Nieuwsbrief MBO

In deze nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houden wij je – door een selectie van het nieuws van de afgelopen periode – op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer de laatste ontwikkelingen rondom de corona-crisis, de keuzedelen, examinering en diplomering en Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Ook stippen we enkele interessante evenementen aan.

Het volgende nummer van de nieuwsbrief verschijnt in juni 2021.

Gratis zelftesten nu ook in het mbo

Niet iedereen heeft last van een besmetting met COVID-19. Vooral jongeren kunnen een besmetting onopgemerkt doorgeven aan mensen die er wel erg ziek van kunnen worden. Daarom gaan we in het mbo gratis zelftesten uitdelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Deze testen zijn anders dan de test bij de GGD; het wattenstaafje hoeft niet zo diep de neus in en de uitslag is al af te lezen na 15-30 minuten. Daardoor is de zelftest gemakkelijk in gebruik. Je doet alleen een zelftest wanneer je geen klachten hebt die kunnen wijzen op het coronavirus. Heb je wel klachten, dan blijf je thuis en maak je een afspraak om je te laten testen bij de GGD.

Gratis zelftesten nu ook in het mbo

Infographic Servicedocument 5.1: overzicht belangrijkste corona-bepalingen mbo

In het Servicedocument 5.1 staan de actuele kaders voor het mbo-onderwijs tijdens corona. Samen met de MBO Raad is een infographic gemaakt waarin de belangrijkste onderwerpen uit het servicedocument op een rijtje zijn gezet. Je vindt hem hier.

De infographic geeft in een oogopslag de belangrijkste bepalingen op het gebied van examineren, diplomeren, beroepspraktijkvorming, onderwijstijd, doorstroom en verzuim weer. Geen volledig antwoord kunnen vinden? Kijk dan in het servicedocument op de website van de Rijksoverheid. 

Infographic Servicedocument 5.1: overzicht belangrijkste corona-bepalingen mbo

Tweede tijdvak opengesteld voor regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Met de publicatie van de nieuwe regeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in april staan besturen en scholen voor de keus of ze (opnieuw) een inhaalprogramma opzetten, als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Leerlingen en studenten van het po, vo, mbo, vavo en overige educatie kunnen met deze mogelijkheid opgelopen achterstanden door de coronacrisis inhalen en wegwerken. Scholen en instellingen hadden van 15 april tot en met 2 mei de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen. Omdat er nog middelen resteren, wordt er een tweede aanvraagtijdvak opengesteld van 1 juni tot en met 13 juni 2021.

Scholen en instellingen krijgen met de nieuwe subsidieregeling extra financiële ruimte om op korte termijn opgelopen achterstanden, veroorzaakt door de coronacrisis, in te halen met programma’s die in 2021 worden verzorgd en afgerond. De subsidie is bedoeld voor programma’s buiten en in aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma voor kwetsbare leerlingen en studenten en voor studenten met vertraging in de beroepspraktijkvorming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van programma’s in de zomervakantie, in de weekenden of in de herfstvakantie, of extra begeleiding bij de beroepspraktijkvorming.

Tweede tijdvak opengesteld voor regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Akkoord over uitwerking Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) waarmee 8,5 miljard euro voor het onderwijs is vrijgemaakt, heeft verdere uitwerking gekregen. Het NP Onderwijs stelt scholen in staat om de effecten van de coronacrisis zo snel mogelijk op te vangen. Met het bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt over de besteding van de middelen waarmee het middelbaar beroepsonderwijs ondersteund wordt. Ook komt er een maatschappelijke begeleidingscommissie die onder leiding van Kim Putters kijkt naar de effecten van het Nationaal Programma voor jongeren. De ministerraad stemde op 21 mei in met de uitgewerkte plannen. Voor het mbo en hoger onderwijs komt in totaal 2,7 miljard euro beschikbaar. Een deel hiervan is voor de halvering van het les-, cursus- en collegegeld, de verlenging van het studentenreisproduct en de compensatie van het toenemend aantal studenten. 

In het bestuursakkoord maakt minister Van Engelshoven afspraken over hoe instellingen het geld gaan inzetten om het welzijn van studenten te bevorderen en studievertraging te voorkomen en terug te dringen. Ook werden afspraken gemaakt over de besteding van en de monitoring en verantwoording over deze middelen door de onderwijsinstellingen.

Akkoord over uitwerking Nationaal Programma Onderwijs

Ambassadeursgala 2021 viert het mbo in de volle breedte

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven kroonde maandagavond 17 mei studente Louise Babel van Grafisch Lyceum Utrecht tijdens het Ambassadeursgala 2021 tot Landelijk Ambassadeur 2021. Daarnaast reikte zij nog drie andere awards uit, onder meer voor het Onderwijsteam van het Jaar. Tijdens het online evenement werd coronaproof het mbo in de volle breedte gevierd – van studenten en docenten tot leerbedrijven. Meer dan duizend belangstellenden keken via een livestream mee naar de uitreiking van de prijzen.

Het Ambassadeursgala mbo is een jaarlijks evenement waarin het mbo in de volle breedte gevierd wordt. Het Ambassadeursgala wordt georganiseerd door het samenwerkingscollectief Dit is mbo (MBO Raad, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en het ministerie van OCW). De organisatie is in handen van de MBO Academie. Het gala, inmiddels een begrip in het mbo, verbindt iedereen die in het mbo werkt en leert door awards uit te reiken aan studenten, onderwijsteams en bedrijfsleven. Op het YouTube-kanaal van Dit is mbo staat een korte samenvatting van het event en de prijsuitreikingen.

Ambassadeursgala 2021 viert het mbo in de volle breedte

Beeld: ©MBO

Aanpassing beleidsregel diploma-erkenning niet-bekostigd onderwijs

Op 11 mei jongstleden is de aangepaste beleidsregel diploma-erkenning niet-bekostigd onderwijs gepubliceerd. De procedure voor het aanvragen van een diploma-erkenning is nu efficiënter geworden en vereenvoudigd. Een link naar de beleidsregel in de Staatscourant vind je hier. Hieronder staat een samenvatting van de aanpassingen.

Om blijvend aan te kunnen sluiten op de vraag naar arbeid, hebben onderwijsinstellingen meer behoefte aan flexibiliteit in hun onderwijsaanbod. Voor het aanbieden van niet-bekostigd onderwijs heeft een instelling een diploma-erkenning nodig. De procedures voor het aanvragen, behouden en intrekken van een diploma-erkenning staan in de nieuwe beleidsregel duidelijker omschreven. Verder is de leesbaarheid van de tekst vergroot.

Aanpassing beleidsregel diploma-erkenning niet-bekostigd onderwijs

Subsidie voor basisvaardigheden werknemers opent op 1 juni

Om te investeren in de basisvaardigheden van werknemers, kunnen werkgevers dit jaar opnieuw subsidie aanvragen bij het actieprogramma Tel mee met Taal. De aanvraagperiode loopt van 1 tot en met 30 juni 2021.

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor scholing die leidt tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid of digitale vaardigheden van werknemers. Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer heeft verschillende voordelen; niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor werkgevers. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen ze zelfstandiger werken.

Subsidie voor basisvaardigheden werknemers opent op 1 juni

25 Nieuwe keuzedelen gepubliceerd

Op 21 mei 2021 zijn wederom 25 nieuwe keuzedelen vastgesteld door de minister van OCW. De nieuwe keuzedelen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Er is nu onder andere een nieuw keuzedeel Barista basis, Design thinking in de praktijk en Visserij.

Op de website van SBB is de inhoud van deze en alle andere ruim 1.100 keuzedelen beschikbaar. Zelf een nieuw keuzedeel ontwikkelen? Op de SBB-site vind je ook meer informatie voor hoe je een voorstel kan doen voor een keuzedeel.

25 Nieuwe keuzedelen gepubliceerd

Aandacht voor veiligheid van LHBT-studenten met ‘Begrenzen en uitnodigen’

De meerderheid van de studenten in het mbo voelt zich veilig. Maar uit onderzoek blijkt dat LHBTI-studenten vaker dan medestudenten te maken hebben met onder meer discriminatie, pesten en geweld. Het project ‘Begrenzen en uitnodigen’ heeft tot doel het creëren van een veilige sfeer en een positieve norm rondom gender- en seksuele diversiteit in het mbo. Dit project combineert een theatervoorstelling voor studenten met een training voor docenten. ‘Begrenzen & Uitnodigen’ is een samenwerking van COC Nederland, Stichting School & Veiligheid en Theater AanZ, en is mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW. Het project is recentelijk geëvalueerd.

Aandacht voor veiligheid van LHBT-studenten met ‘Begrenzen en uitnodigen’

Skills-Verkenning in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen

In opdracht van de ministeries OCW, SZW en EZK start een nader te selecteren opdrachtnemer in juni met een verkenning naar skills, oftewel alle kennis, vaardigheden en competenties die relevant zijn voor de uitoefening van een beroep. In de kern moet het verkenning inzicht geven in hoe skills optimaal ingezet kunnen worden bij loopbaan en ontwikkeling en welke rollen en taken betrokken partijen hebben in deze.

Door toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt en een groeiende behoefte aan intersectorale mobiliteit ontstaat de noodzaak voor mensen tot Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Hierdoor veranderen de skills van mensen gedurende een loopbaan. Een diploma voor volwassenen is dan vaak geen goede weergave meer van wat iemand kan. Inzicht in iemands kennis, vaardigheden en competenties (skills) helpt om een passende baan te vinden en/of om te duiden welke ontwikkeling nodig is om tot een volgende loopbaanstap te komen. Daarnaast is er een groep mensen die geen diploma heeft en waarvoor het behalen van een diploma of certificaat een hoge drempel is. Deze mensen zijn echter beslist niet zonder vaardigheden of arbeidsmarktwaarde. Dus ook voor deze doelgroep is inzicht in skills waardevol, maar dan met name in de matching op werk of bij de keuze voor gerichte om- en bijscholing.

Skills-Verkenning in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen

Verslag Ontwikkeling Telt Festival!

Op 20, 21 en 22 april 2021 vond het driedaagse (online) Ontwikkeling Telt Festival plaats. Dit festival is een vervolg op het congres van Tel mee met Taal en het LLO-Congres. Meer dan 100 sprekers uit de hele breedte van het veld hebben hun inspirerende ervaringen en meest recente kennis gedeeld met de ruim 2.600 online bezoekers. Het festival zit erop, maar veel sessies zijn nog twee maanden lang terug te kijken! 

Het programma van het Ontwikkeling Telt Festival bestond uit ruim 100 sessies – van verdiepingssessies en workshops tot aan talkshows. In deze sessies zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van laaggeletterdheid en leven lang ontwikkelen voorbij gekomen. Er waren bijvoorbeeld sessies te zien over basisvaardigheden, skillspaspoorten, de impact van corona en alle verschillende crisismaatregelen. Diverse mooie voorbeelden van effectieve aanpakken werden gedeeld; mensen die stappen hebben gezet en bijzondere resultaten hebben bereikt, vertelden hun persoonlijke verhaal. Een sfeerimpressie van het festival is hier te vinden.

Verslag Ontwikkeling Telt Festival!

Beeld: ©MBO

Nieuwe Wet inburgering 2021: eindtermen taalschakeltrajecten gepubliceerd

De nieuwe Wet inburgering 2021 omvat drie leerroutes waarmee inburgeringsplichtigen aan hun inburgeringsplicht kunnen voldoen. Eén daarvan omvat het taalschakeltraject: een schakelprogramma waarbij de inburgeringsplichtigen worden toegeleid naar een vervolgopleiding in het mbo, hbo of wo. In de Staatscourant zijn door middel van een wijziging in de Regeling eindtermen educatie 2013 in bijlage 9 de eindtermen van de zeven verschillende taalschakeltrajecten opgenomen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de nieuwe Wet inburgering 2021. Om in voldoende aanbod van taalschakeltrajecten te voorzien, kunnen zij voor een aanbestedingsprocedure kiezen. Dit bericht is dan ook relevant voor mbo-instellingen die willen meedingen in een aanbesteding van één of meerdere gemeenten. Voor bekostigde mbo-instellingen geldt dat zij taalschakeltrajecten kunnen verzorgen naast hun wettelijke taken (aangeduid als private activiteiten).

Nieuwe Wet inburgering 2021: eindtermen taalschakeltrajecten gepubliceerd

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag