Wetenschappelijke curriculumcommissie benoemd en meer nieuws voortgezet onderwijs

Wetenschappelijke curriculumcommissie benoemd

Op vrijdag 4 september heeft de ministerraad ingestemd met de voordracht van leden voor de wetenschappelijke curriculumcommissie. De taak van deze commissie is om met een wetenschappelijke en onderwijskundige blik advies te geven gedurende het traject om het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs te vernieuwen. De brief aan de Tweede Kamer waarin de benoeming wordt toegelicht is hier te lezen. De commissie heeft veel onderzoekservaring en brede expertise.

Wetenschappelijke curriculumcommissie benoemd

Extra aandacht voor brugklassers

Door de uitbraak van het coronavirus is de landelijke PO-eindtoets afgelopen schooljaar niet doorgegaan. Omdat basisschooladviezen daardoor niet bijgesteld konden worden, zijn sommige leerlingen mogelijk niet op het voor hen best passende niveau in het voortgezet onderwijs gestart. Daarom is het belangrijk om juist ook dit schooljaar te monitoren of deze groep brugklassers op de juiste plek zit en zo nodig gericht actie te ondernemen.

Extra aandacht voor brugklassers

Vanaf december aan de slag met een praktijkgerichte programma in (G)TL

De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Deze samenvoeging moet leerlingen optimaal voorbereiden op een vervolgopleiding in het mbo of het havo, zodat ze een gefundeerde keuze maken voor een vervolgopleiding in een sector die bij hen past. Er komen praktijkgerichte programma’s waarin leerlingen kennis maken met onder andere de zorg, het toepassen van technologieën of ondernemen. In december 2020 starten 136 scholen met pilots om met subsidie deze praktijkgerichte programma’s door te ontwikkelen. Van 2021 tot 2024 mag iedere pilotschool dan één van deze programma’s aanbieden. Benieuwd of deze pilot iets voor uw school is?

Vanaf december aan de slag met een praktijkgericht programma (G)TL

Pilots pro-vmbo

Vanaf 1 september tot en met 30 november 2020 kunnen scholencombinaties zich weer aanmelden voor deelname aan de pilot brugklassen praktijkonderwijs (pro)-vmbo. Deze klassen zullen van start gaan in schooljaar 2021-2022. Elke combinatie bestaat uit 1 pro-school en minimaal een vmbo-school. Samen kunt u een aanvraag indienen via deze link.

Pilots pro-vmbo

Internationaal belevingsonderzoek onder leraren en schoolleiders (TALIS)

Nederlandse leraren en schoolleiders van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn erg tevreden met hun huidige baan. Dat blijkt uit het internationale onderzoek TALIS 2018, waaraan wereldwijd bijna 50 landen deelgenomen hebben. TALIS onderzoekt hoe leraren en schoolleiders hun werk(omstandigheden) beleven. Naast baantevredenheid is onder andere ook gevraagd hoe leraren de voorbereiding op hun beroep, hun arbeidsomstandigheden en hun invloed op het beleid ervaren. Klik op deze link voor een samenvatting van de uitkomsten.

Internationaal belevingsonderzoek onder leraren en schoolleiders

Monitor hybride onderwijs

Hoe hebben scholen, leraren, ouders en leerlingen de afgelopen maanden invulling gegeven aan onderwijs op afstand? En wat willen ze graag in de toekomst behouden? Doe mee met de monitor Hybride onderwijs van Kennisnet, uitgevoerd door KBA Nijmegen, en ontvang een rapportage van uw eigen school of bestuur.

Monitor hybride onderwijs

In gesprek met OCW over samenwerking tussen scholen

Het ministerie van OCW organiseert in september en oktober gesprekken in het land met bestuurders over hoe samenwerking tussen scholen vergemakkelijkt kan worden. Directe aanleiding is het rapport ‘Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs’.

Dit voorjaar is het rapport verschenen dat Regioplan in opdracht van het ministerie van OCW heeft opgesteld. Het rapport gaat onder meer in op samenwerking op vestigingsniveau. Regioplan constateert dat op dit vlak mogelijk winst valt te behalen.

In gesprek met OCW over samenwerking tussen scholen

Zorg in onderwijstijd

Alle kinderen moeten naar school kunnen gaan, ook als zij extra zorg nodig hebben. Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter regelen. Onder andere door de financiering anders te organiseren.

Zorg in onderwijstijd

Internetconsultatie advieskader Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

De Inspectie van het Onderwijs gaat komend jaar een oordeel geven over de onderwijskwaliteit die te verwachten is op nieuwe scholen. Hiervoor is een conceptadvieskader opgesteld. Tot 17 september kunt u reageren op dit kader via een internetconsultatie.

Internetconsultatie Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag