Scholen weer volledig open vanaf 8 juni: informatie voor het primair onderwijs

Wegens een technisch mankement werkten enkele links niet. Dat is nu verholpen.

Op 8 juni gaan de basisscholen weer volledig open. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar het zal opnieuw gepaard gaan met veel denk- en uitzoekwerk. Wij hopen dat het protocol u daarbij van nuttige informatie voorziet.

Via de Nieuwsbrief Primair Onderwijs blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, subsidies en andere faciliteiten waar scholen gebruik van kunnen maken.

Protocol voor heropening basisscholen

Vanaf maandag 8 juni gaan alle basisscholen weer volledig open. De PO-Raad heeft samen met de sociale partners een herzien protocol opgesteld om scholen te ondersteunen in aanloop naar deze heropening. Veel van de maatregelen die nu al gelden blijven ook na 8 juni van kracht. De belangrijkste wijziging is dat vaste vrijwilligers weer kunnen helpen op school. Dat betekent dat ook de tussenschoolse opvang weer mogelijk wordt. Ook op de website van de rijksoverheid is aanvullende informatie opgenomen over de situatie vanaf 8 juni.

Protocol voor heropening basisscholen

Subsidieregeling voor extra ondersteuning aan kinderen, leerlingen en studenten

Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs vanwege de coronacrisis. Hiervan wordt €244 miljoen geïnvesteerd in voorschoolse educatie, primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs om extra ondersteuning te bieden aan kinderen, leerlingen en studenten die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben.

Subsidieregeling voor extra ondersteuning aan kinderen, leerlingen en studenten

Inzet van studenten bij extra ondersteuning aan leerlingen

Als u gebruik maakt van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's 2020-2021, dan kunt u bij het opstellen van een programma samen met de eerste- en tweedegraadslerarenopleidingen en aanverwante opleidingen bezien wat u voor elkaar kunt betekenen. Ouderejaarsstudenten kunnen van meerwaarde zijn in de school en tegelijkertijd hun gemiste praktijkervaring opdoen. Daarvoor kunt u terecht bij de bestaande partnerschappen Samen opleiden en professionaliseren in de regio of bij de hogeschool of universiteit in uw regio wanneer u geen deel uitmaakt van een partnerschap of de gemeente. Tevens kunt u bij het opstellen van een programma de Kennisrotonde gebruiken die onderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit van zomerscholen en schooltijdverlenging bij het wegwerken van onderwijsachterstanden bij leerlingen.

Inzet van studenten bij extra ondersteuning aan leerlingen

Ondersteuning bij leesproblemen en dyslexie in coronacrisis

Nu de basisscholen weer (deels) geopend zijn, komen er vragen over het gevolgde begeleidingstraject voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie. Welke gevolgen heeft het op afstand ondersteunen van deze leerlingen voor de kwaliteit van de begeleiding en het uitvoeren van de komende hoofdmeting in juni? Dyslexie Centraal heeft een advies opgesteld, dat u de komende periode hopelijk houvast biedt.

Ondersteuning bij leesproblemen en dyslexie in coronacrisis

Voorkomen van schooluitval

De basisscholen gaan vanaf 8 juni weer volledig open. De scholen in het speciaal onderwijs en speciaal (basis)onderwijs zijn al volledig open. Scholen vinden praktische informatie hierover op de website weeropschool.nl, waaronder een stappenplan, protocollen en voorzorgsmaatregelen. Er staan ook tips voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren hoe u kunt stimuleren dat zoveel mogelijk leerlingen weer naar school gaan. Kijk hiervoor op de speciale pagina van de website

Experiment teambevoegdheid 10-14 onderwijs

Samenwerkingsinitiatieven voor het geven van onderwijs aan 10-14-jarigen lopen aan tegen de kaders van het bevoegdhedenstelsel. De betrokken scholen voelen zich beperkt in de inzetbaarheid van leraren vanwege het verschil in bevoegdheden. Het gaat om onderwijs dat wordt aangeboden in de laatste twee leerjaren van een school voor primair onderwijs en de eerste twee leerjaren van een school voor voortgezet onderwijs, met een doorlopende leerlijn. Deze initiatieven kunnen nu meedoen aan het experiment teambevoegdheden. Aanmelding is mogelijk tot 30 juni 2020.

Experiment teambevoegdheid 10-14 onderwijs

Verlenging subsidie doorstroomprogramma’s po-vo

De subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo is gezien de uitbraak van het coronavirus op twee punten gewijzigd. Ten eerste is de deadline voor het indienen van een aanvraag verlengd tot 31 juli 2020. Dit biedt meer tijd aan scholen die een subsidieaanvraag willen voorbereiden, en daar door de coronacrisis nog niet toe zijn gekomen. Ten tweede mogen scholen die de subsidie hebben ontvangen, langer de tijd nemen voor de uitvoering van huidige doorstroomprogramma’s, als dit door de uitbraak van het coronavirus in het gedrang komt. Dit mag tot en met de maand januari van het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs.

Verlenging subsidie doorstroomprogramma’s po-vo

Eindrapport Evaluatie passend onderwijs gepubliceerd

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt, maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Dit blijkt uit het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek passend onderwijs.

Eindrapport Evaluatie passend onderwijs gepubliceerd

Kennisplein en Netwerk Onderwijskansen

Over de effectieve aanpak van onderwijsachterstanden is al veel bekend, maar er is nog geen centrale plek waar al die informatie bij elkaar is gebracht. Het Kennisplein Onderwijskansen gaat deze leemte opvullen. Deze website is een initiatief van NRO, in opdracht van het ministerie van OCW. Ook wordt een Netwerk Onderwijskansen gestart. Binnenkort zal NRO schoolleiders, schoolbestuurders en andere betrokkenen benaderen met de vraag over welk onderwerp zij meer willen weten. 

Kennisplein en Netwerk Onderwijskansen

Per 1 augustus 2020: meer uren voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters

Minister Slob heeft besloten de inwerkingtredingsdatum van de urenuitbreiding voorschoolse educatie definitief vast te stellen op 1 augustus 2020. De brancheorganisaties kinderopvang, ouderorganisatie Boink en de PO-Raad hadden de minister verzocht om de urenuitbreiding uit te stellen omdat sommige gemeenten en kinderopvangaanbieders door de coronacrisis de invoering minder goed kunnen voorbereiden. De minister vindt het belangrijk dat doelgroeppeuters juist nu een goed educatief aanbod krijgen. Daarom blijft de datum van inwerkingtreding 1 augustus 2020. Wel is coulance mogelijk in de handhaving door gemeenten als aanbieders van voorschoolse educatie door de coronamaatregelen vertraging hebben opgelopen in de implementatie. 

Per 1 augustus 2020: meer uren voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters

Internetconsultatie Wetsvoorstel Voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Ook jongeren met een vrijstelling van de leerplicht op basis van richtingbezwaren. Met dit wetsvoorstel worden meer voorschriften aan het onderwijs op basis van deze vrijstelling verbonden. Iedereen kan via openbare internetconsultatie reageren op het wetsvoorstel. De consultatie loopt tot en met 30 juni 2020.

Internetconsultatie Wetsvoorstel Voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren

Wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

De Eerste Kamer heeft op 19 mei 2020 ingestemd met het wetsvoorstel  Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Met dit wetsvoorstel wordt de procedure voor het starten van een nieuwe school in het funderend onderwijs gewijzigd. Initiatiefnemers hoeven niet langer te behoren tot een erkende richting, maar moeten wel aantonen dat er voldoende belangstelling is voor hun initiatief. Ook kijkt de inspectie nog vóór de start van de school naar de te verwachten kwaliteit. De wet treedt in werking op 1 juni 2021.

Wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen aangenomen

Schoolgids maken via Vensters

Vensters biedt de mogelijkheid om een eigentijdse schoolgids samen te stellen. De schoolgegevens die u al eerder heeft ingevuld voor scholenopdekaart.nl, kunnen met één muisklik worden samengevoegd tot een overzichtelijke schoolgids. Dat bespaart veel tijd. Staat uw school nu al goed op scholenopdekaart.nl, dan is het meeste werk voor de Vensters schoolgids ook al gedaan!

De Vensters schoolgids is opgebouwd uit onderdelen die er volgens de wet in moeten staan. U hoeft niet meer zelf uit te zoeken wat verplichte onderdelen zijn.

U kunt de instructievideo van de Vensters schoolgids bekijken om te zien hoe het werkt.

Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs

Scholen kunnen subsidie aanvragen om in het schooljaar 2020-2021 internationalisering (verder) te integreren in hun schoolbeleid. De nieuwe subsidieregeling Internationalisering Funderend Onderwijs (IFO) biedt hiervoor verschillende mogelijkheden. Denk aan het invoeren van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) of een internationaliserend onderwijsconcept. Ook voor activiteiten waarbij leerlingen en leerkrachten internationale competenties ontwikkelen kan subsidie worden aangevraagd. 

‘Lieve ouders, bedankt!’

“Lieve ouders. Eindelijk, we mogen weer.” Met deze woorden openen de leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners die zich hebben verbonden aan het initiatief ‘Werken in het onderwijs, de baan van het leven’ hun videoboodschap. In deze video, door henzelf en veel andere onderwijspartijen op 2 juni gedeeld op social media, bedanken ze de ouders die er samen met hen voor hebben gezorgd dat er in vele huis- en studeerkamers onderwijs op afstand kon worden gegeven.

De video, met onder meer (oud-)leraren van het jaar Daisy Mertens, Anouk Huijs, Lucelle Deneer en Christa Rietberg, komt voort uit ‘De baan van het leven’, een initiatief van de onderwijspartijen aan de Landelijke Tafel Lerarentekort om de mooie verhalen uit het onderwijs meer aandacht te geven.

Benieuwd naar de video en alle andere verhalen van de ambassadeurs? Bekijk de video!

Week van het regionale loket

Van 25 tot en met 29 mei organiseerden het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM in samenwerking met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 'De week van het regionale loket.' De loketten zijn onderdeel van de regionale aanpak van de personeelstekorten in het po, vo en mbo. Bij de loketten kunnen belangstellenden die (opnieuw) in het onderwijs willen gaan werken terecht met vragen.  Elke dag werden er in een online magazine nieuwe praktijkverhalen gedeeld, waarin regio’s vertellen over hun visie, samenwerking en ambities voor het inrichten van een regionaal loket. Het magazine staat vol met tips, inspiratieverhalen in de vorm van video en podcast waar je als regio direct mee aan de slag kunt. Ook werd er online kennis uitgewisseld.

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag