© RIVM

Actualiteiten over het Primair Onderwijs

Dit is de laatste Nieuwsbrief PO van 2019. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid. De Nieuwsbrief PO komt circa 10 keer per jaar uit. Het volgende nummer van de nieuwsbrief verschijnt in januari 2020. Wij wensen u plezierige feestdagen, een fijne kerstvakantie en een goed begin van het nieuwe jaar!

Subsidie regionale aanpak personeelstekorten

Van 1 februari tot en met 1 maart 2020 kunnen schoolbesturen weer subsidie aanvragen voor het tegengaan van de personeelstekorten op regionaal niveau. De tekorten in het onderwijs zijn niet overal hetzelfde. Daarom stimuleert OCW via de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekorten besturen, lerarenopleidingen en andere partijen om in hun regio gezamenlijk stappen te zetten. In 2019 zijn al meer dan 60 regio’s gestart met een regionale aanpak. 

Subsidie regionale aanpak personeelstekorten

Curriculumvernieuwing

De vernieuwing van het curriculum leidt tot een betere doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs, scherpere onderwijsdoelen en een smaller kerncurriculum. De overladenheid in het onderwijsprogramma wordt teruggedrongen, aldus minister Slob in zijn reactie op de voorstellen van de ontwikkelgroepen van leraren en schoolleiders. Ongeveer 30 procent van de onderwijstijd is bestemd voor schooleigen keuzes die aansluiten op de behoeften van leerlingen en de onderwijsvisie van de school. 

Curriculumvernieuwing

Wetsvoorstel Burgerschapsonderwijs

Minister Slob wil het burgerschapsonderwijs verbeteren en de burgerschapsopdracht aan scholen verduidelijken. De bedoeling is dat leerlingen op elke school kennis en respect verwerven over de basiswaarden van onze democratische rechtsstaat. Voorts moet het voor scholen duidelijker zijn wat er van hen wordt verwacht op het gebied van burgerschapsonderwijs. De minister heeft het betreffende wetsvoorstel op 28 november 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Wetsvoorstel Burgerschapsonderwijs

Ministers roepen op tot leesoffensief

De leesmotivatie van leerlingen en het plezier in lezen gaan achteruit. Dat heeft invloed op de leesvaardigheid. Daarom doen minister Van Engelshoven en minister Slob een oproep om die trend te keren met een leesoffensief, als aanvulling op andere bestaande manieren om het lezen te stimuleren. Het doel van het offensief is het voorlezen aan jonge kinderen een impuls te geven en jongeren te motiveren om meer te lezen. 

Ministers roepen op tot leesoffensief

Ruimte voor Regie

Onder het motto 'Ruimte voor Regie in het PO' wordt samen met scholen en andere betrokkenen gekeken naar mogelijkheden om de onderwijstijd anders in te delen en in te richten. Dit ook in de bredere context van een betere aansluiting van de organisatie van het onderwijs op de wensen en behoeften van scholen. Op 13 november 2019 was er een eerste conferentie waar scholen en besturen met elkaar in gesprek gingen over de mogelijkheden en de wensen met betrekking tot de indeling van de onderwijstijd en de organisatie van het onderwijs.

Ruimte voor Regie

Toekomstagenda schoolleiders

Schoolleiders vervullen een belangrijke positie in het onderwijs. Om te bereiken dat het vak toekomstbestendig blijft en om duidelijk te maken wat daarvoor nodig is, wordt nu gewerkt aan een Toekomstagenda schoolleiders. Dit krijgt vorm via een website voor en door schoolleiders. Dit betekent dat u als schoolleider zelf kunt aangeven wat er nodig is om uw beroep interessant en de moeite waard te houden. Neem daarom eens een kijkje op de website van de Toekomstagenda en doe mee! 

Toekomstagenda schoolleiders

Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds

Schoolleiders in het primair onderwijs met een innovatief plan om de organisatie van hun school te veranderen, kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige persoonsgebonden beurs van het Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds PO. Het gaat om een bedrag van maximaal €30.000. De regeling wordt uitgevoerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De aanmeldperiode loopt tot en met 9 januari (14.00 uur). 

Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds

Lerarenportfolio is vernieuwd

Het Lerarenportfolio is een online instrument voor leraren, om invulling te geven aan hun professionele ontwikkeling. De leraar bepaalt zelf wat er in het Lerarenportfolio staat en wie wat te zien krijgt. Onlangs zijn de functionaliteiten van het Lerarenportfolio uitgebreid. De belangrijkste wijziging is dat het voor leraren nu mogelijk is andere leraren binnen het portfolio op te zoeken op basis van hun ervaringsgebieden. Daarnaast kunnen leraren hun profiel aanvullen met een profielfoto, contactgegevens, expertises en werkervaring. 

Vervangingsfonds en Participatiefonds

De ministerraad heeft op 6 december 2019 ingestemd met het Wetsvoorstel beëindiging Vervangingsfonds en hervorming Participatiefonds. Het wetsvoorstel sorteert voor op de beëindiging van het Vervangingsfonds. Ook wordt de basis gelegd voor een vereenvoudiging en modernisering van het Participatiefonds vanaf 1 januari 2021. De Raad van State is gevraagd om advies uit te brengen over het wetsvoorstel. 

Vervangingsfonds en Participatiefonds

Lager btw-tarief op digitale leermiddelen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2020. Een van de maatregelen in dit plan is de verlaging van de btw op digitale leermiddelen. Met ingang van 1 januari 2020 gaat de btw op deze leermiddelen van 21 procent naar 9 procent. Hiermee komt er een einde aan het ongelijke speelveld tussen digitale leermiddelen en leermiddelen op papier. Voorwaarde is wel dat de leveranciers de btw-verlaging ook verwerken in de prijsstelling van hun producten. 

Lager btw-tarief op digitale leermiddelen

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs

Op 1 januari 2020 treden de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) en de Wet tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (afgekort: de WNRA-onderwijs) in werking. Na 1 januari 2020 vallen leraren en andere personeelsleden van openbare scholen niet meer onder het ambtenarenrecht, maar onder het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek. 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs

Conferentie Onderwijsachterstandenbeleid

Op woensdag 12 februari 2020 kunt u meedoen aan een conferentie over het onderwijsachterstandenbeleid. Tijdens de conferentie kunnen schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten en andere onderwijsprofessionals met elkaar in gesprek over interventies die helpen om onderwijsachterstanden te voorkomen of te verminderen. Ook kennisdeling is een belangrijk thema. De conferentie vindt plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort, van 13-17 uur. De aanmelding is geopend. 

Conferentie Onderwijsachterstandenbeleid

Passend onderwijs: toezicht op zorgplicht

Sinds 1 november 2019 is toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. De zorgplicht is de kern van passend onderwijs. Voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, heeft de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld, de verantwoordelijkheid om een zo passend mogelijke plek voor de leerling te vinden. 

Passend onderwijs: Update Privacy Tool & Samenwerkingsverbanden op de kaart

De digitale Privacy Tool op de website van het Steunpunt passend onderwijs heeft een update gehad. Vanaf nu is ook informatie opgenomen wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen in de afstemming tussen onderwijs en jeugd. Ook is de website Samenwerkingsverbanden op de kaart nu online. Hier vindt u de stand van zaken in het passend onderwijs, op landelijk niveau en per samenwerkingsverband. Samenwerkingsverbanden worden uitgenodigd om zelf hun cijfers toe te lichten en zo te leren van elkaar.

Gelijke Kansen Alliantie

Doel van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) is het bieden van gelijke kansen in het onderwijs door gerichte samenwerking. Ook is het de bedoeling meer zicht te krijgen op effectieve aanpakken. Een ander punt is het opbouwen van duurzame netwerken en relaties. Sinds de start in 2016-2017 zijn hierover afspraken gemaakt met dertig gemeenten. Daar moeten, volgens de ministers Van Engelshoven en Slob, de komende tijd zeker nog twintig gemeenten met een GKA-agenda bijkomen. 

Gelijke Kansen Alliantie

Conferentie Met alle respect

Op woensdag 8 april 2020 organiseert Stichting School & Veiligheid de vijfde editie van de conferentie Met alle respect in de Jaarbeurs in Utrecht. Het is dé plek voor inspiratie, oefening en verdieping over sociale veiligheid in het onderwijs. Met prikkelende presentaties van Ivo Mijland en Pieter Derks, praktische workshops en interessante keynotes van Otto de Loor en Galenkamp & Schut. Onderwijsprofessionals uit po, vo en mbo die zich inzetten voor een sociaal veilig schoolklimaat kunnen elkaar ontmoeten en inspireren. Aanmelden is nu al mogelijk

Internationalisering basisonderwijs

Van vroeg vreemdetalenonderwijs, tweetalig onderwijs tot buurtaalonderwijs. Van wereldburgerschap tot meertaligheid in het klaslokaal. Internationalisering in het basisonderwijs kent steeds meer vormen. Op 27 maart 2020 organiseert Nuffic in Ede de conferentie 'Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!'. Op de agenda staan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van internationalisering, de mogelijkheden voor uw school en tips en trucs van ervaringsdeskundigen. 

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag