Wetsvoorstel afschaffen fusietoets

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Slob om de fusietoets af te schaffen. Het afschaffen van de fusietoets was een van de afspraken uit het regeerakkoord. Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, kunnen schoolbesturen op basis van de nieuwe wet op lokaal niveau het besluit nemen om met elkaar samen te werken. De fusie-effectrapportage en de medezeggenschapsraad blijven een belangrijke rol spelen.

Op 5 september 2019 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel afschaffen fusietoets behandeld. Het wetsvoorstel regelt dat voor een fusie in het funderend onderwijs de goedkeuring van de minister niet langer een vereiste is. De afschaffing van deze toets heeft tot doel schoolbesturen meer ruimte te geven om op lokaal niveau besluiten te nemen om met elkaar samen te werken. Daardoor kunnen zij gezamenlijk een toekomstbestendig onderwijsaanbod in stand houden, ook met de huidige leerlingendaling in het voortgezet onderwijs. 

Fusie-effectrapportage en instemming MR
Belangrijke vereisten voor een fusie blijven gewaarborgd, zoals de fusie-effectrapportage en de instemming van de medezeggenschapsraad. De afschaffing heeft tot gevolg dat het besluitvormingsproces weer volledig op lokaal niveau komt te liggen. De discussie over het afschaffen van de fusietoets is verbonden met de discussie over de gewenste schoolgrootte en bestuursomvang. Daarover lopen de meningen van politieke partijen uiteen. 

Het wetsvoorstel wijzigt bovendien een vereiste voor institutionele fusie in het voortgezet onderwijs. Daar moet op dit moment sprake zijn van overlap in de voedingsgebieden van de betrokken scholen. Met het wetsvoorstel wordt daarop een uitzondering gemaakt: bij ontbreken van een overlap zal een institutionele fusie kunnen plaatsvinden als de scholen in ieder geval in een aangrenzende of dezelfde gemeente liggen. 

Behandeling Eerste Kamer
Het wetsvoorstel is op 10 september 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, VVD, CDA, CU, SGP en 50PLUS hebben voor het wetsvoorstel gestemd. De volgende stap in het proces is de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer ook instemt met dit wetsvoorstel, kan de wet in werking treden.