Tegengaan lerarentekort

Tegengaan lerarentekort

In hun brief aan de Tweede Kamer van 1 november 2019 constateren de ministers Van Engelshoven en Slob dat de aanpak van de tekorten met name voor het primair onderwijs aantoonbaar resultaten oplevert. Zo is er een forse groei van de instroom op de pabo en zijn er steeds meer zij-instromers. De verder krimpende arbeidsmarkt maakt de situatie echter onverkort zorgelijk. Daarom hebben de ministers afspraken gemaakt met onderwijspartijen om in 2020 en 2021 meer mensen op te leiden en te behouden voor het funderend onderwijs en te investeren in de ontwikkeling en begeleiding van leraren. Hiervoor is €460 miljoen vrijgemaakt. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant.

Maatregelen
Voor investeringen in het primair en voortgezet onderwijs komt al dit jaar €300 miljoen extra beschikbaar (€150 miljoen per sector). Het kabinet wil €97 miljoen van de werkdrukmiddelen uit het Regeerakkoord versneld beschikbaar stellen voor scholen in het primair onderwijs. Scholen kunnen zelf bepalen hoe zij deze middelen besteden. Voor verhoging van de salarissen van docenten die lesgeven in de diplomagerichte stroom van het voortgezet speciaal onderwijs, is structureel €16,5 miljoen beschikbaar. 

Meer geld voor zij-instromers, samen opleiden en scholingsrechten
Het aantal subsidieaanvragen voor zij-instromers is dit jaar fors gestegen. Om alle aanvragen van dit jaar nog te kunnen toekennen, wordt de regeling zij-instroom (voor po, vo en mbo) in 2019 opgehoogd met €14,2 miljoen. Daarnaast wordt €10,6 miljoen geïnvesteerd in het samen opleiden van nieuwe leraren. Ook het behoud en de ontwikkeling van zittend personeel is van groot belang. Daarom wordt de komende twee jaar €21,2 miljoen vrijgemaakt voor individuele scholingsrechten in het primair onderwijs. Het geld dat in december 2019 beschikbaar komt, leidt tot een eenmalige stijging van de reserves in 2019. De besteding van het geld in het primair onderwijs wordt meegenomen in de gesprekken tussen de sociale partners over de arbeidsvoorwaarden in de lopende cao-onderhandelingen.