Voortgang subsidieregeling STAP-budget

Op 21 juni heeft de Tweede Kamer een brief ontvangen over de voortgang van de implementatie van de subsidieregeling STAP-budget. Met het STAP-budget kan iedereen van 18 jaar of ouder vanaf begin 2022 een subsidie aanvragen voor scholing gericht op duurzame inzetbaarheid.

Een eigen individueel leerbudget

Met het STAP-budget wordt een invulling gegeven aan een eigen individueel leerbudget. Het STAP-budget bedraagt per individu maximaal €1.000,- per jaar. Met een beschikbaar budget van ruim €200 miljoen kunnen jaarlijks naar verwachting 200.000 tot 300.000 personen met het STAP-budget een scholingsactiviteit volgen. Het STAP-budget is een publieke tegemoetkoming, nadrukkelijk naast de bestaande individuele budgetten die private partijen (zoals werkgevers, sociale partners en O&O fondsen) ter beschikking stellen. Het STAP-budget vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholingsuitgaven.

Inwerkingtreding van de subsidieregeling

UWV en DUO voeren gezamenlijk de subsidieregeling uit onder verantwoordelijkheid van de minister van SZW en in samenwerking met de minister van OCW. Beide uitvoeringsorganisaties zijn hard aan het werk om het nieuwe uitvoeringssysteem gereed te hebben, zodat begin 2022 aanvragen voor het STAP-budget gedaan kunnen worden. Het systeem is nieuw en dit vraagt veel van de uitvoeringsorganisaties. Het vraagt ook inspanning van de opleiders. Niet alleen om scholingsactiviteiten in het scholingsregister te registreren, maar ook om de informatie over aanmelding, deelname en de uitbetaling van het STAP-budget te verstrekken. Daarom is er steeds contact met de onderwijskoepels en de opleiders om praktische problemen zo goed mogelijk op te lossen en zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande administratieve processen.

Een basisvariant met ruimte voor doorontwikkeling

Met het STAP-budget introduceren we een heel nieuw systeem. Hier zitten risico’s aan vast die niet altijd van te voren kunnen worden voorzien. Door te starten met een basisvariant kunnen we het risico zoveel mogelijk opvangen. We zetten daarmee een solide systeem neer dat ruimte geeft om het in de toekomst in te zetten voor specifieke doelen of doelgroepen. Bijvoorbeeld voor groepen die extra scholing kunnen gebruiken. Of in het kader van transities in energie en klimaat. Voor de doorontwikkeling van STAP-budget gaan we in gesprek met de onderwijskoepels en de sociale partners.

We zijn nog volop in gesprek met de opleiders, sociale partners en alle ketenpartijen. Ook bijvoorbeeld met het Adviescollege ICT Toetsing (AcICT). Na inwerkingtreding start ook de monitoring en evaluatie om goed in beeld te hebben wie er gebruik van maakt en hoe het gebruikt.

Voor meer informatie: www.duo.nl/stap en www.uwv.nl/particulieren/stap-budget.