© RIVM

Actualiteiten over het primair onderwijs

Met de Nieuwsbrief PO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid. De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit. Het volgende nummer van deze nieuwsbrief verschijnt in december 2019.

Toekomstagenda schoolleiders

Schoolleiders hebben een sleutelrol in ons onderwijs. Met het oog op de toekomst van de school, de leerlingen en het onderwijs als geheel is het belangrijk dat schoolleiders nadenken over hun eigen vak en over wat er nodig is om het onderwijs up-to-date te houden. Wat heeft u nodig en waar wilt u vooral op inzetten? Alle schoolleiders kunnen meedenken over de toekomstagenda voor het schoolleiderschap in het PO. Kijk op de website van de leiderschapsagenda en doe mee!

Toekomstagenda schoolleiders

Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds (SIOF)

Schoolleiders kunnen zich tussen 9 december 2019 en 9 januari 2020 aanmelden voor een persoonsgebonden beurs van het Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds (SIOF). Bent u schoolleider in het primair onderwijs? Heeft u een interessant idee over het anders organiseren van het onderwijs op uw school, bijvoorbeeld om het lerarentekort beter te kunnen opvangen, maar komt het er in de dagelijkse praktijk niet van om dit daadwerkelijk te concretiseren? Kijk dan voor meer informatie op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Tegengaan lerarentekort

Ook de komende jaren blijft de situatie op de onderwijsarbeidsmarkt zorgelijk. Dit ondanks een forse toename van de instroom op de pabo’s en de toenemende aantallen zij-instromers in het onderwijs. Dit betekent dat ook in 2020 en 2021 alle zeilen moeten worden bijgezet om meer mensen op te leiden en te behouden voor het funderend onderwijs. Daarom is besloten om meer geld vrij te maken voor het tegengaan van de tekorten en het bestrijden van de werkdruk.

Tegengaan lerarentekort

Onderzoek strategisch personeelsbeleid

Verdere versterking van het strategisch personeelsbeleid was een van de ambities bij de actualisatie van het bestuursakkoord PO in 2018. Daarbij is ook afgesproken onderzoek te laten doen naar de stand van het strategisch personeelsbeleid, om te bezien waar de aangrijpingspunten liggen voor die versterking. Samen met sociale partners wordt nu bekeken welke handvatten dit rapport biedt om scholen en besturen te ondersteunen bij de verder versterking van het strategisch personeelsbeleid.

Onderzoek strategisch personeelsbeleid

Eindtoets 2020

Alle leerlingen van groep 8 van een basisschool maken de eindtoets van dezelfde aanbieder. In 2020 kunt u als school kiezen uit vijf verschillende eindtoetsen. Tussen 1 december en 31 januari moet uw school zich inschrijven voor een eindtoets. Dit kan via de website van de toetsaanbieder. Niet alle scholen binnen één bestuur hoeven te kiezen voor dezelfde eindtoets. Op de websites van de eindtoetsaanbieders vindt u meer informatie over de verschillende eindtoetsen.

Eindtoets 2020

Monitor ICT-bekwaamheid leraren PO

Wilt u zicht krijgen op de ICT-bekwaamheid en ontwikkelbehoefte van leraren op het gebied van digitalisering? Dan is het verstandig om mee te doen aan de ICT-monitor van de PO-Raad en Kennisnet. Dit onderzoek is bedoeld om de behoeften van leraren op dit vlak in kaart te brengen. Naast de rapportage per school of bestuur wordt in januari 2020 ook een landelijk beeld gepresenteerd. Deze monitor kan dienen als vertrekpunt voor verdere ondersteuning van de sector.

Monitor ICT-bekwaamheid leraren po

Leerlingenverzuim tijdig en correct melden

Zowel voor leerlingen als voor scholen is het van belang om het verzuim goed in beeld te hebben. De verzuimadministratie in het primair onderwijs verloopt nog niet altijd vlekkeloos. Het melden van verzuim gebeurt in eerste instantie via het leerlingenadministratiesysteem. Uw verzuimmelding komt vervolgens via het verzuimregister van DUO terecht bij de leerplichtambtenaar. Informatie over de soorten verzuimmelding vindt u op de website van DUO.

Leerlingenverzuim tijdig en correct melden

Scholenconferentie Verrassend Passend 19 november

Het jaarlijkse event van het Steunpunt Passend Onderwijs PO en VO vindt plaats op 19 november 2019. Dit jaar draait de conferentie om de leraar. Wat betekent het om leraar te zijn en wat heb je als leraar nodig om hier invulling aan te geven binnen passend onderwijs? Doe inspiratie op, leer van de pareltjes en wissel met elkaar kennis en ervaringen uit. Het gaat om samen werken aan inclusiever onderwijs, maatwerkoplossingen en schoolontwikkeling. Alles met het doel het onderwijs zo in te richten dat het aansluit op de mogelijkheden van de leerling. U kunt zich nog aanmelden

Passend onderwijs: voortgang onderwijs-zorg

De aansluiting tussen onderwijs en zorg moet beter worden. Voor scholen is het ingewikkeld om de zorg voor kinderen met een aandoening, ziekte of beperking op school te organiseren. Er wordt nog gewerkt aan een voorstel voor collectieve financiering. Er is nu al extra geld voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Ook komen er pilots waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor het gebundelde budget om alle zorg in onderwijstijd in te kopen. 

Passend onderwijs: voortgang onderwijs-zorg

Factsheet Gezondheidszorg in het onderwijs

Voor het organiseren van zorg in onderwijstijd is het belangrijk dat de positie van het onderwijspersoneel en de school duidelijk is. Daarom is het factsheet Gezondheidszorg in het onderwijs verduidelijkt en wordt ook de handreiking Medisch handelen in het basisonderwijs van de PO-Raad aangepast. In het factsheet ziet u wie welke zorg mag verlenen en hoe scholen, ouders, leerlingen en zorgverleners hierover afspraken kunnen maken − bij voorkeur aan het begin van elk schooljaar.

De AVG en de rechten van betrokkenen

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2018 snel en doeltreffend actie ondernomen. De Aanpak IBP van de sectororganisaties en Kennisnet bleek daarbij een handig hulpmiddel. Een van de verplichtingen is het regelen van de rechten van betrokkenen. In de 'Handreiking rechten betrokkenen' leest u wat u precies moet regelen en hoe u dit kunt aanpakken.

De AVG en de rechten van betrokkenen

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek analyseert allerlei data ten behoeve van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Dit onderzoek biedt schoolbesturen de gelegenheid via de jaarlijkse rapportages relevante informatie te ontvangen over het onderwijs op hun scholen. De NCO-Rapportages 2019 zijn te downloaden van de website. Ook zijn er video’s beschikbaar met uitleg over de figuren uit de rapportages en kunt u deelnemen aan informatiebijeenkomsten.

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

Versterking medezeggenschap: minibrochures

Soms is het moeilijk om voldoende leden te vinden voor de MR of de GMR. Voor het informeren van ouders en personeelsleden die overwegen om actief te worden in de medezeggenschap op school, zijn er verschillende minibrochures beschikbaar op de website Info WMS. In de brochures 'Ik in de MR?!' wordt ingegaan op de taken en het tijdsbeslag waar je aan moet denken. Ook vertellen MR-leden iets over hun ervaringen als lid van de medezeggenschapsraad.

Officiële oproep projectvoorstellen Erasmus+

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ biedt mogelijkheden om buitenlandervaring op te doen en mee te werken aan innovatie en modernisering van het Europese onderwijs en jeugdactiviteiten. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training verleent ook subsidies voor job shadowing of een uitwisseling binnen en buiten Europa. Kijk voor meer informatie en de actuele deadlines voor Europese subsidieaanvragen op de website van Erasmus+.

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag