Scholen weer open vanaf 11 mei: informatie voor het primair onderwijs

Op maandag 11 mei gaan de scholen weer open. In de meeste gevallen gaat dat stapje voor stapje – en niet met dezelfde intensiteit als voor de sluiting vanwege de coronacrisis. Het is, zowel voor de schoolteams als voor de leerlingen en hun ouders, een ingewikkelde periode waarin enorme inspanningen zijn geleverd om kinderen toch een vorm van onderwijs te geven. Ook de komende periode zal niet gemakkelijk zijn. Wij wensen u sterkte en succes met het opstarten van het onderwijs! Via de Nieuwsbrief Primair Onderwijs blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, subsidies en andere faciliteiten waar scholen gebruik van kunnen maken.

Scholen weer open vanaf 11 mei

Op 11 mei kunnen leerlingen in het basisonderwijs weer echt naar school. Nog niet allemaal tegelijk en onder bepaalde voorwaarden. Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan wel volledig naar school. De PO-Raad en de bonden hebben protocollen voor het reguliere basisonderwijs en voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs opgesteld. Daarin wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne. Scholen en kinderopvangorganisaties werken met elkaar samen om alles zo goed mogelijk te organiseren. Meer informatie is ook te vinden op Rijksoverheid.nl en de website Weer op school.

Testmogelijkheden en het coronavirus bij kinderen

Medewerkers van basisscholen of kinderopvang die klachten hebben, kunnen zich laagdrempelig laten testen bij de GGD. Het ministerie van VWS heeft een factsheet over de testmogelijkheden gemaakt. Is de test negatief, dan kan men aan het werk. Is de test positief dan blijft men thuis totdat er 24 uur geen verschijnselen meer zijn. Op de website van het RIVM is onder meer informatie te vinden over het coronavirus bij kinderen. Zodra daar aanleiding voor is, wordt deze informatie geactualiseerd.

Veilige start voor leerlingen en team

Na alle ervaringen van de afgelopen twee maanden is het belangrijk dat iedereen een goede en veilige start kan maken, nu de scholen weer beginnen. Hoe gaat het nu met uw leerlingen? En met de leerkrachten en andere medewerkers van uw school? Elk team denkt na over een verstandige aanpak en een setting waarbij iedereen zich weer op z’n gemak kan voelen op school. Stichting School & Veiligheid heeft een handreiking en een stappenplan gemaakt om scholen te ondersteunen in deze nieuwe fase van dit ongewone schooljaar. 

Leerlingen in een kwetsbare positie

Ook nu de scholen weer opengaan, is er noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie en kinderen van ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen dus ook terecht op school en opvang als zij niet hun schooldag hebben. Uiteraard is in de afgelopen periode geprobeerd om alle kwetsbare kinderen in beeld te krijgen en, waar nodig, een passende plek voor hen te vinden. 

Leerlingen in een kwetsbare positie

Opnieuw extra geld voor onderwijs op afstand

Al bijna 7000 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs hebben en laptop of tablet gekregen met behulp van de €2,5 miljoen die minister Slob eind maart voor dit doel heeft uitgetrokken. Daar wordt nu nog eens €3,8 miljoen aan toegevoegd voor leerlingen die thuis lessen volgen, maar zelf geen 'device' tot hun beschikking hebben. Zo kunnen nog eens 11.500 leerlingen van een laptop of tablet worden voorzien.

Opnieuw extra geld voor onderwijs op afstand

Vertraging door de coronacrisis

Door de coronacrisis zijn evenementen en activiteiten niet doorgegaan. Ook de politiek functioneerde de afgelopen periode in een ander tempo en met andere zwaartepunten. Dit betekent dat sommige beleidsmaatregelen zijn opgeschort, dat rapporten (zoals de 'Staat van het onderwijs’) zonder reactie van de bewindslieden naar de Tweede Kamer zijn gestuurd en dat wetten pas later in werking treden. De ministers Van Engelshoven en Slob hebben de Tweede en de Eerste Kamer hierover geïnformeerd.

Vertraging door de coronacrisis

De overstap naar het voortgezet onderwijs in 2020

Omdat leerlingen in groep 8 dit jaar geen eindtoets maken, is het initiële schooladvies direct het definitieve schooladvies geworden. Minister Slob heeft scholen en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs gevraagd dit jaar extra zorgvuldig te bekijken of leerlingen instromen in het VO op het voor hen passende niveau. Voor extra informatie bij de overdracht is een formulier beschikbaar, als aanvulling op het onderwijskundig rapport.

De overstap naar het voortgezet onderwijs in 2020

Subsidies Regionale aanpak personeelstekort (RAP)

Maar liefst 67 regio’s krijgen in 2020 en 2021 subsidie op grond van de Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP). In deze regio’s werken schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs samen met lerarenopleidingen om het personeelstekort in het onderwijs tegen te gaan. Er is meer subsidie aangevraagd dan kon worden toegekend. Momenteel wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om het subsidieplafond te verhogen met €2,8 miljoen. Voor de zomer zal duidelijk zijn of dit extra geld beschikbaar komt. 

Subsidies Regionale aanpak personeelstekort (RAP)

Week van het regionale loket

Van 25 tot en met 29 mei is de online Week van het regionale loket. Die week kunnen regio’s die samenwerken om de personeelstekorten in het onderwijs tegen te gaan, online kennis delen en inspiratie opdoen. In verschillende online werksessies gaan deelnemers met elkaar en experts in gesprek over het opzetten van een regionaal loket/aanspreekpunt voor geïnteresseerden die een baan in het onderwijs overwegen. Meer informatie vindt u op de website Aanpak Lerarentekort.

Tel mee met taal: subsidie beschikbaar

Met het actieprogramma 'Tel mee met taal' geeft het kabinet een extra impuls aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. In de maand mei is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor activiteiten om laaggeletterdheid te voorkomen of te verminderen. Ook scholen en voorschoolse voorzieningen komen in aanmerking voor subsidie. Er is ruim €4 miljoen beschikbaar. Op de website van 'Tel mee met taal' vindt u meer informatie over deze subsidieregeling.

Tel mee met taal: subsidie beschikbaar

Subsidie doorstroomprogramma’s PO-VO voor gelijke kansen

Tot eind mei kunnen scholen voor PO en VO gezamenlijk subsidie aanvragen op grond van de Regeling doorstroomprogramma’s PO-VO. De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. Deelnemers zijn leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren, maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten. Door deelname vergroten zij hun kennis en vaardigheden. 

Subsidie doorstroomprogramma’s PO-VO voor gelijke kansen

Subsidie voor leraren via het LOF

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) ondersteunt de ontwikkeling van de leraar én van het onderwijs. De subsidieregeling LOF voor leraren PO en VO is verlengd voor schooljaar 2020-2021 en uitgebreid met het middelbaar beroepsonderwijs, als vervanging van de MBO Onderwijspioniers. Leraren uit het primair en voortgezet onderwijs, het speciaal (voortgezet) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen vanaf 13 mei via een online formulier subsidie aanvragen om hun onderwijsproject te realiseren.

Subsidie voor leraren via het LOF

Handreiking schoolplan

Ten minste eenmaal per vier jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Scholen mogen zelf bepalen of zij werken met een eenvoudig en handzaam schoolplan, of juist met een uitgebreider plan. Wilt u meer informatie over het schoolplan? Bekijk dan de digitale handreiking 'Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid' van OCW en de Inspectie van het Onderwijs.

Handreiking schoolplan: Wat moet en wat mag?

Schoolterreinen rookvrij

Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle schoolterreinen rookvrij zijn: van basisscholen tot en met MBO-instellingen en universiteiten. Zien roken doet roken en het schoolterrein mag zeker niet de plek zijn waar kinderen leren roken. Een volledig rookvrije generatie in 2040 is het doel. Het ministerie van VWS spant zich hiervoor in, samen met het Trimbos-instituut, de Gezonde School en de Alliantie Nederland Rookvrij. Tips, informatie en materialen vindt u op de website Rookvrij onderwijsterrein.

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag