Onderwijs-zorg

Onderwijs-zorg

Kinderen met een aandoening, ziekte of beperking moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom wordt op dit moment gewerkt aan een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg. De ministers De Jonge (VWS) en Slob (OCW) hebben dit op 30 oktober 2019 aan de Tweede Kamer geschreven in hun onderwijszorgbrief. Voor veel scholen is het ingewikkeld om de zorg tijdens onderwijstijd te organiseren. Wie is waarvoor verantwoordelijk? En uit welk budget moet de zorg voor deze leerlingen worden bekostigd?

In het regeerakkoord is afgesproken de zorg in onderwijstijd te vereenvoudigen. De ministers werken nog aan een voorstel voor collectieve financiering. Het is de bedoeling de inzet van zorgbudget op school zoveel mogelijk te stroomlijnen. Om problemen met de uitvoering en verantwoording over deze middelen te voorkomen, is het belangrijk om tot een weloverwogen, structurele oplossing te komen. Dit vraagt tijd, schrijven de ministers. Tot de collectieve financiering is geregeld, zullen nu al verschillende maatregelen worden genomen.

Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking

Het kabinet stelt vanaf 2020 per kalenderjaar €5 miljoen extra beschikbaar voor zorg en ondersteuning op school aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking. De aanvullende financiering voor deze leerlingen verdubbelt hiermee tot €10 miljoen per jaar. Hierdoor wordt het voor scholen gemakkelijker om de zorg voor deze leerlingen te organiseren. Tevens is een landelijk aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring opgesteld, specifiek voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (emb).

Het uitgangspunt voor de toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen met emb is een geldigheid voor de hele (v)so-loopbaan met de hoogste bekostigingscategorie. Dit is ook opgenomen in het aanvraagformulier. Daarnaast gaan experts scholen op korte termijn helpen bij het regelen van financiering van zorg in onderwijstijd. Deze mensen kennen de weg binnen de diverse zorgsystemen en weten op welke zorg aanspraak gemaakt kan worden.

Bundeling zorgbudgetten

De ministers willen dat de verschillende zorgbudgetten voor leerlingen met een complexe zorgvraag tijdens onderwijstijd worden gebundeld. Om te onderzoeken of de collectieve financiering ouders en leerlingen voldoende ontzorgt, worden pilots opgezet in enkele regio’s. Daarbij is het de bedoeling gemeenten de verantwoordelijkheid te geven om met het gebundelde budget alle zorg in onderwijstijd in te kopen. Ook zijn de pilots bedoeld om informatie op te halen die is te gebruiken voor het voorstel voor een collectieve financiering van zorg in onderwijstijd. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe de collectieve financiering het best kan worden vormgegeven (omvang van het budget, verdeling van de middelen, verantwoordelijkheid en zorgplicht, verantwoording over de middelen), over samenwerking in de uitvoeringsketen en over uitvoeringsconsequenties.

Breder pakket maatregelen

De maatregelen zijn onderdeel van een breder pakket om door betere samenwerking tussen onderwijs- en zorginstellingen de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Sinds afgelopen juni is een programmateam onder leiding van René Peeters hiermee aan de slag.