© RIVM

Aanpak personeelstekorten en andere actualiteiten in het PO

In deze Nieuwsbrief PO onder meer andacht voor de regionale aanpak van de personeelstekorten en andere actualiteiten. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid. De Nieuwsbrief PO komt circa 10 keer per jaar uit. Het volgende nummer van de nieuwsbrief verschijnt in februari/maart 2020.

Subsidie regionale aanpak personeelstekorten

Vanaf 1 februari kunnen schoolbesturen weer subsidie aanvragen voor het tegengaan van de personeelstekorten op regionaal niveau. De tekorten in het onderwijs zijn niet overal hetzelfde. Daarom stimuleert OCW via de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekorten besturen, lerarenopleidingen en andere partijen om in hun regio gezamenlijk stappen te zetten. In 2019 zijn al meer dan 60 regio’s gestart met een regionale aanpak. Aanvragen kan tot 1 maart 2020.

Subsidie regionale aanpak personeelstekorten

Meer geld voor regelingen zij-instromers en onderwijsassistenten

Minister Slob heeft €28 miljoen extra vrijgemaakt voor de subsidieregelingen voor zij-instromers en voor onderwijsassistenten die de opleiding tot leraar willen volgen. In 2020 is er budget voor 1900 zij-instromers en voor ten minste 550 subsidieaanvragen voor onderwijsassistenten die willen doorstromen naar het leraarschap. De nieuwe regelingen worden binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant.

Meer geld voor regelingen zij-instromers en onderwijsassistenten

Noodplannen van de vijf grote steden (G5)

Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben op 27 januari hun noodplannen voor de aanpak van de tekorten gepresenteerd. De tekorten lopen in de G5 (G4 en Almere) sneller op dan elders. Daarom was met de G5 afgesproken om uit te werken wat er aanvullend nodig is om de tekorten aan te pakken. Minister Slob heeft zijn waardering uitgesproken voor het vele werk dat is verzet. Een aantal punten wordt nu nader uitgewerkt, zodat er vanaf komend schooljaar meer ruimte is voor de samenwerkende partijen in de G5. Specifiek voor opleiding en begeleiding van zij-instromers heeft de minister €9 miljoen toegezegd aan de G5. Ervaringen van de G5 kunnen vervolgens anderen ook weer helpen.

Van tutor naar leerkracht

Hoe krijg je havo- en vwo-leerlingen enthousiast voor een baan in het onderwijs? In de regio Zwolle kunnen middelbare scholieren aan de slag op een basisschool. Ze doen niet alleen werkervaring op, maar maken ook op een laagdrempelige manier kennis met het vak van leerkracht en verdienen er een mooi zakcentje mee. Kijk voor informatie, een podcast en een filmpje over dit initiatief op de website www.aanpaklerarentekort.nl. Op die website is nog veel meer te vinden over de aanpak van de personeelstekorten in het onderwijs. 

Uitreiking predicaten Excellente School

Op 20 januari hebben 62 scholen en schoolsoorten voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs het predicaat Excellente School 2019 gekregen. Zij mogen dit predicaat drie jaar voeren. De predicaten zijn toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen. De predicaten zijn uitgereikt door vertegenwoordigers van OCW, de inspectie en juryleden. Minister Slob reikte het predicaat uit aan de Zonnebloemschool in Emmeloord.

Uitreiking predicaten Excellente School

De Financiële staat van het onderwijs

Jaarlijks publiceert de inspectie hoe het onderwijs in Nederland er financieel voor staat. De Financiële Staat van het Onderwijs 2018 toont dat de meeste scholen en onderwijsinstellingen momenteel financieel gezond zijn. Wel houden de besturen gezamenlijk nog altijd meer over dan ze begroten. Hun vermogens blijven daardoor oplopen. Het is belangrijk dat besturen ‘grip’ hebben op de financiën, zeker nu er zoveel op het onderwijs afkomt. 

De Financiële Staat van het Onderwijs

Uitwisseling onderwijskundig rapport

De uitwisseling van persoonsgegevens is aan strenge regels gebonden. Dit geldt natuurlijk ook voor de gegevens die worden uitgewisseld tussen de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs, als een leerling van de basisschool overstapt naar het VO. De overstapservice onderwijs (OSO) helpt om deze overgang soepel te laten verlopen en niet meer gegevens over te dragen dan strikt noodzakelijk is. Dit noemen we dataminimalisatie.

Uitwisseling onderwijskundig rapport

Webinar schoolverzuim

Scholen moeten ongeoorloofd verzuim digitaal melden bij DUO. Omdat hier veel vragen over zijn, organiseert DUO op 10 februari een webinar over het belang van goede verzuimregistratie, soorten verzuim, de rol van de leerplichtambtenaar en andere punten waarover onduidelijkheid bestaat. Naast medewerkers van DUO en OCW, doet ook een leerplichtambtenaar mee aan het webinar. Voor meer informatie en aanmelding als deelnemer kunt u terecht op de website van DUO.

Formatief evalueren

Formatief evalueren/toetsen is bezig aan een opmars. Ook in het PO wordt steeds meer nagedacht over formatieve toetsing om de voortgang van leerlingen in kaart te brengen. Ter ondersteuning van leraren en schoolleiders is een speciale pagina beschikbaar op de website van SLO. Er zijn onder meer voorbeelden over formatieve toetsing bij rekenen en taal. Komend najaar worden op de jaarlijkse SLO-conferentie over formatief evalueren presentaties en workshops gegeven over formatieve toetsing in het PO. Meer informatie volgt via deze website.

De Leiderschapsagenda

Schoolleiders hebben een cruciale positie. Om te bereiken dat het vak toekomstbestendig blijft en om duidelijk te maken wat daarvoor nodig is, wordt gewerkt aan een toekomstagenda voor schoolleiders. Dit krijgt vorm via een website voor en door schoolleiders. Dit betekent dat u als schoolleider zelf kunt aangeven wat er nodig is om uw beroep interessant en de moeite waard te houden. Neem daarom eens een kijkje op de website van de Leiderschapsagenda en doe mee!

De Leiderschapsagenda

Veiligheidsmonitor PO/VO

De sociale veiligheid in en rond scholen in het primair en voortgezet onderwijs wordt elke twee jaar gemonitord. Deze Veiligheidsmonitor wordt al sinds 2006 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Zo krijgt de overheid een representatief beeld van hoe het gesteld is met de veiligheid van leerlingen en personeel. Het veldwerk van de Veiligheidsmonitor 2020 gaat op 2 maart van start. Vanaf nu kunnen scholen in het PO en VO zich aanmelden voor deelname aan de monitor.

Veiligheidsmonitor PO/VO

Landelijke conferentie onderwijsachterstanden

Bestuurders, schoolleiders, leerkrachten en andere professionals uit het basisonderwijs kunnen op woensdagmiddag 14 februari meedoen aan een grote landelijke conferentie over de aanpak van onderwijsachterstanden. Maak kennis met elkaar en met de nieuwste inzichten over het tegengaan en voorkomen van leerachterstanden. Alle informatie over deze conferentie in de Rijtuigenloods in Amersfoort vindt u op een speciale website. Deelname aan de conferentie is gratis.

Leraar van het Jaar 2021: inschrijving geopend!

De Leraren van het Jaar zijn het visitekaartje voor de hele sector. Leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren kunnen hun favoriete kandidaat voordragen. Tot 1 april 2020 kunt u een leraar of collega aanmelden voor de landelijke verkiezing. Zodat er ook in 2021 weer een inspirerende Leraar van het Jaar kan worden gekozen in het PO, het VO, het (V)SO en het MBO.

Leraar van het Jaar 2021: inschrijving geopend!

Evaluatie passend onderwijs

De evaluatie van passend onderwijs is in volle gang. Dit gebeurt in samenspraak met direct betrokkenen uit de praktijk van passend onderwijs. Daarnaast wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking en de effecten van passend onderwijs. Op basis van de uitkomsten van het veldtraject en dit onderzoek wil minister Slob een verbeteragenda met toekomstscenario’s opstellen, die hij vervolgens zal voorleggen aan de Tweede Kamer. 

Evaluatie passend onderwijs

Website Dyslexie Centraal

De website Dyslexie Centraal fungeert als het centrale digitale platform van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Deze website is eind september 2019 online gegaan en is nog volop in ontwikkeling. De site zal de komende maanden steeds verder gevuld worden met verantwoorde en onafhankelijke informatie. De inhoud is gericht op iedereen die te maken heeft met de aanpak van leesproblemen en dyslexie, in onderwijs en zorg.

Website Dyslexie Centraal

Congres Tel mee met Taal

Iedereen die bezig is met taal en taalonderwijs voor allerlei doelgroepen – van zeer jonge kinderen tot nieuwkomers en laaggeletterden – kan op 13 februari meedoen aan het congres Tel mee met Taal in het Beatrix Theater in Utrecht. Er is een breed en gevarieerd programma met een groot aantal workshops en ook deelsessies voor leraren uit verschillende sectoren. Kijk op de website voor het hele programma, het aanmeldingsformulier en andere informatie. Deelname is gratis.

Digitaal Talent Dag

Op 16 maart kunt u meedoen aan de Digitaal Talent Dag. Onderwijs, wetenschap, overheid en bedrijfsleven maken zich samen sterk op om Nederland voor te bereiden op de digitale toekomst. Het veranderende onderwijs en het stimuleren van digitaal talent staan centraal tijdens dit evenement in MartiniPlaza in Groningen. U kunt zich laten inspireren door praktijkvoorbeelden en zelf meepraten over het onderwijs van de toekomst. Binnenkort wordt meer bekend over het programma. U kunt zich nu al aanmelden via de website Nederland Digitaal.

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag