© RIVM

Actueel nieuws over het primair onderwijs

Met de Nieuwsbrief PO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid. De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit. Het volgende nummer van deze nieuwsbrief verschijnt in oktober 2019. 

Aanpak tekorten

Op 11 september 2019 is bekendgemaakt dat er structureel 285 miljoen euro beschikbaar is voor de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Minister Slob roept de sociale partners op om afspraken te maken over de besteding van dit geld. Ook worden de subsidieplafonds voor de regeling zij-instromers en de regionale aanpak van het lerarentekort verhoogd. Hoewel de eerste resultaten van dit soort maatregelen zichtbaar zijn, blijft de inzet van alle betrokkenen nodig.

Aanpak tekorten

Aanvragen teambeurs

De nieuwe aanvraagronde voor de Teambeurs loopt tot en met 15 oktober 2019. De regeling biedt ruimte aan een lerarenteam om samen een masteropleiding te volgen en de kennis en ervaring die de teamleden tijdens de opleiding opdoen, in te zetten voor schoolontwikkeling. Tijdens en in het jaar na de master. Ook is er subsidie voor kennisdeling, bijvoorbeeld in de vorm van coaching. Meer informatie is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Aanvragen teambeurs

Wetsvoorstel afschaffen fusietoets

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Slob om de fusietoets af te schaffen. Het afschaffen van de fusietoets was een van de afspraken uit het regeerakkoord. Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, kunnen schoolbesturen op basis van de nieuwe wet op lokaal niveau het besluit nemen om met elkaar samen te werken. De fusie-effectrapportage en de medezeggenschapsraad blijven een belangrijke rol spelen.

Wetsvoorstel afschaffen fusietoets

Bijeenkomsten eindtoets so en sbo

Met ingang van dit schooljaar maken ook de leerlingen in groep 8 van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs een eindtoets. Om scholen en schoolbesturen goed te informeren over deze nieuwe verplichting, organiseert OCW drie bijeenkomsten: op 25 september in Eindhoven, op 9 oktober in Zwolle en op 16 oktober in Utrecht. Schoolbesturen zijn in augustus ook per brief uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.

Bijeenkomsten eindtoets so en sbo

Ruimte voor Regie: bijeenkomsten over onderwijstijd

Scholen hebben veel ruimte bij de organisatie en de inrichting van hun onderwijs. Toch knelt het soms – bijvoorbeeld als het gaat om de indeling van de onderwijstijd, de aanwezigheid van leerlingen en de inzet van onderwijspersoneel. Binnen het programma Ruimte voor Regie wordt verkend welke ruimte er is én of scholen meer ruimte nodig hebben bij de inrichting van de onderwijstijd. OCW wil hierover graag in gesprek met scholen en andere betrokkenen. In het najaar wordt gestart met bijeenkomsten onder het motto 'Ruimte voor Regie'.

Ruimte voor Regie: bijeenkomsten over onderwijstijd

Onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid bekostiging

Alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan een verkennend onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging primair en voortgezet onderwijs. Bestuurders, (locatie)directeuren en leraren kunnen een enquête invullen via de website www.onderzoekbekostigingpovo.nl. Uw medewerking aan dit onderzoek in opdracht van OCW is belangrijk. Aanleiding is een toezegging van minister Slob aan de Tweede Kamer. De resultaten worden in maart 2020 bekendgemaakt.

Onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid bekostiging

Onderwijs & Opvang: enquête over informatie-uitwisseling

Een onderzoek naar de behoefte aan onderlinge informatieoverdracht bij basisscholen en kinderopvangorganisaties kan bijdragen aan een goede doorlopende ontwikkellijn voor kinderen. Daarom vragen wij u mee te werken aan een enquête over informatie-uitwisseling tussen onderwijs en opvang. Ecorys verricht dit onderzoek in opdracht van de ministeries van OCW en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Uw medewerking aan het onderzoek is van grote waarde.

Onderwijs & Opvang: enquête over informatie-uitwisseling

LOF-festival op 18 september in Ede

Tijdens het LOF-festival op 18 september in de Reehorst in Ede kunnen leraren uit PO, VO en MBO elkaar ontmoeten en kennismaken met innovaties die van onderop tot stand worden gebracht. Er zijn workshops en lezingen van onderwijsprofessionals die gebruikmaken van het LerarenOntwikkelFonds en de Onderwijs Pioniers MBO. Het festival is gratis toegankelijk. Op de website van het LOF-festival vindt u meer informatie en een inschrijfformulier.

LOF-festival op 18 september in Ede

Uitkomsten belevingsonderzoek TALIS 2018

TALIS (Teaching and Learning International Survey) is een groot internationaal belevingsonderzoek van de OESO onder leraren en schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs naar hun leer- en werkervaringen. In 2018 hebben voor het eerst ook Nederlandse basisscholen deelgenomen, samen met nog 14 andere landen. Deelnemende scholen met voldoende respons hebben in juni een schoolrapport ontvangen. Meer informatie over de uitkomsten van TALIS 2018 vindt u op de website van TALIS en in een brief aan de Tweede Kamer

Uitkomsten belevingsonderzoek TALIS 2018

Dreiging op school? Meld het meteen!

Als er een dreiging plaatsvindt op school, is dat schrikken voor iedereen. Natuurlijk hoop je dat het nooit gebeurt. Als er toch iets voorvalt, is het belangrijk om voorbereid te zijn. De allereerste stap is altijd dat u melding doet van de dreiging. Dat kan via 112 of via uw contactpersoon bij de politie. Zorg dat u en uw team weten hoe te handelen als zoiets gebeurt, en bespreek dit met elkaar. Op de website van Stichting School & Veiligheid vindt u meer informatie over wat u moet doen bij een dreiging.

Dreiging op school? Meld het meteen!

Week tegen pesten: 23 tot en met 27 september

Het motto van de Week tegen pesten van 23 tot en met 27 september 2019 is: ‘Wees een held, met elkaar’. Als leraren en leerlingen zich samen inzetten voor sociale veiligheid op school en een goede sfeer in de klas, is er minder aanleiding om te pesten. Op de website van de Week tegen pesten vindt u informatie, de campagneposter en gratis (les)materialen. De Week tegen pesten is een initiatief van Stichting School & Veiligheid en wordt dit jaar georganiseerd samen met NPO Zapp en de EO.

Week tegen pesten: 23 tot en met 27 september

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag