onderwijs

Met uw team in gesprek over de impact van technologie in een online workshop

Nu iedereen de mogelijkheden én tekortkomingen van online onderwijs heeft ervaren groeit de behoefte aan reflectie en visievorming. Waar kan technologie écht bijdragen aan onderwijskwaliteit? En waar staat het belangrijke onderwijswaarden in de weg? Met verschillende initiatieven stimuleert de PO-Raad de dialoog over deze onderwerpen. Voor onderwijsprofessionals die hierover met elkaar in gesprek willen ontwikkelde de PO-Raad de gratis online workshop Bloom.

Met uw team in gesprek over de impact van technologie in een online workshop

Online serie ‘De digitale sprong’ en tips voor effectief afstandsonderwijs

Toen de scholen in maart 2020 hun deuren moesten sluiten, schakelden leraren in rap tempo over op onderwijs op afstand. Uit onderzoek van de PO-Raad en Kennisnet is gebleken dat leraren die de afgelopen periode nog relatief weinig ICT hebben ingezet, de grootste ambitie hebben om dat in de toekomst meer te gaan doen. De belangrijkste conclusies worden gedeeld in de online serie ‘De digitale sprong’. Daarnaast deelt de Inspectie van het Onderwijs in dit overzichtsartikel tips over hoe effectief afstandsonderwijs kan worden vormgegeven.

Online serie ‘De digitale sprong’ en tips voor effectief afstandsonderwijs

Evaluatie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in volle gang

In opdracht van het ministerie van OCW wordt er een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om de achterstanden in te halen die leerlingen in de eerste lockdown hebben opgelopen. Het is belangrijk dat scholen die subsidie ontvangen voor een inhaalprogramma meedoen aan het onderzoek.

Evaluatie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in volle gang

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag