Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s gepubliceerd

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s gepubliceerd

Op 25 mei is de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Voor scholen in het VO wordt 65 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s gepubliceerd

Weeropschool.nl

Sinds half maart zijn PO-Raad, VO-raad, Kennisnet en OCW aan het bouwen aan digitale ondersteuning voor scholen. Via lesopafstand.nl zijn veel tips en good practices gedeeld over het lesgeven op afstand. Nu de VO-scholen weer gaan starten is een toevoeging op de site gemaakt. 

Weeropschool.nl/vo

Subsidieregeling leerlingendaling

Op 1 mei jl. is de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020 in werking getreden. Regio’s kunnen van 8 tot en met 22 juni 2020 subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het opstellen van een plan om de transitie te maken naar een toekomstbestendig en bereikbaar regionaal onderwijsaanbod. De subsidie bedraagt € 50.000 per regio.

Subsidieregeling leerlingendaling

Landelijk moment voor geslaagden op 4 juni

Op donderdag 4 juni vieren geslaagde scholieren in heel Nederland het einde van hun middelbare schooltijd, zo is in april bekendgemaakt. Hiermee heeft minister Slob gehoor gegeven aan een verzoek van LAKS, de landelijke vertegenwoordiger van scholieren. Afhankelijk van de school hebben veel leerlingen al eerder gehoord dat ze geslaagd zijn, maar op 4 juni wordt dit met alle leerlingen samen gevierd.

Afschaffing rekentoets

Op woensdag 22 april 2020 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel afschaffing rekentoets. Hoewel er nog behandeling in de Eerste Kamer moet plaatsvinden, is het zeer waarschijnlijk dat de centrale rekentoets met terugwerkende kracht over het huidige schooljaar wordt afgeschaft. Rekenen blijft belangrijk en krijgt dan ook een plek in het curriculum. Leerlingen die geen eindexamen in wiskunde doen, moeten vanaf schooljaar 2020/2021 een schoolexamen rekenen afleggen.

Afschaffing rekentoets

Eerste Kamer stemt in met Meer Ruimte voor Nieuwe scholen

Op 12 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Met dit wetsvoorstel wordt de procedure voor het starten van een nieuwe school in het funderend onderwijs gewijzigd. Initiatiefnemers hoeven niet langer te behoren tot een erkende richting, maar moeten wel aantonen dat er voldoende belangstelling is voor hun initiatief. Ook kijkt de inspectie nog vóór de start van de school naar de te verwachten kwaliteit.

Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs uitgesteld tot 1 januari 2022

Voor een zorgvuldige implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo is meer voorbereidingstijd nodig. Daarom wordt de inwerkingtreding van de vereenvoudigde bekostiging uitgesteld tot 1 januari 2022. Het is echter van onverminderd belang om per 1 januari 2022 een eenvoudig, voorspelbaar en neutraal bekostigingssysteem voor het voortgezet onderwijs in te voeren. Het uitstel betekent voor vo-scholen en besturen dat de bekostiging voor 2021 nog wordt vastgesteld op basis van de huidige bekostigingssystematiek.

Vereenvoudiging bekostiging VO uitgesteld tot 1 januari 2022

Experiment teambevoegdheid 10-14 onderwijs

Samenwerkingsinitiatieven voor het geven van onderwijs aan 10-14-jarigen lopen aan tegen de kaders van het bevoegdhedenstelsel. De betrokken scholen voelen zich beperkt in de inzetbaarheid van leraren vanwege het verschil in bevoegdheden. Het gaat om onderwijs dat wordt aangeboden in de laatste twee leerjaren van een school voor primair onderwijs en de eerste twee leerjaren van een school voor voortgezet onderwijs, met een doorlopende leerlijn. Deze initiatieven kunnen nu meedoen aan het experiment teambevoegdheden. Aanmelding is mogelijk tot 30 juni 2020.

Experiment teambevoegdheid 10-14 scholen

Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs

Scholen kunnen subsidie aanvragen om in het schooljaar 2020-2021 internationalisering (verder) te integreren in hun schoolbeleid. De nieuwe subsidieregeling Internationalisering Funderend Onderwijs (IFO) biedt hiervoor de mogelijkheden. Denk aan het invoeren van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) of een internationaliserend onderwijsconcept. Ook voor activiteiten waarbij leerlingen en leerkrachten internationale competenties ontwikkelen kan subsidie worden aangevraagd. Bekijk hier de subsidieregeling.

Laatste kans aanmelden bij hogeschool of universiteit

Nog niet alle leerlingen hebben zich aangemeld voor een bachelor of AD opleiding. Het kan nog even: de aanmelddatum is vanwege coronamaatregelen verschoven naar 1 juni.

Snel ervaringen uitwisselen met andere schoolleiders op Edualdo

Schoolleiders en teamleiders wisselen nu snel, laagdrempelig en veilig ervaringen uit via Edualdo. Scholen hebben de afgelopen tijd een enorme sprong gemaakt op het gebied van afstandsonderwijs en ict. Deze uitdaging heeft laten zien dat scholen flexibel zijn en vol energie ontwikkelingen in gang zetten. Maar, hoe borg je de opgedane kennis? En hoe geef je vorm aan de 1,5 metermaatschappij? Schoolleiders willen graag uitwisselen met collega’s.

Snel ervaringen uitwisselen met andere schoolleiders op Edualdo

Afzender

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag