Wet normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs

Dezelfde regels voor openbaar en bijzonder onderwijs

Door de Wnra-onderwijs valt het personeel in het openbaar onderwijs niet onder de Ambtenarenwet 2017. In de gehele onderwijssector, bijzonder en openbaar onderwijs, gaan nu dezelfde regels gelden.

Door de Wnra-onderwijs gaan personeelsleden op scholen vanaf 1 januari 2020 vallen onder het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Leraren en andere personeelsleden hebben dan geen ambtelijke aanstelling meer en vallen niet onder het ambtenarenrecht. De aanstelling wordt vervangen door een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Dit is al zo voor de bijzondere scholen en voor werknemers in het bedrijfsleven.

Belangrijkste veranderingen

De belangrijkste wijzigingen die voor het personeel in het openbaar onderwijs gaan plaatsvinden, zijn de volgende:

-          De eenzijdige aanstelling van het personeel aan openbare scholen gaat automatisch over op een tweezijdige arbeidsovereenkomst. De arbeidsvoorwaarden uit de aanstelling gaan mee naar de arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat afspraken zoals loon, arbeidsuren, werktijden gelijk zullen blijven.

-          De ketenregeling voor tijdelijke contracten gaat ook gelden voor de openbare scholen. Dit houdt in dat per 1 januari 2020 ingevolge de Wet arbeidsmarkt in balans er in een periode van drie jaar maximaal drie tijdelijke contracten mogen worden afgesloten voordat een contract van onbepaalde tijd ontstaat. Een invalkracht die een zieke leraar vervangt in het basisonderwijs en/of speciaal onderwijs valt niet onder de ketenregeling. 

-          Het private ontslagrecht gaat gelden. Dit houdt in dat de werkgever een redelijke grond moet hebben voor ontslag en dat de werkgever voor ontslag toestemming moet vragen aan het UWV of de kantonrechter. De werknemer in het openbaar onderwijs heeft bij ontslag recht op een transitievergoeding, dit was voorheen niet het geval.

Meer informatie

Meer informatie over de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs kunt u vinden op de websites van de Rijksoverheid en de VO-raad. Informatie over de Wnra kunt vinden op de site www.wnra.nl van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.