Aanpak personeelstekorten, verkiezing Leraar van het Jaar en andere actualiteiten in het mbo

In deze nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onder meer aandacht voor de regionale aanpak van de personeelstekorten, verkiezing Leraar van het Jaar en andere actualiteiten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Met deze nieuwsbrief houden wij u - door een selectie van het nieuws van de afgelopen periode - op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. 

De nieuwsbrief mbo komt circa 11 keer per jaar uit. Het volgende nummer van de nieuwsbrief verschijnt in februari/maart 2020.

Start aanvragen subsidie regionale aanpak personeelstekort (RAP) 1 februari

Van 1 februari 2020 tot en met 1 maart 2020 kunnen mbo-instellingen, in een gezamenlijke aanvraag met vo-besturen, plannen indienen om subsidie te ontvangen in het kader van de tekorten aan docenten en ander onderwijspersoneel. Mbo-instellingen kunnen aansluiten bij aanvragen die worden gedaan door vo-besturen in de betreffende regio.

De subsidie is zowel bedoeld voor samenwerking in nieuwe regio’s als voor het versterken en verbreden van de samenwerking in bestaande regio’s die eerder subsidie hebben ontvangen in het kader van de aanpak. Schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partners zoals gemeenten of bedrijven maken gezamenlijk plannen om de tekorten aan te pakken. In 2020 en 2021 is in totaal 30 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Meer informatie en aanmeldformulieren kun je vinden op de website van DUS-i. Voor een overzicht van alle subsidies die beschikbaar zijn in het kader van het tekort, zie www.aanpaklerarentekort.nl.  

Start aanvragen subsidie regionale aanpak personeelstekort (RAP) 1 februari

SBB zoekt beste leerbedrijf en praktijkopleider van Nederland.

Voor de circa 500.000 mbo-studenten die tijdens hun stage of leerbaan leren in de praktijk, maken een goed leerbedrijf en een goede praktijkopleider het verschil. Om dat te benadrukken organiseert SBB jaarlijks de verkiezing van het beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider. Bent u of kent u de beste kandidaat voor de verkiezing van 2020?

SBB zoekt beste leerbedrijf en praktijkopleider van Nederland

Start werving Verkiezing Leraar van het Jaar

Leraar van het Jaar 2021: inschrijving geopend!

De Leraren van het Jaar zijn het visitekaartje voor de hele sector. Leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren kunnen hun favoriete kandidaat voordragen. Tot 1 april 2020 kunt u een leraar of collega aanmelden voor de landelijke verkiezing. Zodat er ook in 2021 weer een inspirerende Leraar van het Jaar kan worden gekozen in het po, het vo, het (v)so en het mbo.

Start werving Verkiezing Leraren van het Jaar

MBO Brigade Broedplaats over keuzedelen

Op maandag 20 januari 2020 was minister Van Engelshoven mee met de MBO Brigade naar een Broedplaats over keuzedelen bij  ROC Rijn IJssel. De MBO Brigade is een initiatief van OCW , MBO Raad en vakbonden en helpt scholen ruimte te vinden in de regels, zodat docenten het onderwijs zo goed mogelijk kunnen inrichten.

Tijdens Broedplaatsen delen we goede voorbeelden en halen we knelpunten op rondom een thema. Deze knelpunten kunnen aanleiding zijn om wet- en regelgeving aan te passen. ROC Rijn IJssel presenteerde een inspirerende werkwijze aan de minister en de andere aanwezigen waarmee ze hun studenten maar liefst 25 keuzedelen kunnen aanbieden! Hierbij zoeken ze wel de grenzen op van de wet- en regelgeving en zij hadden dan ook een aantal aanbevelingen voor het ministerie, waarmee het voor scholen makkelijker wordt om de keuzedelen goed in te zetten. Daarna zijn er een aantal knelpunten aan bod gekomen die aanleiding vormen voor een vervolg.

Wil je ook bij een Broedplaats zijn of wil jij een knelpunt aangeven? Kijk dan op de website: www.mbobrigade.nl. Hier staat ook een uitgebreider verslag van de bijeenkomst over keuzedelen.

Tel mee met Taal congres

Over taal, leesplezier, ouderbetrokkenheid en nog veel meer

Donderdag 13 februari 2020 – Beatrix Theater in Utrecht

Het Tel mee met Taal congres is dé inspirerende ontmoetingsplaats voor iedereen die zich inzet, of wil gaan inzetten, voor betere basisvaardigheden voor jong en oud. Ook dit jaar staat er weer een verrassend en divers programma voor je klaar met een groot aantal workshops speciaal voor (en door) scholen. Kom je ook? Reserveer dan nu jouw plek. Deelname is gratis.

Tel mee met Taal congres

Uw input gevraagd voor het handboek Sterk beroepsonderwijs

Vanuit het programma Sterk beroepsonderwijs worden vmbo-scholen en mbo-instellingen ondersteund bij het vormgeven van doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Hiertoe wordt een handboek ontwikkeld aan de hand van ‘bouwstenen’.

Het handboek bevat hulpmiddelen, stappenplannen en formats die u direct kunt gebruiken voor het ontwikkelen van een doorlopende leerroute vmbo-mbo. We hebben een eerste beeld over de gewenste inhoud van deze bouwstenen en nodigen u graag uit om hierin mee te denken en ons feedback te geven.

Het handboek komt niet in één keer beschikbaar. De bouwstenen worden stapsgewijs gepubliceerd. Met behulp van uw ervaringen worden bouwstenen verbeterd en aangepast. Zo kunnen we een complete en bruikbare publicatie maken van een handboek dat blijvend voldoet aan uw wensen.

Wilt u een bijdrage leveren aan de bouwstenen?

Werkatelier voor een toegankelijk, toekomstbestendig en kwalitatief goed beroepsonderwijs

Op 11 december 2019 vond er een werkatelier plaats in het kader van een strategische verkenning  van de directie MBO van het ministerie van OCW. Het doel was om een strategische visie voor de beleidskoers in de komende vijf à tien jaar te ontwikkelen. Daarvoor reflecteerde zij samen met insiders en outsiders op de belangrijkste strategische uitdagingen voor het beroepsonderwijs. Twee van deze strategische uitdagingen, namelijk de flexibilisering van het mbo en de dalende studentenaantallen in het mbo, stonden centraal tijdens het werkatelier.

Een zeer gemêleerd gezelschap van 150 mensen uit en om het mbo ging aan de slag. Hierbij zaten bijvoorbeeld studenten, docenten, bestuurders, ondernemers, ambtenaren, het sociaal domein, het vmbo en hoger onderwijs. Samen kwamen zij via co-creatie tot een gedeelde toekomstvisie op het mbo.

Op de dag zelf werd hier al een verslag van getekend (zie bijlage). Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan een geschreven common ground. Deze common ground die zich gedurende het werkatelier ontvouwde, verwerkt  het ministerie van OCW tevens in het bredere strategische visie-traject.

Tweede Kamerbrieven en wijzigingen wet- en regelgeving

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag