Nieuwsbrief MBO

In deze nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houden wij je – door een selectie van het nieuws van de afgelopen periode – op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vlak voor het zomerreces ontvang je een nieuwsbrief die wat korter is dan gebruikelijk, met onder meer berichten over de laatste ontwikkelingen rondom de corona-crisis, examinering en diplomering en Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Het volgende nummer van de nieuwsbrief verschijnt in september 2021.

Vraag gratis zelftesten aan voor de zomer!

Steeds meer coronamaatregelen worden opgeheven. Vanaf 26 juni zijn alle deuren weer open, waarbij de anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft. Daar waar anderhalve meter niet lukt, zoals in het openbaar vervoer, in het voortgezet onderwijs of bij evenementen en festivals, geldt de mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs. Kunnen de coronamaatregelen bij het mbo ook worden opgeheven?

Vraag gratis zelftesten aan voor de zomer!

Publicatie lagere regelgeving en openstelling informele aanvraagprocedure diploma-erkenning taalschakeltraject

Op 1 juni heeft DUO de informele aanvraagprocedure tot diploma-erkenning taalschakeltrajecten opengesteld. Ook heeft het ministerie van OCW de 'Beleidsregel diploma-erkenning opleidingen overige educatie' en wijziging op de 'Regeling eindtermen educatie 2013' gepubliceerd in de Staatscourant. 

De nieuwe Wet inburgering 2021 bevat drie leerroutes. De leerroute 'Onderwijsroute' omvat het taalschakeltraject. Inburgeringsplichtigen worden in dit programma voorbereid op een vervolgopleiding in het mbo, hbo, of wo. In de Staatscourant zijn door middel van een wijziging in de 'Regeling eindtermen educatie 2013' de eindtermen van de zeven verschillende taalschakeltrajecten opgenomen. In de Beleidsregel staat vermeld hoe de procedure rondom het aanvragen van het recht op diploma-erkenning voor onder andere het taalschakeltraject verloopt. 

Publicatie lagere regelgeving en openstelling informele aanvraagprocedure diploma-erkenning taalschakeltraject

Voortgang subsidieregeling STAP-budget

Op 21 juni heeft de Tweede Kamer een brief ontvangen over de voortgang van de implementatie van de subsidieregeling STAP-budget. Met het STAP-budget kan iedereen van 18 jaar of ouder vanaf begin 2022 een subsidie aanvragen voor scholing gericht op duurzame inzetbaarheid.

Voortgang subsidieregeling STAP-budget

Wetsvoorstel NLQF voor advies naar Raad van State

Op 25 juni heeft de Ministerraad besloten het ‘Voorstel van wet tot vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatiekader voor een leven lang leren’ – kortweg het wetsvoorstel NLQF – voor advies aan de Raad van State te sturen. Daarmee is een mijlpaal bereikt in dit al lang lopende wetstraject. Na advisering door de Raad van State moeten de Tweede Kamer en de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog goedkeuren.

Het Nederlands kwalificatiekader of NLQF is ontwikkeld naar aanleiding van een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van Ministers van de Europese Unie over het EQF, het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren. Het NLQF bestaat uit een beschrijving van acht niveaus van leeruitkomsten ofwel acht kwalificatieniveaus, oplopend van basiseducatie tot doctorsgraad. Met het NLQF kan het niveau van opleidingen, trainingen, cursussen, maar ook van EVC-trajecten (Erkenning Verworven Competenties) en informeel leren, bepaald worden in termen van leeruitkomsten. Het is dus een leerwegonafhankelijke niveaubepaling.

Wetsvoorstel NLQF voor advies naar Raad van State

Beeld: ©NLQF

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag