© Marijke Volkers

Verdeling geld scholen eenvoudiger en meer nieuws over het voortgezet onderwijs

Verdeling geld middelbare scholen eenvoudiger

De bekostiging van middelbare scholen wordt eenvoudiger. Er komen bedragen per leerling en vaste bedragen per vestiging. Dat betekent het einde van complexe rekensommen met tientallen parameters. Door deze vereenvoudiging krijgen scholen voor dezelfde type leerlingen dezelfde hoeveelheid geld. Dat maakt het makkelijker voor besturen om in te spelen op leerlingendaling, maar ook voor de Raad van Toezicht en MR om de financiën te controleren.

Verdeling geld middelbare scholen eenvoudiger

Timon Verheule nieuwe directeur voortgezet onderwijs

Het ministerie van OCW heeft sinds oktober 2019 een nieuwe directeur Voortgezet Onderwijs: de heer drs. T.J. (Timon) Verheule (1980). Hij is afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waar hij (waarnemend) directeur Elektriciteit was. Daar was hij o.a. de Rijksvertegenwoordiger bij de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord voor de elektriciteitssector. Timon is algemeen econoom en werkt graag in een dynamische omgeving samen met stakeholders aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Met de stap naar het Ministerie van OCW trekt hij de familielijn door. Zijn vader was docent Engels en zijn grootvader was o.a. directeur van een kweekschool en voormalig IG bij het Ministerie van OCW. 

Nieuwe directeur Voortgezet Onderwijs

Timon Verheule

Vervolg curriculumherziening: ruimte om het onderwijs in te vullen

Minister Slob wil scholen vrije ruimte geven om het onderwijs in te vullen. Behalve verplichte aandacht voor bijvoorbeeld rekenen en taal, mogen scholen zo’n 30% van de onderwijstijd naar eigen inzicht invullen. Dat staat in de kabinetsreactie over het verbeterde curriculum die de minister vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. In het curriculum staat wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De kabinetsreactie is een volgende stap om het curriculum te verbeteren.

Vervolg curriculum: ruimte om het onderwijs in te vullen

Wetsvoorstel Burgerschap naar de Tweede Kamer

Minister Slob wil het burgerschapsonderwijs verbeteren en de burgerschapsopdracht aan scholen verduidelijken. Doel is dat leerlingen op elke school kennis en respect bijgebracht krijgen over de basiswaarden van onze democratische rechtstaat en het voor scholen duidelijker wordt wat er van hen wordt verwacht op het gebied van burgerschapsonderwijs. Daarvoor heeft minister Slob op donderdag 28 november een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd

Wetsvoorstel Burgerschap naar de Tweede Kamer

Deelbevoegdheid halen via educatieve minor

Het experiment educatieve module is met drie jaar verlengd. De combinatie van een voor een schoolvak relevant bachelordiploma met de educatieve module, zorgt voor een deelbevoegdheid voor het onderwijs. Een belangrijke wijziging is dat het vanaf nu ook mogelijk is om met een diploma van een doctoraalopleiding deel te nemen aan een educatieve module en een bevoegdheid te halen.

Deelbevoegdheid halen via educatieve minor

Leerlingenverzuim tijdig en correct melden

Zowel voor leerlingen als voor scholen is het van belang om het verzuim goed in beeld te hebben. De verzuimadministratie in het voortgezet onderwijs verloopt nog niet altijd vlekkeloos. Het melden van verzuim moet niet via de gemeente, maar via het administratiepakket of via het verzuimloket in Mijn DUO. Uw verzuimmelding komt vervolgens via het verzuimregister van DUO terecht bij de leerplichtambtenaar. Informatie over de soorten verzuimmelding vindt u op de website van DUO.

Leerlingenverzuim tijdig en correct melden

Financieel slim studeren met een beperking

Hebben studenten moeite met studeren in het hoger onderwijs vanwege bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, autisme of een chronische ziekte? Het is nog altijd niet bij iedereen bekend dat studenten met een functiebeperking in bepaalde situaties aanspraak kunnen maken op extra financiële voorzieningen. De handige factsheet “Financieel slim studeren met een beperking” laat zien wat de mogelijkheden zijn.

Onderwijs-zorg, extra geld voor verbetering

De aansluiting tussen onderwijs en zorg moet beter worden. Voor scholen is het ingewikkeld om de zorg voor kinderen met een aandoening, ziekte of beperking op school te organiseren. Er wordt nog gewerkt aan een voorstel voor collectieve financiering. Er is nu al extra geld voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Ook komen er pilots waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor het gebundelde budget om alle zorg in onderwijstijd in te kopen.

Onderwijs-zorg

Leren van vier jaar Leren verbeteren

Op 28 januari 2020 deelt Leren verbeteren ervaringen en praktijkvoorbeelden in het Muntgebouw Utrecht. De afgelopen vier jaar gaf dit programma ondersteuning aan meer dan 175 scholen bij het verbeteren van onderwijskwaliteit. Wat kunnen álle scholen in Nederland daarvan leren? Kom ook en ontmoet collega-bestuurders, schoolleiders én de adviseurs van Leren verbeteren.

Leren van vier jaar Leren verbeteren

Nationaal Cohort Onderzoek Onderwijs

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) van het NRO maakt slim gebruik van data die er al zijn. Daardoor wordt het onderwijs minder lastiggevallen voor onderzoek. Het geeft scholen relevante informatie via jaarlijkse schoolrapportages. Én het houdt het hoge niveau van onderwijsonderzoek in Nederland in stand. Sinds oktober 2019 zijn de nieuwste NCO-schoolrapportages weer beschikbaar. Alle schoolbesturen hebben hierover een brief ontvangen en kunnen de rapportages van hun scholen downloaden.

De AVG en de rechten van betrokkenen

Scholen in het po en vo hebben bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2018 snel en doeltreffend actie ondernomen. De Aanpak IBP van de sectororganisaties en Kennisnet bleek daarbij een handig hulpmiddel. Een van de verplichtingen is het regelen van de rechten van betrokkenen. In de ‘Handreiking rechten betrokkenen’ leest u wat u precies moet regelen en hoe u dit kunt aanpakken.

De AVG en de rechten van betrokkenen

Onderwijsconferentie Met Alle Respect

Op woensdag 8 april 2020 organiseert Stichting School & Veiligheid de vijfde editie van de onderwijsconferentie Met Alle Respect. Dé plek voor inspiratie, oefening en verdieping rondom sociale veiligheid in het onderwijs. Met prikkelende presentaties van Ivo Mijland en Pieter Derks, praktische workshops en interessante keynotes van Otto de Loor en Galenkamp & Schut.

Ontmoet onderwijsprofessionals (po, vo, mbo) die zich net als u inzetten voor een sociaal veilig schoolklimaat en laat u inspireren. Mis deze kans niet, meld u nu aan op www.schoolenveiligheid.nl/allerespect2020.

Wet normalisering ambtenaren onderwijs

Bijna is het zo ver: op 1 januari 2020 treden de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Wet tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (hierna: Wnra-onderwijs) in werking. Na 1 januari 2020 vallen leraren en andere personeelsleden van openbare scholen niet meer onder het ambtenarenrecht, maar onder het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag