Protocol voor heropening basisscholen

Vanaf maandag 8 juni gaan alle basisscholen weer volledig open. De PO-Raad heeft samen met de sociale partners een herzien protocol opgesteld om scholen te ondersteunen in aanloop naar deze heropening. Veel van de maatregelen die nu al gelden blijven ook na 8 juni van kracht. De belangrijkste wijziging is dat vaste vrijwilligers weer kunnen helpen op school. Dat betekent dat ook de tussenschoolse opvang weer mogelijk wordt. Ook op de website van de Rijksoverheid is aanvullende informatie opgenomen over de situatie vanaf 8 juni.

Protocol voor heropening basisscholen

Het uitgangspunt is dat scholen vanaf 8 juni terugkeren naar hun normale schoolrooster, rekening houdend met eventuele noodzakelijke gespreide breng- en haaltijd om voldoende afstand tussen volwassenen te garanderen. Als een school de vaste schooltijden wil aanpassen, gelden de normale procedures, zoals afstemming met de medezeggenschapsraad van school. Ook heeft de school de verantwoordelijkheid voor een goede aansluiting van de kinderopvang op de schooltijden. Een school die het rooster wijzigt, zal met de BSO’s  afspraken moeten maken, omdat ook BSO’s vanaf 8 juni weer hun reguliere rooster hanteren. Als een BSO mogelijkheden heeft het aanbod te verruimen met aangepaste openingstijden, dient de BSO dit eerst af te stemmen met de Oudercommissie van de BSO. Extra opvanguren worden in rekening gebracht bij de ouders. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijziging doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag. 

Activiteiten

Er zijn veel vragen over activiteiten rondom de afsluiting van het schooljaar. We adviseren scholen om terughoudend te zijn met het organiseren van activiteiten. De afsluiting van een schoolperiode is voor leerlingen erg belangrijk. Een eindmusical voor groep 8 of een diploma-uitreiking is daarom onder voorwaarden mogelijk. Deze activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats en met de vaste eigen groep. Verder gelden de algemene regels voor bijeenkomsten: tot 1 juli mogen maximaal 30 personen bijeenkomen, daarna maximaal 100, mits deze versoepelingen doorgaan en altijd met 1,5 meter afstand.