Nieuws van OCW over het voortgezet onderwijs

Curriculum.nu

Ongeveer 150 leraren en schoolleiders hebben de afgelopen periode gewerkt aan het actualiseren van het curriculum. Op 7 mei 2019 hebben zij hun voorstellen gepresenteerd. Wilt u weten hoe zij het nieuwe curriculum willen vormgeven? En wilt u inhoudelijk reageren op de voorstellen? U bent van harte uitgenodigd om tot en met 11 augustus uw feedback te geven. De voorstellen en andere informatie over de curriculumherziening vindt u op de website van Curriculum.nu.

Curriculumherziening

Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Vanaf 1 augustus 2019 geldt een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in onderwijsinstellingen. Dit verbod geldt voor leerlingen, personeelsleden, ouders en andere bezoekers in en rond de school. Het gaat bijvoorbeeld om een integraalhelm, een bivakmuts of een nikab. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Het gezicht mag bedekt worden als dit nodig is voor werk, bij sportbeoefening of tijdens evenementen of feesten. Meer informatie hierover vindt u op de website van Stichting School en Veiligheid.

Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Pilot 'Personeel-niet-in-loondienst'

Om beter zicht te krijgen op ontwikkelingen in de personeelsbezetting op scholen, wil OCW meer gegevens verzamelen over personeel dat niet in loondienst is, zoals uitzendkrachten en payrollers. OCW wil scholen hier niet onnodig over bevragen. Daarom onderzoekt DUO nu eerst in een pilot wat de beste manier is om deze gegevens te verkrijgen. Hoe meer partijen aan de pilot deelnemen, hoe beter we in beeld krijgen wat de beste werkwijze is.

Meer inzicht in personeel-niet-in-loondienst

Pseudonimisering gegevens van leerlingen

Om de privacy van leerlingen bij het gebruik van digitale leermiddelen optimaal te beschermen, kunnen scholen een pseudoniem (ECK iD) gebruiken voor leerlingen. OCW onderstreept de oproep van de VO-raad en Kennisnet aan scholen om hun leerlingadministratiesysteem klaar te maken voor gebruik van het pseudoniem. Het pseudoniem vloeit voort uit de nieuwe wetgeving over het pseudonimiseren van gegevens van leerlingen.

Privacy van leerlingen: pseudonimisering

Onderzoek rekenen/wiskunde en discalculie

Het ministerie van OCW laat onderzoek doen naar hoe leerkrachten en docenten in de dagelijkse onderwijspraktijk omgaan met de protocollen voor Ernstige reken/wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD). Een van de vragen is of leraren hierbij ondersteuning nodig hebben. Leerkrachten, docenten en rekencoördinatoren worden opgeroepen om zich aan te melden als deelnemer aan dit onderzoek.

Onderzoek rekenen/wiskunde en dyscalculie

Programma Voortgezet Leren

De projecten Leerling 2020 (Schoolinfo), Maatwerk en Stap 2 (VO-raad) zijn afgerond, maar hebben een vervolg gekregen in het nieuwe programma: Voortgezet Leren, leerlingen motiveren met toekomstgericht onderwijs. In dit programma staat de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie centraal.

Programma Voortgezet Leren

Onderzoek naar schaduwonderwijs

SEO Economisch Onderzoek en Oberon voeren momenteel in opdracht van het Ministerie van OCW onderzoek uit naar aanvullend onderwijs (schaduwonderwijs). In het kader van dit onderzoek hebben vo-scholen 13 juni per e-mail een uitnodiging gehad om een enquête in te vullen over het aanbod aan aanvullend onderwijs op school en samenwerkingen met externe partijen daarbij. U kunt de enquête nog tot uiterlijk 13 juli invullen via deze site.
 

Het schoolplan: wat moet en wat mag?

Ten minste eenmaal per vier jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Scholen mogen zelf bepalen of zij werken met een eenvoudig en handzaam schoolplan, of juist met een uitgebreider plan. Zie ook de digitale handreiking ‘Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid’ van OCW en de Inspectie van het Onderwijs.

Het schoolplan: wat moet en wat mag?

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag