Nieuwsbrief MBO

In deze nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houden wij je – door een selectie van het nieuws van de afgelopen periode – op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer de recente berichtgeving rondom de coronacrisis, het Nationaal Programma Onderwijs, het stage- en leerbanentekort en de nieuwe en herziene kwalificaties en kwalificatiedossiers. Ook stippen we enkele interessante evenementen aan.

Het volgende nummer van de nieuwsbrief verschijnt in december 2021.

Nieuwe coronamaatregelen voor het mbo

Vanwege het stijgende aantal besmettingen en de oplopende bezetting in de ziekenhuizen, heeft het kabinet op 2 november nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Voor het middelbaar beroepsonderwijs betekent dit dat per 6 november de mondkapjesplicht in de gangen en bij verplaatsingen binnen de onderwijsinstelling weer gaat gelden.

Nieuwe coronamaatregelen voor het mbo

Eerste voortgangsrapportage NP Onderwijs najaar 2021

De eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is een feit. Op 28 oktober informeerden ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob de Tweede Kamer over de voortgang van het NP Onderwijs. De rapportage bevestigt de noodzaak van de investeringen van het kabinet. Scholen hebben de afgelopen periode hard gewerkt om deze vertragingen in kaart te brengen en plannen te maken om die vertragingen weer in te lopen.

Eerste voortgangsrapportage NP Onderwijs najaar 2021

Evaluatie van de COVID-19-servicedocumenten voor mbo en hoger onderwijs

In opdracht van het ministerie van OCW voert Berenschot van oktober 2021 tot februari 2022 onderzoek uit naar de ruimte voor onderwijs tijdens de coronapandemie. Welke effecten had de tijdelijk geboden ruimte om af te wijken van de vigerende wet- en regelgeving? En wat kunnen we hiervan leren voor het structurele onderwijsbeleid in het mbo en hoger onderwijs?

Evaluatie van de COVID-19-servicedocumenten voor mbo en hoger onderwijs

Afname stage- en leerbaantekorten

Voor wat betreft de beschikbaarheid van stages en leerbanen lijkt het nieuwe schooljaar goed te zijn gestart. Het aantal tekorten is in het voorjaar van 2021 sterk gedaald; deze daling heeft zich aan het begin van studiejaar 2021-2022 doorgezet. Op de website van SBB wordt periodiek bijgehouden in welke regio’s en sectoren nog tekorten voorkomen.

Afname stage- en leerbaantekorten

Nieuwe en herziene kwalificaties en kwalificatiedossiers vastgesteld

Op 27 oktober is de wijzigingsregeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin staat een lijst met nieuwe en herziene kwalificaties en kwalificatiedossiers. Er zijn deze keer 36 kwalificatiedossiers geactualiseerd.

Nieuwe en herziene kwalificaties en kwalificatiedossiers vastgesteld

Nieuwe keuzedelen vastgesteld

Op 27 oktober is een lijst met nieuwe keuzedelen gepubliceerd in de Staatscourant. De minister stelt vier keer per jaar nieuwe keuzedelen vast, nadat het bestuur van SBB deze aan haar heeft aangeboden. Het gaat dit keer om achttien nieuwe keuzedelen.

Nieuwe keuzedelen vastgesteld

Resultaten tweede aanvraagronde RIF 2021 bekend

De resultaten van de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) 2021 zijn bekend. In totaal zijn 13 subsidieaanvragen ingediend, waarvan er 10 zijn toegekend. Het gaat om 7 nieuwe projecten en 3 opschalingen van bestaande RIF-projecten. In totaal wordt een bedrag van €11,7 miljoen toegekend vanuit het RIF.

Resultaten tweede aanvraagronde RIF 2021 bekend

Toekenningen subsidieregeling Tel mee met Taal bekend

In de tweede subsidieronde voor werkgevers van 2021 is ruim 2,3 miljoen euro toegekend voor het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Dat is eind september bekend geworden. Hiermee krijgen werkgevers, scholen, bibliotheken en andere organisaties dit jaar in totaal bijna 10 miljoen euro vanuit de subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024.

Toekenningen subsidieregeling Tel mee met Taal bekend

Uitnodiging online Meetup MBOin2030

Op vrijdagmiddag 12 november organiseert MBOin2030 een online Meetup. In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan het documenteren en uitwerken van de werkgroepen en werkateliers. Tijdens de Meetup delen we de resultaten tot nu toe en blikken we vooruit. Waarmee zouden we moeten gaan experimenteren in het mbo om ervaring op te doen voor de toekomst? En welke thema’s en vragen moeten we met het oog op een toekomstbestendig mbo verder uitwerken?

Uitnodiging online Meetup MBOin2030

Regionale bijeenkomsten Aanpak Jeugdwerkloosheid

In de middagen van 22, 23 en 30 november organiseert de Programmaraad regionale bijeenkomsten voor onderwijs en gemeenten over de Aanpak Jeugdwerkloosheid. Het centrale thema is samenwerking binnen de regio. Je kunt je aanmelden via de website van de Programmaraad.

Regionale bijeenkomsten Aanpak Jeugdwerkloosheid

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag