Vertraging door de coronacrisis

Door de coronacrisis zijn evenementen en activiteiten niet doorgegaan. Ook de politiek functioneerde de afgelopen periode in een ander tempo en met andere zwaartepunten. Dit betekent dat sommige beleidsmaatregelen zijn opgeschort, dat rapporten (zoals de 'Staat van het onderwijs') zonder reactie van de bewindslieden naar de Tweede Kamer zijn gestuurd en dat wetten pas later in werking treden. De ministers Van Engelshoven en Slob hebben de Tweede en de Eerste Kamer hierover geïnformeerd.

Vertraging door de coronacrisis

De inspectie heeft op 22 april 2020 de 'Staat van het onderwijs' gepubliceerd. Meestal leidt de publicatie van dit jaarlijkse onderwijsverslag tot veel aandacht in de media en een weloverwogen reactie van de bewindslieden van OCW. Dit jaar is dat vanwege de coronacrisis anders gelopen. De ministers Van Engelshoven en Slob hebben eveneens op 22 april 2020 per brief aan de leden van de Tweede en de Eerste Kamer laten weten dat het tijdpad van bepaalde beleidstrajecten voor moet worden aangepast. Zo konden de wetsvoorstellen over het afschaffen van de fusietoets en de actualisering van de deugdelijkheidseisen nog niet worden behandeld door de Eerste Kamer.

Meer ruimte voor nieuwe scholen
De behandeling van het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen in de Eerste Kamer is uitgesteld. Daarmee is inwerkingtreding van de wet per 1 juni 2020 niet realistisch. Om tot een zorgvuldige inwerkingtreding te komen, waar (ouder)initiatieven en gemeenten op kunnen anticiperen, is publicatie per 1 augustus 2020 wenselijk. De inwerkingtreding wordt per Koninklijk Besluit geregeld, zodat de oude en de nieuwe systematiek goed op elkaar aansluiten. Initiatieven voor nieuwe scholen in het funderend onderwijs kunnen dan vanaf 1 juni 2021 kenbaar worden gemaakt. 

Vereenvoudiging bekostiging
Voor een zorgvuldige implementatie van het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs is meer voorbereidingstijd nodig om de onderliggende regelgeving uitvoerbaar te maken. De beoogde inwerkingtreding wordt daarom uitgesteld naar 1 januari 2022. Het is echter van onverminderd groot belang om per 1 januari 2022 een eenvoudig, voorspelbaar en neutraal bekostigingssysteem voor het voortgezet onderwijs in te voeren. De internetconsultatie over het wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs heeft plaatsgevonden. Zodra meer bekend is over het tijdpad van dat wetstraject, leest u er meer over in deze nieuwsbrief. 

Curriculumvernieuwing
Op 5 maart 2020 is in de Tweede Kamer gesproken over de lopende actualisatie van het curriculum in het funderend onderwijs. Verschillende fracties plaatsten kanttekeningen bij sommige voorstellen en de voorgenomen vervolgaanpak. Minister Slob zal binnenkort een aangepast voorstel naar de Tweede Kamer sturen, waarin recht wordt gedaan aan de geuite wensen en zorgen vanuit de Kamer. Betrokkenheid van het onderwijsveld blijft noodzakelijk voor het welslagen. De minister het onderwijsveld de komende tijd echter niet overvragen. 

Aanpak tekorten
Ondanks de coronacrisis gaat het werk rond het aanpakken van het lerarentekort zoveel mogelijk door. Nog voor de zomer zullen de ministers Van Engelshoven en Slob de Tweede Kamer informeren over de voortgang. Daarbij zullen de gevolgen van de coronacrisis voor dit onderwerp worden meegenomen en wordt nader ingegaan op de noodplannen van de grote steden.