Verlenging subsidie doorstroomprogramma’s po-vo

De subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo is gezien de uitbraak van het coronavirus op twee punten gewijzigd. Ten eerste is de deadline voor het indienen van een aanvraag verlengd tot 31 juli 2020. Dit biedt meer tijd aan scholen die een subsidieaanvraag willen voorbereiden, en daar door de coronacrisis nog niet toe zijn gekomen. Ten tweede mogen scholen die de subsidie hebben ontvangen, langer de tijd nemen voor de uitvoering van huidige doorstroomprogramma’s, als dit door de uitbraak van het coronavirus in het gedrang komt. Dit mag tot en met de maand januari van het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs.

Verlenging subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen vanwege uitbraak coronavirus

Net als voorgaande jaren is het ook dit jaar weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor programma’s die erop zijn gericht om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. De aanvraagperiode is vanwege de uitbraak van het coronavirus verlengd van 31 mei naar 31 juli 2020. Daarnaast mogen doorstroomprogramma’s die reeds in uitvoering zijn maar door het coronavirus vertraging oplopen, langer doorlopen, namelijk tot en met de maand januari van het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. De regeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. De regeling is bedoeld voor leerlingen die in het voortgezet onderwijs op een hoger niveau kunnen presteren en dit ambiëren, maar niet of minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben die nodig zijn om deze ambitie te realiseren.

Inzetten op kennis en vaardigheden

Het staat scholen vrij om de inhoud van het doorstroomprogramma te bepalen, mits wordt ingezet op kennis, vaardigheden en randvoorwaarden die bij de (overgang naar de) middelbare school van belang zijn. In het programma moet aandacht zijn voor omgevingsfactoren en de thuissituatie, zoals het helpen van ouders om hun kind bij het schoolwerk te ondersteunen. Daarnaast moet het programma aandacht besteden aan een van de volgende elementen: taal- en leesvaardigheid, andere cognitieve vaardigheden, of metacognitieve vaardigheden (‘leren leren’).

Meer informatie

Het programma beslaat ten minste 100 klokuren en wordt door ten minste één school voor primair onderwijs en ten minste één school voor voortgezet onderwijs gezamenlijk vormgegeven. Meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure vindt u op de website van DUS-I