Subsidies Regionale aanpak personeelstekort (RAP)

Maar liefst 67 regio’s krijgen in 2020 en 2021 subsidie op grond van de Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP). In deze regio’s werken schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs samen met lerarenopleidingen om het personeelstekort in het onderwijs tegen te gaan. Er is meer subsidie aangevraagd dan kon worden toegekend. Momenteel wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om het subsidieplafond te verhogen met €2,8 miljoen. Voor de zomer zal duidelijk zijn of dit extra geld beschikbaar komt.

Subsidies Regionale aanpak personeelstekort (RAP)

De RAP-regeling (Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort 2020 en 2021) is de opvolger van de eenjarige Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort 2019. Doel van de regeling is dat besturen, scholen en lerarenopleidingen op regionaal niveau in het PO, VO en MBO gezamenlijk oplossingen zoeken voor de knelpunten in de arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel. Belangrijkste knelpunt is het tekort aan personeel. Op 30 april 2020 zijn de tweejarige subsidies toegekend. Aanvragers zetten vooral in op het werven en begeleiden van zij-instromers en het begeleiden van startende leraren, het professionaliseren en behouden van leraren, het bevorderen van mobiliteit en (het onderzoeken van) andere manieren om het onderwijs te organiseren.

Aanvragen 2020
De regionale samenwerking lijkt goed aan te slaan. Voor de jaren 2020 en 2021 zijn subsidies toegekend aan 67 regio’s. Het gaat om 41 regio’s in het primair onderwijs en 25 regio’s in het voortgezet onderwijs, waarbij in 21 gebieden het middelbaar beroepsonderwijs meedoet. Eén regio heeft voor alle drie de sectoren een gezamenlijk plan ingediend. Het aantal regio’s dat subsidie krijgt is ten opzichte van 2019 met 10 gestegen, van 57 naar 67, waarvan 9 PO-regio’s en één regio VO-MBO. Ook positief is dat circa 20 procent meer onderwijsbesturen deelneemt aan de samenwerking. 

Subsidieplafond overschreden
Keerzijde van de toegenomen belangstelling is dat er meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is. Het subsidieplafond wordt overschreden met €2,8 miljoen. Hierdoor kunnen niet alle subsidieaanvragen volledig worden toegekend. Concreet betekent dit dat in het PO de aanvullende bekostiging voor hogere deelname in het aantal besturen en/of personeelsformatie bijna helemaal komt te vervallen. Dit betreft 20 regio’s. Ook in het VO-MBO vindt een neerwaartse bijstelling van de aanvullende bekostiging plaats, maar deze is beperkt. 

Wellicht meer geld beschikbaar
De regio’s met een lagere subsidietoekenning hoeven hun plan niet direct bij te stellen. Ook hoeft geen bijgestelde begroting te worden ingediend. Het is voldoende om later, vóór 1 oktober 2021, in de verplichte tussenrapportage, aan te geven hoe hiermee is omgegaan. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om alsnog een verhoging van het subsidiebudget met €2,8 miljoen te realiseren. Voor de zomer zal duidelijk worden of hiervan sprake is. In dat geval zal er op basis van een wijziging van de regeling, alsnog een aanvullende subsidietoekenning volgen voor de aanvragen die nu naar beneden zijn bijgesteld.