Nieuwe Wet inburgering 2021: eindtermen taalschakeltrajecten gepubliceerd

De nieuwe Wet inburgering 2021 omvat drie leerroutes waarmee inburgeringsplichtigen aan hun inburgeringsplicht kunnen voldoen. Eén daarvan omvat het taalschakeltraject: een schakelprogramma waarbij de inburgeringsplichtigen worden toegeleid naar een vervolgopleiding in het mbo, hbo of wo. In de Staatscourant zijn door middel van een wijziging in de Regeling eindtermen educatie 2013 in bijlage 9 de eindtermen van de zeven verschillende taalschakeltrajecten opgenomen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de nieuwe Wet inburgering 2021. Om in voldoende aanbod van taalschakeltrajecten te voorzien, kunnen zij voor een aanbestedingsprocedure kiezen. Dit bericht is dan ook relevant voor mbo-instellingen die willen meedingen in een aanbesteding van één of meerdere gemeenten. Voor bekostigde mbo-instellingen geldt dat zij taalschakeltrajecten kunnen verzorgen naast hun wettelijke taken (aangeduid als private activiteiten).

Diploma-erkenning

Op 31 mei wordt ook de Beleidsregel diploma-erkenning opleidingen overige educatie (2021) gepubliceerd. Hierin staat vermeld hoe de procedure rondom het aanvragen van het recht op diploma-erkenning voor o.a. het taalschakeltraject verloopt. Na publicatie van deze beleidsregel kan DUO op 1 juni de informele aanvraagprocedure tot diploma-erkenning van het taalschakeltraject openstellen. Deze twee data zijn nog onder een klein voorbehoud.

De beoogde datum van inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 is op 1 januari 2022, maar gemeenten zullen vóór die datum hun aanvraagprocedure willen starten. In overleg met DUO en de Inspectie is besloten dat DUO reeds voor die datum aanvragen informeel in behandeling zal nemen en de aanvragers laat weten of zij vanaf 1 januari 2022 een positieve of negatieve beschikking kunnen verwachten. Op die manier hebben potentiële taalschakelaanbieders en gemeenten al voor 1 januari 2022 de benodigde zekerheid. De formele beschikkingen worden vervolgens vanaf 1 januari 2022 genomen. Bij positieve beschikkingen worden de opleidingen ook vanaf 1 januari 2022 opgenomen in het Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO). Instellingen die vóór 1 januari 2022 te horen hebben gekregen dat zij een positieve beschikking kunnen verwachten, worden in een apart overzicht weergegeven op de site van DUO.

Op de website van Divosa staan veelgestelde vragen voor taalschakelinstellingen. Binnenkort worden deze bijgewerkt met informatie over o.a. de slaag-/zakbeslissing.