Nieuwsbrief 2 juli

Na een veelbewogen schooljaar staat de zomervakantie bijna voor de deur. De eerstvolgende nieuwsbrief staat gepland voor september. We wensen u hierbij alvast een prettige zomervakantie!

Via de Nieuwsbrief Primair Onderwijs blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, subsidies en andere faciliteiten waar scholen gebruik van kunnen maken.

Aanvraag voor Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs kan tot 1 augustus 2020

Een dekkend aanbod aan scholen waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen in een geïntegreerde voorziening waarin leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte zo veel als mogelijk samen naar school gaan, in dezelfde klas zitten en op hetzelfde schoolplein spelen. Dat is de ontwikkeling richting inclusiever onderwijs. De beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs maakt het mogelijk om intensieve samenwerking tussen speciale en reguliere scholen aan te gaan. 

Aanvraag voor Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs kan tot 1 augustus 2020

Nieuw: Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie heeft een Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen ontwikkeld. De scan is een online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in de preventieve aanpak in groep 1 en 2. De resultaten van de scan bieden aanknopingspunten voor gesprekken, maken ontwikkelpunten zichtbaar en helpen om doelen voor een verbetertraject te formuleren en te evalueren.

Nieuw: Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen

Monitor Hybride onderwijs

Hoe hebben scholen, leraren, ouders en leerlingen de afgelopen maanden invulling gegeven aan onderwijs op afstand? En wat willen ze graag in de toekomst behouden? Doe mee met de monitor Hybride onderwijs van de PO-raad en ontvang een rapportage van uw eigen school of bestuur. Scholen die voor 18 juli hun vragenlijsten hebben ingediend, ontvangen uiterlijk 15 september een rapportage.

Monitor Hybride onderwijs

Ongeoorloofd verzuim doorgeven nu de scholen weer (gedeeltelijk) open zijn

Nu de scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs weer volledig zijn gestart en leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs weer zoveel als mogelijk naar school gaan, is het verplicht om ongeoorloofd verzuim weer te melden bij DUO.

Ongeoorloofd verzuim doorgeven nu de scholen weer (gedeeltelijk) open zijn

Vervolgaanpak curriculumvernieuwing po/vo van start

In de afgelopen twee jaren hebben teams van leraren en schoolleiders onder de naam curriculum.nu voorstellen ontwikkeld voor de vernieuwing van het curriculum. Het curriculum is al sinds 2006 niet meer in zijn geheel tegen het licht gehouden. Met de verbetering van de kerndoelen en de eindtermen willen we het curriculum bij de tijd brengen, kansengelijkheid voor leerlingen bevorderen, doorlopende leerlijnen van po naar vo versterken, de overladenheid in het curriculum terugdringen, meer samenhang aanbrengen tussen vakken en leergebieden, en meer vrije ruimte bieden voor schooleigen invulling. Deze voorstellen zijn in oktober aan de minister en de Tweede Kamer aangeboden, en er is dit jaar op verschillende momenten over gesproken en gedebatteerd.

Vervolgaanpak curriculumvernieuwing po/vo van start

Opbrengsten Veldtraject passend onderwijs online

Dit jaar vindt de evaluatie van het passend onderwijsbeleid plaats. Onderdeel daarvan is het Veldtraject passend onderwijs. De opbrengsten van het veldtraject geven kleur aan de beleidsreactie op de evaluatie passend onderwijs van minister Slob. Alle resultaten hiervan staan nu online.

Opbrengsten Veldtraject passend onderwijs online

Intensivering aanpak tekorten en lerarenopleidingen

Het kabinet maakt voor een periode van vier jaar €116 miljoen vrij voor de uitvoering van de noodplannen G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere), waar het lerarentekort het grootst is. Per jaar gaat er €21 miljoen extra naar de uitvoering van de noodplannen G5, bovenop de €9 miljoen die al eerder is vrijgemaakt voor het verbeteren van de opleiding en begeleiding van zij-instroom in de G5. Daarnaast komt €11 miljoen vrij voor de lerarenopleidingen. Hiermee wordt verder gewerkt aan het flexibiliseren van de lerarenopleidingen en het bieden van meer maatwerk. Voor meer informatie zie Kamerbrief over intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen.

Intensivering aanpak tekorten en lerarenopleidingen

Rapport onderwijstijd en urennorm & start Experiment Ruimte in Onderwijstijd

Met de voortgangsbrief over het programma Ruimte voor Regie die naar de Tweede Kamer gestuurd is, is een reactie gegeven op het internationaal vergelijkend onderzoek naar onderwijstijd en urennorm in het primair onderwijs. Ook is in de brief vermeld welke scholen vanaf 1 augustus van start gaan met het Experiment Ruimte in Onderwijstijd.

Rapport onderwijstijd en urennorm & start Experiment Ruimte in Onderwijstijd

Fusietoets in primair en voortgezet onderwijs blijft bestaan

Het wetsvoorstel ‘Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs’ is dinsdag 16 juni verworpen door de Eerste Kamer. Daarmee blijft goedkeuring van de minister nodig om te mogen fuseren in het funderend onderwijs. Dat betekent dat er voor toetsplichtige fusies een aanvraag gedaan moet worden bij DUO.

Fusietoets in primair en voortgezet onderwijs blijft bestaan

Toegang tot digitale leermiddelen in het vso blijft in 2020-21 ongewijzigd

Vso-scholen kunnen tijdens het schooljaar 2020-21 gewoon gebruik blijven maken van zowel digitale po- als vo-leermiddelen. In de leermiddelenketen wordt op dit moment het ECK-iD (of ‘keten ID’) ingevoerd om veilig gebruik te kunnen maken van digitale leermiddelen. Het is wettelijk bepaald dat het vso met een VO-ECK-iD gaat werken, maar dit levert momenteel problemen op bij de toegang tot po-leermiddelen. Aan een langetermijnoplossing wordt momenteel gewerkt. Het komend schooljaar blijft de toegang daarom beschikbaar. Meer informatie over het ECK-iD vindt u hier.

Toegang tot digitale leermiddelen in het vso blijft in 2020-21 ongewijzigd

Wetsvoorstel medezeggenschap medio juli in internetconsultatie

Het ministerie van OCW werkt aan een wetsvoorstel waarmee de checks and balances rond het bestuur en positie van de medezeggenschaporganen in het funderend onderwijs worden versterkt. Ook wordt met dit wetsvoorstel de informatievoorziening aan ouders, leerlingen en personeel verbeterd. Het voornemen is om de internetconsultatie voor dit wetsvoorstel medio juli te starten.

Wetsvoorstel medezeggenschap medio juli in internetconsultatie

Ondersteuning medezeggenschapsraden door CAOP

Medezeggenschapsraden in het funderend onderwijs konden tot 2020 ondersteuning krijgen via het project Versterking medezeggenschap. Vanaf het nieuwe schooljaar is de ondersteuning voor medezeggenschapsraden uitbesteed aan het CAOP.

Ondersteuning medezeggenschapsraden door CAOP

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag