Update Nationaal Programma Onderwijs, webinars over coronamaatregelen en ander nieuws

Informatievoorziening voor scholen over het Nationaal Programma Onderwijs

Dit kabinet investeert € 8,5 miljard in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Alle scholen zullen op korte termijn een brief ontvangen met daarin meer informatie over het NPO. In de brief staat onder andere wat er de aankomende maanden van de scholen verwacht wordt en welke ondersteuning het ministerie daarbij biedt. Daarnaast zal er binnenkort ook een website over het NPO in de lucht komen, waar de scholen actuele en benodigde informatie over het NPO vinden. Ook is de website de plek waar kennis uit de praktijk gedeeld wordt, bijvoorbeeld door goede voorbeelden uit te lichten.

Servicedocument en Q&A’s heropening po en s(b)o

De scholen voor primair onderwijs zijn sinds 8 februari weer heropend voor alle leerlingen. Om de verspreiding van het virus te voorkomen, gelden er aanvullende maatregelen op de scholen. Naast deze extra maatregelen moet iedereen zich aan de basisregels houden. Er is een aanvullend servicedocument met bijbehorende Q&A’s voor scholen beschikbaar over de uitwerking van de aanvullende maatregelen.

Servicedocument en Q&A’s heropening po en s(b)o

Webinars: coronabeleid in het onderwijs en de kinderopvang

Binnen het onderwijs en de kinderopvang leven vragen over het coronabeleid en wat dit precies betekent voor de school en de kinderopvangorganisatie. Daarom organiseren GGD Hollands Midden en de ministeries van OCW en SZW in samenwerking met GGD GHOR Nederland en LCI/RIVM op donderdag 18 maart, donderdag 25 maart en dinsdag 30 maart webinars over corona en de maatregelen in het onderwijs en kinderopvang.

Webinars: coronabeleid in het onderwijs en de kinderopvang

Pilot COVID-19 sneltesten

Het Ministerie van OCW is gestart met een pilot COVID-19 preventief asymptomatisch sneltesten in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs. Het doel van sneltesten is om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen en een uitbraak van het coronavirus onder onderwijspersoneel zo snel mogelijk te signaleren en te isoleren, om daarmee het aantal coronabesmettingen te beperken. Door een grotere uitbraak te voorkomen, zullen minder vaak klassen naar huis hoeven te worden gestuurd of zelfs schoollocaties worden gesloten. Zo draagt het sneltesten eraan bij dat het onderwijs op een verantwoorde manier door kan gaan.

Pilot COVID-19 sneltesten

Aanvragen lerarenbeurs 2021

Leraren die een opleiding aan een hogeschool of universiteit willen volgen, kunnen van 1 april tot en met 15 mei 2021 de lerarenbeurs aanvragen. De toekenningen worden uiterlijk eind juni bekend gemaakt.  De lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werkzaam zijn binnen het po, (v)so, vo, mbo en hbo. Met de beurs kan een vergoeding worden verstrekt voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten voor het studiejaar 2021-2022. Daarnaast kan de werkgever subsidie krijgen om studieverlof te geven. Aanvragen is vanaf 1 april mogelijk via de site van DUO.
 

Aanvragen lerarenbeurs 2021

Nieuwe wetgeving vrijwillige ouderbijdrage

Per 1 augustus 2021 gaat een nieuwe wet in voor de vrijwillige ouderbijdrage. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn schoolreisjes en langdurige extra activiteiten, zoals aanvullend sportaanbod of dans- en muzieklessen en extra onderwijsprogramma’s zoals bij het tweetalig onderwijs.

Wet vrijwillige ouderbijdrage

Internetconsultatie amvb's vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Nadat het wetsvoorstel omtrent de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs en de samenwerkingsverbanden onlangs is aangenomen in de Tweede Kamer, is het voorstel op 23 februari als hamerstuk afgedaan in de Eerste Kamer. Beoogd wordt dat de systematiek vanaf kalenderjaar 2023 wordt toegepast.
U kunt tot en met 5 april 2021 via internetconsultatie reageren op de diverse besluiten die de verdere uitwerking van de wet regelen.

Internetconsultatie amvb's vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Webinars versterking aanpak personeelstekort in het (v)so en sbo

In een serie webinars willen de PO-Raad, de Vereniging Hogescholen, Sectorraad GO en het ministerie van OCW het uitwisselen van kennis en oplossingsrichtingen stimuleren, om zo tot een duurzame aanpak van de personeelstekorten in het speciaal onderwijs te komen.

Webinars versterking aanpak personeelstekort in het (v)so en sbo

Extra ondersteuning bij verbeteren ventilatie op scholen

Het ministerie van OCW heeft kenniscentrum Ruimte-OK gevraagd om schoolbesturen en gemeenten extra ondersteuning te bieden bij het ventilatievraagstuk. Met de ondersteuning van Ruimte-OK kunt u zelf aan de slag met de verbetering van het binnenklimaat. Dit kan door een bezoek op locatie, online overleg of via de kennisbank. Ruimte-OK denkt met u mee en helpt bij het voeren van het juiste gesprek. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om mee te lopen in het landelijke leertraject.

Extra ondersteuning bij verbeteren ventilatie op scholen

Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld

Scholen spelen een belangrijke rol bij het signaleren en melden van (vermoedens van) kindermishandeling. Het nieuw ontwikkelde Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs ondersteunt scholen bij de uitvoering van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in de praktijk.

Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld

Webinar passend onderwijs voor alle professionals in onderwijs, lerarenopleiders en studenten

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en het Steunpunt Passend Onderwijs organiseren op 31 maart een webinar over dilemma’s op het gebied van passend onderwijs waar studenten en startende leraren tegenaan lopen, en de rol die schoolleiders en lerarenopleidingen hierin hebben. Kijk hier voor  meer informatie.

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag