Vervangingsfonds en Participatiefonds

Vervangingsfonds en Participatiefonds

Op 6 december 2019 is het Wetsvoorstel beëindiging Vervangingsfonds (Vf) en hervorming Participatiefonds (Pf) besproken en aangenomen in de ministerraad. Het wetsvoorstel is nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Daarmee is een volgende mijlpaal bereikt in de plannen voor de toekomst van de fondsen. Met het wetsvoorstel wordt voorgesorteerd op de beëindiging van de wettelijke vereveningstaak van het Vervangingsfonds. Het moment van beëindiging is afhankelijk van de gezamenlijke constatering van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de sociale partners dat de hele sector Primair Onderwijs klaar is om verder te gaan zonder Vf. 

Modernisering Participatiefonds
Voor het Participatiefonds legt het wetsvoorstel de basis voor een flinke vereenvoudiging en modernisering van de werkwijze van het fonds. Het aantal verschillende vergoedingsgronden wordt flink teruggebracht en er wordt meer verwacht van schoolbesturen om instroom in werkloosheid te voorkomen en uitstroom te bevorderen. Zo wordt de eigen bijdrage aan werkloosheidskosten standaard 50 procent en kan het bestuur een verzoek doen om dit te verlagen naar 10 procent. Goedkeuring van het verzoek zal mede afhankelijk zijn van de inspanningen van het bestuur om de betrokkene te begeleiden naar ander werk. De inzet is de modernisering per 1 januari 2021 in te voeren.  Het wetsvoorstel legt ook de grondslag voor de ondersteuning van het Pf om namens én met schoolbesturen uitkeringsgerechtigden met een PO-uitkering zoveel mogelijk terug te brengen voor de klas. Het Pf pakt dit nu al op door uitkeringsgerechtigden actiever begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan, bij voorkeur in het onderwijs. 

Planning
Naar verwachting zal het wetsvoorstel na ontvangst van het advies van de Raad van State in het voorjaar van 2020 worden ingediend bij de Tweede Kamer. Zie voor meer informatie over de werkwijze van de fondsen ook de website van het Vervangingsfonds en Participatiefonds