Aanpak tekorten

Op 11 september 2019 is bekendgemaakt dat er structureel 285 miljoen euro beschikbaar is voor de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Minister Slob roept de sociale partners op om afspraken te maken over de besteding van dit geld. Ook worden de subsidieplafonds voor de regeling zij-instromers en de regionale aanpak van het lerarentekort verhoogd. Hoewel de eerste resultaten van dit soort maatregelen zichtbaar zijn, blijft de inzet van alle betrokkenen nodig.

Leraren, scholen en schoolbesturen leveren grote inspanningen om oplossingen te vinden voor het tekort aan leraren. Vooral op scholen in de Randstad is sprake van grote tekorten die in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt niet meteen zijn op te lossen. Het kabinet erkent de problemen en zet zich in om de tekorten tegen te gaan. In hun brief aan de Tweede Kamer van 11 september 2019 schrijven de ministers Slob en Van Engelshoven dat het kabinet structureel 285 miljoen euro beschikbaar stelt voor de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. 

Dit geld is het gevolg van de zogenoemde loonbijstelling, een maatregel om de arbeidsvoorwaarden in de publieke sector te kunnen laten meebewegen met die van werknemers van bedrijven. Het is aan werkgevers en werknemers aan de cao-tafel om afspraken te maken over de besteding van dit geld. Minister Slob roept de sociale partners op om hierover snel afspraken te maken. 

Zij-instromers en herintreders
In 2018 en 2019 kregen leraren in het primair onderwijs een salarisverhoging van gemiddeld 9,5 procent, onder meer dankzij de extra investering van 270 miljoen euro vanuit het regeerakkoord. Ook wordt geïnvesteerd in het aantrekkelijk maken van het beroep van leraar. De eerste positieve effecten van deze aanpak zijn zichtbaar. Leraren merken dat de werkdruk omlaag is gegaan dankzij een forse investering, vanaf het huidige schooljaar 333 miljoen euro oplopend tot 430 miljoen euro. Jaarlijks komen honderden nieuwe leraren voor de klas, mede dankzij subsidies voor zij-instromers (20.000 euro per zij-instromer) en herintreders (2500 euro per herintreder). Om alle aanvragen voor zij-instroomtrajecten te kunnen honoreren, wordt het subsidieplafond verhoogd. Tot 15 oktober kunnen aanvragen worden gedaan voor bekostiging in kalenderjaar 2019. Aanvragen die daarna binnenkomen wordt begin 2020 beoordeeld en bekostigd (uiterlijk 1 maart).

Pabo aantrekkelijker
Het aantal studenten dat met de pabo begint, is gestegen. Vorig jaar was de toename 11 procent. Ook dit jaar wordt een groei verwacht. Lerarenopleidingen zijn bovendien aantrekkelijker gemaakt door de halvering van het collegegeld in de eerste twee jaar. Lerarenopleidingen en gemeenten werken nauwer samen om het tekort op regionaal niveau aan te pakken. Hier wordt in totaal 18,7 miljoen euro subsidie voor gegeven. De vier grote steden krijgen elk 1 miljoen euro voor de aanpak van het lerarentekort.