Wetsvoorstel NLQF voor advies naar Raad van State

Op 25 juni heeft de Ministerraad besloten het ‘Voorstel van wet tot vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatiekader voor een leven lang leren’ – kortweg het wetsvoorstel NLQF – voor advies aan de Raad van State te sturen. Daarmee is een mijlpaal bereikt in dit al lang lopende wetstraject. Na advisering door de Raad van State moeten de Tweede Kamer en de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog goedkeuren.

Het Nederlands kwalificatiekader of NLQF is ontwikkeld naar aanleiding van een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van Ministers van de Europese Unie over het EQF, het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren. Het NLQF bestaat uit een beschrijving van acht niveaus van leeruitkomsten ofwel acht kwalificatieniveaus, oplopend van basiseducatie tot doctorsgraad. Met het NLQF kan het niveau van opleidingen, trainingen, cursussen, maar ook van EVC-trajecten (Erkenning Verworven Competenties) en informeel leren, bepaald worden in termen van leeruitkomsten. Het is dus een leerwegonafhankelijke niveaubepaling.

Regie op je ontwikkeling en loopbaan nemen

Het NLQF vergroot de transparantie van het opleidings- en scholingsaanbod. Hierdoor ben je beter in staat de regie op je eigen ontwikkeling en loopbaan op je te nemen. Dit draagt bij aan een leven lang ontwikkelen. Het NLQF is – evenals de nationale kwalificatiekaders van andere EU-landen – gekoppeld aan het EQF dat als een gemeenschappelijk referentiekader fungeert. Hierdoor is het ook mogelijk het niveau van opleidingen uit verschillende EU-landen met elkaar te vergelijken.

De taken van het NCP NLQF

Het Nationaal coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) voert verschillende taken uit in relatie tot het NLQF en het EQF. Zo bepaalt het NCP NLQF op aanvraag het NLQF-niveau van non-formele (niet bij wet geregelde) opleidingen en neemt deze op in een register. Verder zorgt het NCP NLQF voor het onderhoud en beheer van de niveaus van het NLQF en de koppeling daarvan aan de niveaus van het EQF. Daarnaast verzorgt het de nationale en internationale informatievoorziening en communicatie over het NLQF en het EQF.

Wat houdt het wetsvoorstel NLQF in?

Het voorstel zorgt ervoor dat het NLQF en de generieke vaststelling van de NLQF-niveaus van de formele (bij wet geregelde) opleidingen een wettelijke basis krijgt. Verder verplicht het wetsvoorstel tot de vermelding van het NLQF- en EQF-niveau op diploma’s van alle formele opleidingen (vo, mbo hbo, wo). Ook legt het wetsvoorstel vast dat van non-formele opleidingen de NLQF- en EQF-niveaus vastgesteld kunnen worden en dat deze niveaus op waardedocumenten van non-formele opleidingen vermeld kunnen worden. Het wetsvoorstel voorziet er daarnaast in dat de minister van OCW een rechtspersoon kan aanwijzen als NCP NLQF en dat het NCP NLQF de status van zelfstandig bestuursorgaan (zbo) krijgt. Als laatste maakt het voorstel het mogelijk een bestuurlijke boete op te leggen als een aanbieder ten onrechte een NLQF- en/of EQF-niveau vermeld of gebruikt.

Meer informatie over het NLQF, het EQF en het NCP NLQF is te vinden op: www.nlqf.nl

Beeld: ©NLQF