Meldpunt schoolsluiting, website lesopafstand.nl vernieuwd en ander nieuws voortgezet onderwijs

Meldpunt inspectie schoolsluiting door corona

Het ministerie van OCW en het onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs vanwege het coronavirus landelijk te registreren. Hiervoor is per 15 oktober een meldpunt ingericht op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Meldpunt inspectie schoolsluiting door corona

Website lesopafstand.nl vernieuwd

Veel scholen schakelen vanwege lokale corona-uitbraken tussen fysiek onderwijs en onderwijs op afstand. Om scholen te ondersteunen in het vormgeven van deze vorm van onderwijs is lesopafstand.nl de afgelopen maanden doorontwikkeld. Op 1 oktober is de vernieuwde website live gegaan. Om scholen en besturen beter te kunnen ondersteunen, is op de website de mogelijkheid toegevoegd om aan te geven waar scholen nu nog knelpunten ervaren of verwachten te ervaren in hun onderwijsproces, de randvoorwaarden of de organisatie.

Website lesopafstand.nl vernieuwd

Aandacht voor privacy leerlingen

Veel scholen hebben voor de zomervakantie het onderwijs op afstand vormgegeven met behulp van digitale leermiddelen en platforms om online samen te werken of te videobellen. Wanneer daarbij persoonsgegevens van leerlingen worden verwerkt is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Betrek daarom altijd degene die verantwoordelijk is voor privacy of de functionaris gegevensbescherming wanneer u op school gebruik maakt van digitale toepassingen.

Aandacht voor privacy leerlingen

Let op: verantwoording reserves verandert

De Inspectie van het Onderwijs heeft een formule ontwikkeld om te berekenen wat een bestuur gemiddeld genomen aan eigen vermogen nodig heeft. De waarde uit deze formule is de ‘signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatige eigen vermogen’. Zodra het eigen vermogen van een bestuur boven de signaleringswaarde uitkomt, betekent dit dat dit bestuur mogelijk te veel eigen vermogen ongebruikt laat. Om te bepalen of dit geld (alsnog) goed kan worden ingezet voor het onderwijs, moeten schoolbesturen zich vanaf verslagjaar 2020 beter verantwoorden over hun reserves.

Let op: verantwoording reserves verandert

Schoolleidersconferentie 11 november

Hoe geeft u leiding aan leren? Die vraag staat centraal tijdens de Schoolleidersconferentie op 11 november. In de inhoudelijke sessies verdiept u zich in thema’s als effectief samenwerken, gespreid leiderschap en duurzaam vernieuwen.

Schoolleidersconferentie 11 november

Conferentie Focus op Burgerschap 18 november

Burgerschapsonderwijs staat volop in de belangstelling. Op 18 november vindt de online conferentie Focus op Burgerschap  plaats, georganiseerd door de VO-raad, de PO-Raad en de Anne Frank Stichting.

Conferentie Focus op Burgerschap 18 november

Docentencongres 16 - 19 november

Het jaarlijkse Docentencongres gaat door! Van 16 tot en met 19 november kunnen leraren kosteloos en online meedoen aan praktische workshops, verdiepende trainingen en korte inspiratiesessies over actuele onderwijsthema’s.

Docentencongres 16 - 19 november

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag