Gelijke Kansen Alliantie

Gelijke Kansen Alliantie

Gemeenten zijn een belangrijke partner in het bevorderen van gelijke kansen via het onderwijs. De bestaande en goed functionerende lokale overlegstructuren tussen gemeenten, schoolbesturen en andere betrokkenen, bieden de mogelijkheid om activiteiten van de gemeente en het onderwijs te verduurzamen. Dit schrijven de minister Van Engelshoven en Slob aan de Tweede Kamer in hun brief van 19 november 2019 over de voortgang van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA). 

GKA-agenda's
In dertig gemeenten heeft de GKA geleid tot samenwerkingsafspraken en een meer planmatige aanpak van allerlei initiatieven. Dit is een mooie aanvulling op de landelijke beleidsmaatregelen om kansengelijkheid te bevorderen. De onderliggende vraag is in alle gevallen: wat werkt en wat werkt niet? En als het werkt, hoe werkt het dan? In de GKA-agenda’s staat welke interventies gemeenten belangrijk vinden of verder willen verkennen. Met de subsidieregeling Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs is €7 miljoen beschikbaar gesteld als cofinanciering om interventies of experimenten te kunnen uitvoeren. 

Communicatie en kennisdeling
De komende tijd zullen communicatie en kennisdeling nog meer aandacht krijgen in de GKA-aanpak. Het doel is verbindingen leggen tussen personen, organisaties en initiatieven, zodat ervaringen, kennis en leerpunten met elkaar kunnen worden gedeeld. Goede praktijkvoorbeelden en netwerken zijn toegankelijk via de website van de Gelijke Kansen Alliantie. Daar zijn bijvoorbeeld ook brochures, handreikingen, video’s en factsheets beschikbaar. Een interactieve pdf biedt toegang tot de dertig lokale agenda’s die er al zijn. De komende tijd werken nog twintig andere gemeenten aan een nieuwe GKA-agenda en zal worden gekeken of het mogelijk is om met nog meer gemeenten dit soort samenwerkingsafspraken te maken.