Skills-Verkenning in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen

In opdracht van de ministeries OCW, SZW en EZK start een nader te selecteren opdrachtnemer in juni met een verkenning naar skills, oftewel alle kennis, vaardigheden en competenties die relevant zijn voor de uitoefening van een beroep. In de kern moet het verkenning inzicht geven in hoe skills optimaal ingezet kunnen worden bij loopbaan en ontwikkeling en welke rollen en taken betrokken partijen hebben in deze.

Door toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt en een groeiende behoefte aan intersectorale mobiliteit ontstaat de noodzaak voor mensen tot Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Hierdoor veranderen de skills van mensen gedurende een loopbaan. Een diploma voor volwassenen is dan vaak geen goede weergave meer van wat iemand kan. Inzicht in iemands kennis, vaardigheden en competenties (skills) helpt om een passende baan te vinden en/of om te duiden welke ontwikkeling nodig is om tot een volgende loopbaanstap te komen. Daarnaast is er een groep mensen die geen diploma heeft en waarvoor het behalen van een diploma of certificaat een hoge drempel is. Deze mensen zijn echter beslist niet zonder vaardigheden of arbeidsmarktwaarde. Dus ook voor deze doelgroep is inzicht in skills waardevol, maar dan met name in de matching op werk of bij de keuze voor gerichte om- en bijscholing.

Wat houdt de verkenning in?

Instrumenten om reeds ontwikkelde kennis en vaardigheden in kaart te brengen ten behoeve van loopbaanstappen zijn bepaald niet nieuw. Er zijn inmiddels veel internationale initiatieven (onder andere ESCO, Europass, EQF, Competent, ONET), landelijke initiatieven (onder meer CompetentNL, EDUMIJ, NLQF, EVC), regionale initiatieven (House of Skills bijvoorbeeld) en sectorale initiatieven (onder andere Digitaal Skillspaspoort). Deze veelheid aan initiatieven onderschrijft de vraag naar meer inzichten in hoe vaardigheden worden ingezet bij loopbaan en ontwikkeling.

Zowel de vraag naar arbeid vanuit werkgevers als het aanbod (de individuele skills-set) worden echter (nog) niet systematisch in termen van skills beschreven. Het diploma blijkt in de meeste gevallen toch de gebruikte standaard, terwijl er academisch bewijs bestaat voor de toegevoegde waarde van de inzet van skills. Daarnaast is iedere match op basis van skills tegelijkertijd ook de definitie van een mogelijke ‘skills-gap’. Wanneer gekeken wordt naar scholingsaanbod (formele, informele, niet-formele scholing) om die ‘gap’ te overbruggen, valt op dat dit aanbod niet in termen van skills is beschreven.

Actueel beeld

Deze verkenning heeft tot doel: een actueel beeld te krijgen van al deze skills-initiatieven, in kaart te brengen wat de beperkingen en kansen zijn die belanghebbenden in deze initiatieven ervaren, in hoeverre deze verbonden kunnen worden met bestaande scholingstrajecten en aanbevelingen te doen met betrekking tot de rol en het handelingsperspectief van de overheid en andere betrokken partijen.